مقایسه تاثير ارقام مختلف گندم روی زیست شناسی و فیزیولوژی گوارشی Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae)

ناصري, دكتر بهرام (2014) مقایسه تاثير ارقام مختلف گندم روی زیست شناسی و فیزیولوژی گوارشی Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae). University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
Gozareshe nahayee 1.pdf

Download (574kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

The Khapra beetle, Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae), is a serious pest of grain and other stored products through the world. In this research, effect of six varieties of wheat including Arg, Morvarid, Nai 60, Parsi, Pishtaz and Shanghai was studied on some of biological traits, nutritional indices and digestive enzymatic activity of T. granarium at 33 ± 1 °C, 65 ± 5% RH, 14:10 (L:D) h. The Khapra beetle larvae reared on Morvarid had the longest duration of larval and pupal stages. The heaviest pupal weight of T. granarium was on Arg and the lightest weight was on Parsi. The highest realized fecundity were recorded for the females reared on Arg and Shanghai, and the lowest ones were observed for the females came from larvae fed Morvarid and Parsi. Also, the highest fertility were recorded for the females reared on Arg, and the lowest ones were observed for the females came from larvae fed Parsi. The results showed that T. granarium larvae reared on Parsi had the lowest values of the efficiency of conversion of ingested food and relative growth rate. The lowest midgut amylolytic and proteolytic activity of the last instar larvae was detected on Parsi. The results indicated that Parsi was the most unsuitable variety for feeding and development of T. granarium.

Item Type: Other
Persian Title: مقایسه تاثير ارقام مختلف گندم روی زیست شناسی و فیزیولوژی گوارشی Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae)
Persian Abstract: لمبه گندم، Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae)، یک آفت خطرناک غلات و محصولات انباری در سرتاسر جهان می باشد. در این مطالعه، تأثیر 6 رقم گندم شامل ارگ، مروارید، Nai 60، پارسی، پیشتاز و شانگهای روی برخی ویژگی‌های بیولوژیک، شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت آنزیم‌های هضم در دمای 1±33 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 14:10 (روشنایی: تاریکی) بررسی گردید. لاروهای لمبه گندم پرورش داده شده روی مروارید طولانی ترین طول دوره لاروی و شفیرگی را داشتند. سنگین‌ترین وزن شفیره T. granarium روی رقم ارگ و کمترین وزن آن روی رقم پارسی بود. بیشترین تعداد تخم‌های گذاشته شده برای حشرات پرورش داده شده روی ارقام ارگ و شانگهای و کمترین آن برای حشرات پرورش داده شده روی مروارید و پارسی بود. همچنین بیشترین تفریخ تخم برای ماده های پرورش داده شده روی رقم ارگ و کمترین آن برای ماده های پرورش داده شده روی رقم پارسی بود. نتایج نشان داد که لاروهای T. granarium پرورش داده شده روی پارسی کمترین مقادیر راندمان تبدیل غذا خورده و سرعت رشد نسبی را داشتند. کمترین فعالیت آمیلولیتیک و پروتئولیتیک لاروهای سن آخر روی رقم پارسی بود. نتایج نشان داد که پارسی نامناسب ترین رقم برای تغذیه و رشد و نمو T. granarium بود.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection
Date Deposited: 22 Jun 2019 09:49
Last Modified: 22 Jun 2019 09:49
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7922

Actions (login required)

View Item View Item