مقایسه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی بانوان ورزشکار(ورزشهای انفرادی، گروهی) و غیر ورزشکار

نریمانی, محمد and بشرپور, سجاد (2008) مقایسه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی بانوان ورزشکار(ورزشهای انفرادی، گروهی) و غیر ورزشکار. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
6.pdf

Download (1MB)

Abstract

This research was conducted in order to comparing the attachment styles and emotional intelligemce in athlete women(individuall, collective exercises) and non athlete women. Statistical society of this research comprised totall of 250 athlete women of indivitual and collective exercises aged 16-17, who were training at Ardabil town stdiums in second six monthy of 87 year. 30 athlete women of indivitual exercises and 30 athlete women of collective exercises and 30 non athlete women from from normal socity have been non randomly(apportunity sampling) selected and were asked to answer to attachent styles questionare and emotional intelligence test. The results of multivariate variance (MANOVA) showed that there was significant difference between this three groups in variables of secure attachment style and emotional intelligence. But there was no significant difference in insecure attachment style between those three groups. Also the results of LSD test showed that the rate of secure attachment in indivitual group lower than the collective group. And emotional intelligence of collective group higher than the individual group and emotional intelligence of individual group higher than non athlete group.

Item Type: Other
Persian Title: مقایسه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی بانوان ورزشکار(ورزشهای انفرادی، گروهی) و غیر ورزشکار
Persian Abstract: تحقیق حاضر به منظور مقایسه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی بانوان ورزشکار(ورزشهای انفرادی، گروهی) و غیر ورزشکار انجام شده است. جامعه آماري این پژوهش را کل250 دختر ورزشكار ورزشهای انفرادي و گروهي در محدوده سني 17- 16تشکیل دادند که در شش ماهه اول سال 1387 در سالن های ورزشی شهرستان اردبیل فعالیت های ورزشی انجام می دادند. کل دختران غیرورزشکار این شهرستان در همین دامنه سنی نیز جامعه بهنجار این پژوهش را تشکیل دادند. از بین جامعه آماری مذکور حدود 30 نفر ورزشکار ورزشهای انفرادی، 30 نفر ورزشکار ورزشهای گروهی و 30 نفر نیز از جامعه عادی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از انتخاب نمونه برخی اطلاعات جمعیت شناختی نظیر سن، تحصیلات، سابقه فعالیت ورزشی و... از آنها گرفته شد و پرسشنامه های سبک های دلبستگی و هوش هیجانی بر روی آنها اجرا گردید. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین میانگین نمرات سه گروه در متغیرهای دلبستگی ایمن و هوش هیجانی تفاوت آماری معنی داری وجود دارد ولی بین میانگین سه گروه در متغیرهای دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون تعقیبی LSD نیز نشان داد که میزان دلبستگی ایمن گروه ورزشهای انفرادی پایین تر از گروه ورزشهای گروهی بود. همچنین هوش هیجانی ورزشکاران گروهی بیشتر از انفرادی و هوش هیجانی گروه انفرادی نیز بیشتر از افراد غیر ورزشکار بود.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 23 Jun 2019 06:33
Last Modified: 23 Jun 2019 06:33
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8056

Actions (login required)

View Item View Item