ارزيابي عملكرد دانه، آنالیزرشد و سرعت پر شدن دانه ارقام ذرت درتراكم هاي مختلف بوته

Seyed Sharifi, Raouf and Sedghi, Mohammad and Golipouri, Abdolghayoum (2008) ارزيابي عملكرد دانه، آنالیزرشد و سرعت پر شدن دانه ارقام ذرت درتراكم هاي مختلف بوته. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
نوع سوم.pdf

Download (422kB)

Abstract

The yield of maize in Iran is very low as compared to other maize producing countries. One of the most important effective factors is non application of optimal plant population per hectare and maize hybrids differ in their response to plant density. In order to study the effect of different plant densities on yield and growth analysis in corn cultivars, a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications was conducted in 2007 at the Research Farm of the Faculty of Agriculture Mohaghegh Ardabili University. Experimental treatments were: corn cultivars in three levels (SC-404, DC-370 , SC-504) with different plant densities (8, 10 and 12 plants m-2 ).The results showed that the yield and yield attributes characters varied significantly due to the variation in population densities. With increasing plant density increased plant height and decreased number of kernel per ear and number of grains per ear row. The highest grain yield was obtained from 10 plantm-2 density. Response of corn cultivar wasn’t the same for plant densities. The highest grain yield belonged to SC-504 cultivar and the least was in DC-370 cultivar. The plant density had significant effects on growth indices such as total dry matter, crop growth rate and relative growth rate. Total dry matter increased with increasing plant density. But, it wasn’t the same in all of plant densities. Maximum dry matter was obtained in the plots which SC-504 cultivar with 12 plant m-2 was applied and minimum of it was obtained in the plots which DC-370 cultivar with 8 plant m-2 densities was applied. Similar results were obtained in crop growth rate and relative growth rate. So, it was suggested that in order to increasing total dry matter and other growth indices and grain yield was respectively applied 12 and 10 plant density with SC-504 cultivar. A two part linear model was used to quantifying the grain filling parameters. Cultivars and plant densities affected all grain filling parameters significantly. Maximum grain filling rate and effective grain filling period obtained in SC-404×8 plants/m2

Item Type: Other
Persian Title: ارزيابي عملكرد دانه، آنالیزرشد و سرعت پر شدن دانه ارقام ذرت درتراكم هاي مختلف بوته
Persian Abstract: عملکرد ذرت درکشور ما در مقایسه با دیگر کشورها پایین است. یکی از مهمترین فاکتورهای موثر عدم کاربرد تراکم گیاهی مطلوب و اختلاف بین هیبرید های ذرت در واکنش به تراکم گیاهی است. به منظور بررسي تاثير تراكم هاي مختلف بوته بر عملكرد و آناليز رشد ارقام ذرت هيبريد، آزمايشي در سال زراعي 86 در مزرعه پژوهشی دانشكده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي درسه تكرار اجرا گرديد. تيمار هاي مورد بررسي را ارقام ذرت در سه سطح ((SC-404, DC-370 , SC-504 با تراکم های مختلف (8 ، 10و 12 بوته در متر مربع ) شامل می شدند. نتایج نشان داد که عملکرد و صفات وابسته به آن به طور معنی داری بواسطه تغییر در تراکم تغییر کرد. با افزایش تراکم ارتفاع بوته افزایش، ولی تعداد دانه در بلال و تعداد دانه در ردیف کاهش یافت. بالاترین عملکرد دانه در تراکم 10 بوته در متر مربع حاصل شد. واکنش ارقام ذرت به تراکم یکسان نبود. طوری که بالاترین عملکرد دانه به رقم SC-504 و کمترین آن به DC-370 تعلق داشت. تراکم اثر معنی داری بر روی شاخص های رشدی از جمله بیوماس کل، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی داشت. با افزایش تراکم میزان بیوماس کل افزایش یافت. ولی مقدار آن در تمامی تراکم های مورد استفاده یکسان نبود. بیشترین بیوماس به رقم SC-504 در به کارگیری تراکم 12 بوته در متر مربع و کمترین ان به رقم DC-370 در تراکم 8 بوته در متر مربع تعلق داشت. روند مشابهی نیز در دیگر شاخص های رشدی از جمله سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی حاصل شد. لذا توصيه مي شود به منظور افزايش بیوماس کل و دیگر شاخص های رشدی و عملكرد دانه، به ترتيب تراكم هاي 12 و 10بوته در متر مربع با رقم SC-504 به كار برده شود. در اين بررسي با استفاده از يك مدل خطي دو تكه اي پارامتر هاي مربوط به پر شدن دانه ارزيابي گرديد. كليه پارامتر ها به طور معني داري تحت تاثير رقم و تراكم قرار گرفتند. بيشترين سرعت پر شدن دانه و دوره موثر پر شدن دانه در هيبريد SC-404 و در تراكم 8 بوته در متر مربع بدست آمد.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Agronomy & Plant Breeding
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Agronomy & Plant Breeding
Date Deposited: 23 Jun 2019 06:33
Last Modified: 23 Jun 2019 06:33
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8069

Actions (login required)

View Item View Item