كنترل اتوماتيك توليد هوشمند عصبي- فازي در سيستم قدرت تجديدساختاريافته

شايقي, حسين and شايانفر, حيدرعلي (2009) كنترل اتوماتيك توليد هوشمند عصبي- فازي در سيستم قدرت تجديدساختاريافته. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
Total-ANN.pdf

Download (418kB)

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: كنترل اتوماتيك توليد هوشمند عصبي- فازي در سيستم قدرت تجديدساختاريافته
Persian Abstract: امروزه شرايط اقتصادي و تكنولوژي بهوجود آمده در جهان، صنعت برق را به يك بازار رقابتي انرژي مبدل نموده و آن را دستخوش تغييراتي در نحوه مديريت و بهرهبرداري كرده است كه از آن به عنوان سيستم قدرت تجديدساختاريافته ياد ميشود. گرايش تازه به سوي تجديدساختار و رقابت، بهرهبرداري از كنترل اتوماتيك توليد سنتي را دگرگون كرده است. بهطوريكه در يك محيط رقابتي آزاد و تجديدساختاريافته، كنترل اتوماتيك توليد به عنوان يك سرويس جانبي به صورت كالايي در آمده كه ميتواند داد و ستد شود. لذا كنترلكننده پيشرفتهاي لازم است تا مساله كنترل اتوماتيك توليد سيستم را جهت بهبود پايداري ديناميكي، افزايش قابليت اطمينان و بهرهبرداري از سيستم قدرت انجام دهد. سيستمهاي قدرت واقعي سيستمهاي با ابعاد وسيع با ديناميك پيچيده بوده و با انواع عدم قطعيتها و اختلالات بار ناشي از تغيير نقاط كار و تاخير ناشي از ارسال و دريافت اطلاعات مواجه بوده و روند بهرهبرداري از سيستم تجديدساختاريافته بر شدت كلاسيك به طور PID اين مساله ميافزايد. با وجود توانايي تكنيكهاي كنترل مدرن با ساختارهاي مختلف، هنوز كنترلكننده وسيع در صنعت مورد استفاده قرار ميگيرد. براي اينكه اين نوع كنترلكننده ساختار ساده داشته و به دليل سادگي هماهنگي آن با سيستم موجود اطمينان لازم از پايداري سيستم حاصل ميشود. از اين رو در اين طرح به منظور لحاظ كردن عوامل غيرخطي و عدم قطيتها سيستم از يك سو و در نظر گرفتن زمان تاخير ناشي از ارسال و دريافت اطلاعات كنترلي در روند طراحي كنترل- اتوماتيك توليد استفاده ميشود. به منظور يادگيري كنترل- PID 1 براي طراحي كنترلكننده هوشمند ANFIS كننده از روش با استفاده از الگوريتم بهينهسازي اجتماع ذرات به عنوان يك PID بهرههاي بهينه كنترلكننده ANFIS كننده مبتني بر روش روش جستجوي قدرتمند تحت شرايط مختلف بهرهبرداري و زمانهاي تاخير گوناگون ارسال و دريافت اطلاعات كنترلي به صورت قطع خط بدست ميآيد. استراتژي كنترلي جديد پيشنهادي مزاياي شبكههاي عصبي و تئوري فازي را درهم آميخته و بدليل داشتن ساختار كنترلي ساده، پيادهسازي و تنظيم آن راحتتر است. نتايج شبيهسازي و ارزيابي كارآيي استراتژي كنترلي نوسانات فركانس سيستم ANFIS مبتني بر PID ارايه شده با اعمال آن به سيستم آزمايشي نمونه نشان ميدهد كه كنترلكننده را با وجود تغيير پارامترهاي سيستم، عوامل غيرخطي و اختلالات بزرگ در تقاضاي بار سيستم تحت شرايط مختلف بهرهبرداري زمانهاي تاخير گوناگون به شدت بهبود ميبخشد.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering
Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering
Date Deposited: 23 Jun 2019 06:40
Last Modified: 23 Jun 2019 06:40
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7992

Actions (login required)

View Item View Item