تعیین ارزش غذایی و برخی خصوصیات فیزیکی پوسته خارجی بادام درختی

یلچی, طاهر (2008) تعیین ارزش غذایی و برخی خصوصیات فیزیکی پوسته خارجی بادام درختی. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
گزارش پایانی بادام.pdf

Download (379kB)

Abstract

Five studies were conducted to determinate nutritive value and some physical characteristics of Almond hull in comparison with alfalfa hay. In experiment 1, chemical composition of almond hulls were determined. The crude protein content of alfalfa hay was greater than all of almond hulls (P<0.05). The crude protein content was least and greatest for paper shell-almond hull and commercial mixture-almond hull respectively. Paper shell-almond hull was least and greatest (P<0.05) in neutral detergent fiber and non fibrous carbohydrates respectively. In experiment 2, in situ ruminal degradability of feeds was determined by fistulae sheep. The rapidly degradable dry matter fraction was greatest for paper shell-almond hull, but this value was least for alfalfa hay (P<0.05). Paper shell-almond hull had a lower slowly degradable dry matter fraction, but this value was greatest for alfalfa hay (P<0.05). In experiment 3, in vitro digestibility of almond hull was determined by two stage technique (rumen liquor and pepsin enzyme). The in vitro digestibility of almond hull was 585.8 g kg-1 dry matter. In experiment 4, in vivo digestibility of almond hull and alfalfa hay were determined by 4 sheep. In vivo dry matter digestibility, organic matter digestibility, organic matter in dry matter digestibility and metabolizable energy also digestibility of cellulose and hemicellulose of basal diet (100% alfalfa hay) were no significant with compared test diet (70% alfalfa hay and 30% almond hull) (P>0.05), but the significant differences was showed in digestibility of crude protein and neutral detergent fiber between the two diets (P<0.05). In experiment 5, physical characteristic of almond hull containing bulk density, water holding capacity and dry matter and ash solubility were determined. Almond hull had a 58.27 to 63.92 g/100 ml bulk density. Water holding capacity, soluble dry matter and soluble ash of almond hull were determined 4.65 g/g dry matter, 50.96% and 80.66% respectively. The results showed that almond hull as a by-product is a non-forage fiber source similar to beet pulp or citrus pulp. Almond hull can be used at least 30% in medium quality diets for sheep feeding during off season periods, maybe this substitution cause to reduce cost of feeding in farm sheep.

Item Type: Other
Persian Title: تعیین ارزش غذایی و برخی خصوصیات فیزیکی پوسته خارجی بادام درختی
Persian Abstract: پنج آزمایش جهت مشخص شدن ارزش غذایی پوسته خارجی بادام درختی و برخی خصوصیات فیزیکی آن در مقایسه با یونجه خشک انجام شد. در آزمایش اول ترکیبات شیمیایی پوسته های مختلف بادام اندازه گیری شد. پروتئین خام یونجه از پوسته های بادام بیشتر بود (0.05P<). در بین پوسته های بادام کمترین و بیشترین مقدار پروتئین خام به ترتیب مربوط به پوسته های بادام کاغذی و مخلوط بود. پوسته بادام کاغذی دارای کمترین مقدار فیبر نامحلول در شوینده خنثی ولی دارای بیشترین مقدار کربوهیدراتهای غیر فیبری بود همچنین اختلاف مقادیر این ترکیبات با سایر خوراکها معنی دار بود (0.05P<). در آزمایش دوم تجزیه پذیری نمونه های خوراکی با استفاده از روش کیسه های نایلونی و حیوانات فیستوله گذاری شده تعیین گردید. بخش قابل تجزیه سریع در پوسته بادام کاغذی دارای بیشترین مقدار بود اما این متغیر برای یونجه در کمترین حد قرار داشت (0.05P<). پوسته بادام کاغذی دارای کمترین مقدار در بخش قابل تجزیه آرام بود هر چند که یونجه از این جهت دارای بیشترین مقدار بود (0.05P<). در آزمایش سوم قابلیت هضم آزمایشگاهی پوسته بادام مخلوط با استفاده از روش دو مرحله ای مایع شکمبه و آنزیم پپسین اندازه گیری گردید. قابلیت هضم ماده خشک آزمایشگاهی 585.8 گرم در هر کیوگرم ماده خشک تعیین گردید. در آزمایش چهارم قابلیت هضم پوسته بادام مخلوط و یونجه با استفاده از چهار رأس گوسفند تعیین گردید. نتایج نشان داد که قابلیت هضم ماده خشک، قابلیت هضم ماده آلی، قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک و انرژی متابولیسمی همچنین ضرایب هضمی سلولز و همی سلولز بین جیره پایه که شامل یونجه بوده و جیره مخلوط که شامل یونجه و پوسته بادام مخلوط به نسبت 70 به 30 می باشد اختلاف آماری معنی دار وجود نداشته (0.05P>) اما بین ضرایب هضمی پروتئین خام و فیبر نامحلول در شوینده خنثی بین این دو جیره اختلاف معنی دار وجود دارد (0.05P<). در آزمایش پنجم خصوصیات فیزیکی پوسته بادام مخلوط شامل دانسیته توده ای، ظرفیت نگهداری آب، ماده خشک محلول و نامحلول همچنین خاکستر محلول و نامحلول اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد دانسیته توده ای پوسته بادام مخلوط در محدوده 58.27 تا 63.92 گرم در هر 100 میلی لیتر می باشد. همچنین ظرفیت نگهداری آب، ماده خشک محلول و خاکستر محلول به ترتیب 4.65 (گرم در گرم ماده خشک)، 50.96 و 80.66 درصد تعیین گردید. از بررسی کلی نتایج این طرح چنین به نظر می رسد که پوسته بادام به عنوان یک خوراک فیبری غیر علوفه ای مطرح است و این محصول فرعی از این جهت شباهت های زیادی به تفاله چغندر قند و تفاله مرکبات دارد. همچنین در صورتی که پوسته بادام مخلوط در حدود 30 درصد جیره غذایی مانند یونجه جایگزین شود علاوه بر ضرایب هضمی ماده خشک، ماده آلی و قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک، انرژی متابولسیمی نیز تفاوت معنی داری نخواهد داشت بنابراین در صورت استفاده از پوسته بادام در جیره غذایی مانند گوسفند می توان هزینه های خوراک دهی را کاهش داد.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Animal Sciences & Food Industries
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Animal Sciences & Food Industries
Date Deposited: 23 Jun 2019 06:35
Last Modified: 23 Jun 2019 06:35
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8078

Actions (login required)

View Item View Item