بررسي رابطه بين استرس شغلي، فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاركنان با جو سازماني دانشگاه محقق اردبيلي

حاجلو, نادر (2008) بررسي رابطه بين استرس شغلي، فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاركنان با جو سازماني دانشگاه محقق اردبيلي. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
25.pdf

Download (1MB)

Abstract

The purpose of this research was study of relation between organizational climate, job stress, job burnout, and life quality in Mohagegh Ardabili university personnel. Research data gathered from 112 workers that selected with categorical random sampling method. Data gathered with climate organizational, job stress, job burnout, and life quality questionnaires. Data analyzed with Pearson correlation coefficient, standard multiple regression, and hierarchical multiple regression. Results showed significant correlations between job stress and life quality, job stress and organizational climate, job stress and job burnout, organizational climate and job burnout, job burnout and life quality. It was obtained also that using job burnout, job stress, and life quality, we can predict organizational climate.

Item Type: Other
Persian Title: بررسي رابطه بين استرس شغلي، فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاركنان با جو سازماني دانشگاه محقق اردبيلي
Persian Abstract: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط جو سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی با استرس شغلی، فرسودگی شغل و کیفیت زندگی کارکنان آن دانشگاه و با روش تحقيق توصيفي – همبستگي اجرا گردید. داده های تحقیق از 112 کارکن که از جامعه230 نفری كاركنان دانشگاه با روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي(بر حسب نوع استخدام: رسمي، پيماني، قراردادي)انتخاب شدند، جمع آوری گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های جو سازمانی ، استرس شغلی ، فرسودگی شغلي ، و كيفيت زندگي استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ، رگرسیون چند گانه استاندارد و رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد کهبین استرس شغلی و کیفیت زندگی ، استرس شغلی و جو سازمانی ، استرس شغلی و فرسودگی شغلی، رضایت از جو سازمانی و فرسودگی شغلی ، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی وجود دارد. هم چنین معلوم شد که رضایت از جو سازمانی توسط سه متغیر فرسودگی شغلی، استرس شغلی و کیفیت زندگی بخوبی قابل پیش بینی است.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Date Deposited: 23 Jun 2019 05:20
Last Modified: 23 Jun 2019 05:20
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7983

Actions (login required)

View Item View Item