تاثير اسيد بوريك، مالئيك هيدرازيد، تيوسولفات نقره و ساكارز بر عمر پس از برداشت گل ليزيانتوس

چمنی, اسماعیل and ارشد, موسی (2008) تاثير اسيد بوريك، مالئيك هيدرازيد، تيوسولفات نقره و ساكارز بر عمر پس از برداشت گل ليزيانتوس. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
111.pdf

Download (381kB)

Abstract

Researches were conducted to evaluate the different compound effects on postharvest life of cut lisianthus flowers. Different cut lisianthus flowers at the commercial stage were obtained from a commercial greenhouse (Pakdasht, Tehran) and transported to the postharvest laboratory of Mohaghegh Ardabili University, Ardabil. Experiments were conducted at two groups. At first group, four cut lisianthus (Eustoma grandiflorum) cultivars (‘Purple’, ‘White’, ‘Purple-Rim’ and ‘Pink-Rim’) were pulse-treated with silver thiosulfate at 0, 0.5, 1 and 2 mM and for 24 hrs at 22 ± 2 oC. Experiment was conducted in completely randomized designs with factorial arrangement and seven replications. At the second group, cut ‘Purple’ lisianthus (Eustoma grandiflorum) flowers were pulse-treated with Maleic Hydrazide at 100, 200, 400, 600, 800 and 1000 µM, Boric Acid at 25, 50, 75 and 100 mM, Silver Thiosulfate at 0.25, 0.5, 0.75, 1 and2 mM and Sucrose at 1, 2, 5 and 10% for 24 hrs at 22 ± 2 oC. In the first experiment 5 plants, and in the second experiment, 10 plants were used for each concentration. Experiments were arranged in completely randomized designs. Postharvest vase life, relative fresh weight changes, solution uptake and chlorophyll and protein content were measured. At first experiment, the results revealed that STS at all concentrations applied significantly (P > 0.05) extended flower vase life of all cut lisianthus cultivars (‘Purple’, ‘White’, ‘Purple-Rim’ and ‘Pink-Rim’) compared to control. STS treated flowers at all concentrations maintained a higher relative fresh weight (RFW) and solution uptake of STS treated flowers was more than control during whole experiment in all cultivars with sometimes significant differences. In second experiment, vase solutions containing 1 and 2 mM STS, 5 and 10% sucrose significantly increased the vase life of the flowers compared to control in both separate experiments. However MH at 600 and 800 µM considerably improved the vase life of flowers, but it was not significant. Moreover, cut lisianthus flowers treated with 1 and 2 mM STS, 5 and 10% sucrose significantly exhibited greater water uptake and higher relative fresh weights. Although chlorophyll and protein contents of treated flowers were more than control, but no differences were found in chlorophyll and protein contents of different treatments compared to control.

Item Type: Other
Persian Title: تاثير اسيد بوريك، مالئيك هيدرازيد، تيوسولفات نقره و ساكارز بر عمر پس از برداشت گل ليزيانتوس
Persian Abstract: پژوهشی به منظور بررسی تاثیر ترکیبات مختلف روی عمر پس از برداشت گل ليزيانتوس صورت گرفت. در این آزمایشها، شاخه هاي گل بريده ليزيانتوس از گلخانه ای واقع در اطراف تهران تهیه و به دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبيلي منتقل شد و تحقیق روی آنها در دو سری انجام گرفت. در سری اول تاثیر تیوسولفات نقره (0 ، 25/0، 5/0، 75/0 ، 1 و 2 ميلي مولار) بر خواص فیزیکوشیمیایی ارقام ‘Purple’, ‘White’, ‘Purple-Rim’ و ‘Pink-Rim’گل لیزیانتوس مورد بررسی گرفت. در سری دوم گل ليزيانتوس رقم ‘Purple’با ترکیبهای100، 200، 400، 600،800 و1000 مايكرو مول بر ليتر)، تيوسولفات نقره (25/0، 5/0، 75/0 ، 1 و 2 ميلي مولار) و ساكارز (1،2، 5 و 10% ) به مدت 24 ساعت تيمار شدند. که در آزمايش اول تعداد 5 شاخه گل براي هر تيمار استفاده گردید. پس از بررسي تاثير تيمارها وغلظتهاي هر تيمار بر طول عمر گل، به منظور تایید نتایج اولیه، آزمايش با همان تيمارها مجددا تكرار شد و در اين مرحله براي هر سطح تيمار تعداد10 شاخه گل استفاده شد در این آزمایش علاوه بر شاخصهايي نظیر درصد وزن تر نسبی، میزان محلول جذب شده و طول عمر گل، مقدار كلروفيل، ميزان پروتئينهاي محلول نيز در آنها اندازه گيري شد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده ها در آزمایش سری اول نشان داد که در تمامی ارقام، غلظتهای مختلف تیوسولفات نقره عمر پس از برداشت گلها را به طور معنی داری افزایش داده است. در تمامی ارقام (‘Purple’, ‘White’, ‘Purple-Rim’ و ‘Pink-Rim’) درصد وزن تر نسبی و میزان محلول جذب شده در گلهای تیمار شده با تیوسولفات نقره همواره در طول آزمایش بیشتر از گلهای شاهد بود و این افزایش در برخی روزها معنی دار بود. در آزمایش سری دوم، در تیمار با اسید بوریک، اگرچه در گلهای تیمار شده با غلظت 50 میلی مولار در مقایسه با سایر غلظتهای آن، طول عمر بیشتری داشتند اما تفاوت معنی داری در سطح 5 % بین تیمارها و شاهد وجود نداشت. در تیمار ساکارز، نتایج آزمایش نشان داد که گلهای تیمار شده با غلظت 5 و 10 % در مقایسه با شاهد بطور معنی داری طول عمر گلها را افزایش داده است. در تیمار مالئیک هیدرازید، هیچکدام از غلظتها نتوانسته بطور معنی داری طول عمر گلها را افزایش دهد اما در غلظت 800 و 600 مایکرومول بر لیتر بطور قابل توجهی طول عمر گلهای تیمار شده را افزایش داد. مقدار کلروفیل و مقدار پروتئین محلول اگرچه در تیمارهای مختلف بیشتر از شاهد بودند لیکن این افزایش در سطح 5% معنی دار نشد
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Horticulture
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Horticulture
Date Deposited: 23 Jun 2019 06:02
Last Modified: 23 Jun 2019 06:02
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8022

Actions (login required)

View Item View Item