مطالعة عددی به منظور بهینه سازی همرفت طبیعی در گلخانه ای با سقف طاقی و گرمایش خورشیدی

ميرزايي ضياپور, بهروز (2008) مطالعة عددی به منظور بهینه سازی همرفت طبیعی در گلخانه ای با سقف طاقی و گرمایش خورشیدی. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
پروژه (0).pdf

Download (426kB)

Abstract

In recent years, closed greenhouses have been investigated to reduce the summer ventilation and winter heating losses. The present study has been focused on the numerical finite-volume solution for the minimizing of the total entropy generation number to optimal select dimensions of an arc-roof greenhouse. The greenhouse was assumed like a two-dimensional enclosure with the laminar free convection of air flow into it. The boundary conditions were considered as: constant temperature, adiabatic and constant heat flux at the bottom, lateral and the top surfaces, respectively. The solutions were obtained for variations of the heat flux, plants growth temperature and the ambient temperature. Also this work was evaluated with a cited other work for cavity. The results showed that the exergy destruction is minimized when the arc value of the greenhouse limits to 0.5. Also it was seen that with increasing the greenhouse aspect ratio (L/H) then the total entropy generation into it decreases.

Item Type: Other
Persian Title: مطالعة عددی به منظور بهینه سازی همرفت طبیعی در گلخانه ای با سقف طاقی و گرمایش خورشیدی
Persian Abstract: در سالهای اخیر گلخانه هایی با فضای بسته به منظور کاستن تهویه در تابستان و گرمایش در زمستان توسعه یافته اند. کار حاضر بر روی حل عددی به روش حجم محدود و به منظور کمینه کردن مقدار آنتروپی کل تولید شده در فضای گلخانه و با اهداف انتخاب بهینه ترین ابعاد گلخانه، متمرکز شده است. گلخانه شبیه یک محفظة دو بعدی فرض شده است که در داخل آن جریان همرفت آزاد و آرام جاری است. شرایط مرزی به شکل: ‌دما ثابت، بی دررو و شارثابت به ترتیب برای کف گلخانه، دیواره های جانبی و سقف طاقی منظور شدند. جوابها برای تغییرات دمایی گلخانه، شار حرارتی سقف و دمای محیط استخراج شدند. نتایج نشان دادند که وقتی ارتفاع سقف طاقی به 5/. میل کند آنتروپی در کمترین مقدار تولیدی قرار دارد. همچنین با افزایش مقدارL/H ، آنتروپی کل تولیدی کاهش می یابد. در کار حاضر کارآیی گلخانة سقف شیب دار یکطرفه با کارآیی گلخانة سقف طاقی بر مبنای کمترین مقدار آنتروپی تولیدی مقایسه شد. نتایج نشان دادند که آنتروپی تولیدی در گلخانة سقف شیب دار کمتر از سقف طاقی است.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering
Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering
Date Deposited: 23 Jun 2019 05:13
Last Modified: 23 Jun 2019 05:13
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7979

Actions (login required)

View Item View Item