اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک در لاین‌های گندم

مارالیان, حبیب and دیدار طالشمیکائیل, رحیم and حاجی‌اقراری, بهزاد and جوهری پیریواتلو, محرم (2008) اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک در لاین‌های گندم. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
جلد تنش.pdf

Download (470kB)

Abstract

This study was conducted to investigate the effect of water stress on yield and proline accumulation of four wheat lines at Moghan research station-Moghan junior college of agriculture during 2008. The trial was caried out in a 4×3 factorial experiment based on complete block design with three replications. In this experiment, effect of four wheat lines (N-82-9, N-83-5, N-84-12, N-85-20) and three levels of water stress (stress before heading stage, stress after heading stage and none stress as control) were studied on proline content, chlorophye content, seed yield, straw yield, HI, 1000 kernel weight, plant height, ear length, fertile tiller number. Data was analyzed by MSTATC software and means compared by Dancan method at %1 probability. Results showed that drought stress affected studied traits. there is a significant difference between wheat lines exception chlorophyle content and plant height. Proline content increased fourfold and chlorophyle content decreased, if stress occurred after heading stage. Also, wheat yield decreased more than %35 under stress compared by control. The highest seed yield obseved with N-83-5 line.

Item Type: Other
Persian Title: اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک در لاین‌های گندم
Persian Abstract: به منظور بررسی اثر تنش آب بر عملکرد و تجمع پرولین چهار لاین پیشرفته گندم، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات دانشکده کشاورزی مغان در سال زراعی 87-1386 اجرا شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل لاین‌های گندم در چهار سطح N-82-9, N-83-5, N-84-12, N-85-20) و تنش خشکی در سه سطح ( تنش قبل از مرحله خوشه‌دهی، تنش بعد از مرحله خوشه‌دهی و عدم تنش به عنوان شاهد) بودند. در این آزمایش صفات میزان پرولین، کلروفیل، عملکرد دانه، عملکرد کاه و کلش، شاخص برداشت، وزن هزاردانه، ارتفاع بوته، طول خوشه و تعداد پنجه بارور بررسی شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MSTATC تجزیه واریانس شدند و مقایسه میانگین با استفاده از روش دانکن در سطح احتمال یک درصد انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنش خشکی بر صفات مورد بررسی اثر معنی‌داری داشت. بین لاین‌ها نیز کلیه صفات مورد برسی به استثناء میزان کلروفیل و ارتفاع بوته اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد. مقایسه میانگین اثر تنش بر میزان پرولین نشان داد که در صورت وقوع تنش بعد از مرحله خوشه‌دهی، میزان پرولین در مقایسه با شاهد تا چهار برابر افزایش یافت و میزان کلروفیل در صورت وقوع تنش بعد از مرحله خوشه‌دهی کاهش یافت. عملکرد ارقام نیز تحت شرایط تنش بیش از 35 درصد در مقایسه با شاهد کاهش یافت و بالاترین میزان عملکرد در رقم N-83-5 مشاهده شد.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection
Date Deposited: 23 Jun 2019 05:36
Last Modified: 23 Jun 2019 05:36
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7989

Actions (login required)

View Item View Item