بررسی رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با عوامل شخصیتی در دانشجویان

میکاییلی, دکتر نیلوفر and اسمعیلی, معصومه and نادر, مقصود (2015) بررسی رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با عوامل شخصیتی در دانشجویان. University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
رفتارهای پرخطر-دکترمیکاییلی.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: بررسی رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با عوامل شخصیتی در دانشجویان
Persian Abstract: زمینه و هدف: خشونت، رانندگی بی مهابا، مصرف مواد، رفتارهای جنسی و سیگار کشیدن جزو رفتارهایی می باشند که از آنها با عنوان رفتارهای پرخطر ‌یاد می شود و نوعی چالش پیش روی متخصصان و روانشناسان می باشد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با عوامل شخصیتی در دانشجویان انجام گرفت. روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه این پژوهش شامل 390 دانشجو بود که از میان دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، در سال تحصیلی 94-93 به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی، پرسشنامه شخصیتی آیزنک، مقیاس هیجان طلبی زاکرمن و پرسشنامه افسردگی بگ استفاده شد. به منظور تحلیل داده‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رفتارهای پرخطر با افسردگی، هیجان طلبی و با ویژگیهای شخصیتی برون گرایی، روان رنجورگرایی و روان پریشی گرایی رابطه مثبت و معنادار داشته ولی با ویژگی شخصیتی درون گرایی رابطه منفی و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل شخصیتی توان لازم برای پیش بینی رفتارهای پرخطر را دارند. نتیجه گیری: با توجه به نقش عوامل شخصیتی درگرایش افراد به رفتاهاي پرخطر، می توان از نتایج حاصل از این پژوهش درراستاي پیش بینی و پیشگیري از این نوع رفتارها و مداخلات لازم بهره برد.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 23 Jun 2019 05:16
Last Modified: 23 Jun 2019 05:16
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7974

Actions (login required)

View Item View Item