تهیه نانو کامپوزیت¬های پلیمری CdS و بررسی اثر پرتو گاما بر روی خواص اپتیکی آن

رضایی, داریوش and عزیزیان, یاشار and خدایاری, علی (2008) تهیه نانو کامپوزیت¬های پلیمری CdS و بررسی اثر پرتو گاما بر روی خواص اپتیکی آن. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
JELD.pdf

Download (376kB)

Abstract

CdS nanocamposites have been prepared successfully using Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction (SILAR) method at room temperature (26ºC) in polymer matrix. Gelatin coated on ordinary glass slide used as a matrix substrate, the nanocrystals were prepared using cadmium acetate as a cadmium ion source and sodium sulfure as a sulfure ion source. To obtain good quality of CdS nanocamposites the preparative conditions such as concentration, pH and temperature of solutions were optimized. Nanocrystals formed in Gelatin matrix were characterized by X- Ray diffraction (XRD) and Scanning electron microscopy (SEM) that the structure is polycrystalline with cubic structure, of about 20 nm which aggregated in the form of polydispersive nanoclusters with sizes in the range of 50-100 nm.Optical absorption and transition study shows a blue shift in band gap energy and this shift is decrease with number of cycles. The Energy dispersive X-ray analysis (EDAX) reveals the average atomic percentage of Cd:S was 59:41, showing that the preparation are almost stoichiometric . Further, these nanocamposites were annealed at diffrent temperatures 40ºC to 220 ºC for 30 minutes for each thermal treatments. A small red shift in band gap was retained even after annealing in different temperatures. This is due to the increase in size of particles using thermal annealing. This treatment resulted in a progressive increase in the intensity absorbtion peaks of the optical spectroscopy which, decrease in opacity of the nanocamposites were observed.

Item Type: Other
Persian Title: تهیه نانو کامپوزیت¬های پلیمری CdS و بررسی اثر پرتو گاما بر روی خواص اپتیکی آن
Persian Abstract: نانو کامپوزیت¬های CdS با استفاده از روش جذب و واکنش پی در پی یونی (SILAR) در دما و شرایط آزمایشگاهی تهیه شدند. ازکادمیم استات بعنوان منبع تولید یون¬های Cd2+ و از سولفید سدیم نیز به¬عنوان منبع آنیون S2- استفاده شد واکنش بر روی پلیمر ژلاتینی لایه نشانی شده بر روی لام شیشه¬ای آزمایشگاهی با تنظیم مناسب pH، غلظت و سایر شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. 3 نمونه¬ در سیکل¬های 2، 4 و 6 تهیه و ساختارشیمیایی و مورفولوژیکی آن¬ها توسط پراش اشعه ایکس (XRD)، پراکندگی انرژی اشعه ایکس (EDAX) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت، نتایج بدست آمده نشان دهنده تشکیل نانو ذرات CdS با ساختار مکعبی و خلوص بالا در روی بستر هموار و یکنواخت ژلاتین پلیمری می¬باشد. میانگین اندازه نانو ذرات بدست آمده 20 نانومتر می باشد که بصورت نانوکلاسترها با اندازه 80-10 نانومتر بر روی پلیمر قرار گرفته¬اند. خواص اپتیکی نمونه¬ها با استفاده از اسپکتروسکوپی جذب Uv-vis مطالعه و مشخص شد که برای نانوکامپوزیت¬ها با سیکل¬های 2، 4 و 6 باند گاف نواری با جابجایی به سمت ناحیه آبی به ترتیب برابر با 97/2، 49/2 و 42/2 بوده که مربوط به اثر سایز کوانتومی می¬باشد. نانو کامپوزیت¬های CdS سنتز شده در معرض تابش پرتوهای گاما و همچنین دمای 40 تا 220 درجه سانتی¬گراد قرار گرفته و سپس خواص اپتیکی آن¬ها توسط جذب اسپکتروسکوپی Uv-vis مطالعه شد که نتایج نشان می¬دهند هر مقدار تاثیر تابش (زمان تابش پرتوی) بالاتر رود شفافیت نمونه کمتر شده و فیلم کدتر می¬شود، از این مشاهدات می¬توان نتیجه گرفت با استفاده از پرتوهای گاما و همچنین اعمال حرارت می¬توان خواص نانوکامپوزیت¬های CdS نیمه رسانا را کنترل نمود که این مساله می¬تواند در ساخت محدود کننده¬های اپتیکی مفید واقع شود.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Basic Sciences > Department of Physics
Faculty of Basic Sciences > Department of Physics
Date Deposited: 23 Jun 2019 05:53
Last Modified: 23 Jun 2019 05:53
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7997

Actions (login required)

View Item View Item