اثر بخشی آموزش مهارت¬های مقابله شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش ولع مصرف و شدت وابستگی افراد وابسته به مواد

بشرپور, دکتر سجاد (2015) اثر بخشی آموزش مهارت¬های مقابله شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش ولع مصرف و شدت وابستگی افراد وابسته به مواد. University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
6دانشگاه محقق اردبیلی.pdf

Download (803kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

The current reaseach was conducted in order to invetigating effectiveness the triaing of cognitive behavioral coning skills and mindfulness based relaps prevention in reduction of craving, dependanve severity, treatment motivation, distress tolerance annd mental symptoms in people with substance dependancy. The research method of this study was experimental and its design was pretest-posttest with control group. The whole people with substance dependency were referring to Ardabil centers of addiction treatment in f half of 1393 year, comprised statistical population of this research. sixity people from this society were selected by cluster sampling and participated in this study. In the next stage, subgects were assigned randomly to three groups of cognitive-behavioral coping skills (n=20); mindfulness based relapse prevention (n=20) and control group (n=20). Then, the questiopnnaire of craving, denpendency severity, distress tolerance, treatment motivation and SCL-90 as conducted as pretest, then, threraputic intervensions was conducted on experimental groups. Ultimately, three groups responded to listed tests as post test. The gathered data was analyzed by multivariate covariance and benferony posthoc tests. The results showed that in reducing dependency severity, the mindfulness-based relapse prevention was only effective, but in reducing the craving, the both methos were effective. In relation to teatment motivation, two methods was equally effective in recognition but in step taking, the mindfulness-based relapse prevention was more effective than cognitive-behavioral coping skills training. The two theraputic methods was eually effective on distress tolerance and psychological symptoms. The results of this study suggest the need to use methods of cognitive-behavioral coping skills and mindfulness based relapse prevention programs as complementary methods for the treatment of sunstance dependence. Key words: cognitive-behavioral coping skills, mindfulness based relapse prevention, dependency severity, craving, treatment motivation, distress tolerance.

Item Type: Other
Persian Title: اثر بخشی آموزش مهارت¬های مقابله شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش ولع مصرف و شدت وابستگی افراد وابسته به مواد
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت¬های مقابله شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش ولع مصرف، شدت وابستگی، انگیزش درمان، تحمل آشفتگی و علایم روان شناختی افراد وابسته به مواد انجام گرفت. روش پژوهش حاضر آزمایشی و طرح آن پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می¬باشد. کلیه افراد دارای وابستگی به مواد که در نیمه اول سال 1394 به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل مراجعه کردند، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل داد. تعداد 60 نفر از این افراد به شیوه نمونه گیری خوشه¬ای از بین جامعه آماری فوق انتخاب شده و در پژوهش شرکت کردند. در مرحله بعد اعضای نمونه در سه گروه مهارت¬های مقابله ای شناختی رفتاری (20=n)، گروه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن¬آگاهی (20=n) و گروه کنترل (20=n) به تصادف جایگزین شدند. سپس آزمونهای ولع مصرف، شدت وابستگی، تحمل آشفتگی، انگیزش درمان و سلامت روانی روی هر سه گروه به عنوان پیش آزمون اجرا شد سپس مداخلات درمانی روی گروه¬های آزمایشی اجرا و در نهایت هر سه گروه به آزمونهای ذکر شده به عنوان پس آزمون پاسخ دادند. داده های بدست آمده نیز با استفاده از آزمون کواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی تجزیه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کاهش شدت وابستگی به مواد فقط درمان پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن-آگاهی اثربخش می¬باشد ولی در کاهش ولع مصرف هر دو روش اثر بخش می¬باشند. در ارتباط با انگیزش درمان در افزایش بازشناسی دو روش درمان به یک اندازه مؤثر بوده¬اند ولی در گام¬برداری پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن¬آگاهی مؤثرتر از روش آموزش مهارت¬های مقابله¬ای شناختی رفتاری بود. در تحمل آشفتگی و علایم روان شناختی نیز هر دو روش درمانی به یک اندازه مؤثر بودند. نتایج این مطالعه لزوم بکار¬گیری روش¬های آموزش مهارت¬های مقابله¬ای شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن¬آگاهی را به عنوان روش¬های مکمل درمان نگهدارنده متادون برای افراد تحت درمان وابستگی به مواد پیشنهاد می¬کنند.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 23 Jun 2019 04:56
Last Modified: 23 Jun 2019 04:56
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7961

Actions (login required)

View Item View Item