رابطه حساسیت پردازش حسی با عوامل شخصیت و سلامت روانی

احدی, بتول and بشرپور, سجاد (2010) رابطه حساسیت پردازش حسی با عوامل شخصیت و سلامت روانی. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
22.pdf

Download (303kB)

Abstract

the porpuse of this research was to study the relationship between sensory processing sensitivity with personality traites and general health. the statistical society of this research was comprised of the totall mohaghegh ardabili university students that were studing in this university in second term of 1388-1389. 180 people as a statistical sample were selected randomly of this society. whole participates responded to questionnares of the highly sesitive person scale, NEO-FFI and general health. collected data were analyzes by perarson corrlation and regression tests. resultes showed that ease of excitation was positively correlated to neuroticism and totall of low general health indexes (physical problems, anxiety, disorder in social functioning and depression). it was also negativley related to extraversion. aesthetic sesitivity was positively related to neuroticism, oppeness to experience, consienciousness and anxiety. low sensory threshold was also positivly related to neuroticism, physical problems, anxiety and low general health.results of regression analyze revealed that sensory processing sensitivity can explain considerable varriances of personality traits and general health.

Item Type: Other
Persian Title: رابطه حساسیت پردازش حسی با عوامل شخصیت و سلامت روانی
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط حساسیت پردازش حسی با عوامل شخصیت و سلامتی عمومی انجام گرفته است. کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی که در نیمسال اول سال تحصیلی 1389-1388 مشغول به تحصیل بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. تعداد 180 نفر به عنوان نمونه از این جامعه آماری به شیوه تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس شخص با حساسیت حسی بالا، پرسشنامه شخصیتی NEO و پرسشنامه سلامتی عمومی پاسخ دادند. داده های بدست آمده نیز با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سهولت تحریک با روان رنجوری و تمام شاخص های سلامتی عمومی پایین رابطه مثبت، ولی با برون گرایی رابطه منفی داشت. حساسیت زیبایی شناختی رابطه مثبتی با روان رنجوری، گشودگی به تجربه، وظیفه شناسی و اضطراب داشت و آستانه حسی پایین نیز با روان رنجوری، مشکلات فیزیکی، اضطراب و سلامتی عمومی پایین رابطه مثبت معنی داری داشت. تنایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که حساسیت پردازش حسی میزان قابل توجهی از واریانس ابعاد شخصیت و سلامتی عمومی را تبیین می کند.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 23 Jun 2019 04:49
Last Modified: 23 Jun 2019 04:49
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7945

Actions (login required)

View Item View Item