مقايسه سبکهاي دلبستگي در دانش¬آموزان مبتلا به اختلال بيش¬فعالي و کودکان عادي

نريماني, محمد and پورکرد, مهدي (2009) مقايسه سبکهاي دلبستگي در دانش¬آموزان مبتلا به اختلال بيش¬فعالي و کودکان عادي. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
بیش فعالی در کودکان.pdf

Download (379kB)

Abstract

The aim of the present study was to compare the attachment styles in students with hyperactivity/lack of attention and normal ones in the city of Ardebil (northwest of Iran). This study was causal-comparative one and in order to achieve its aim, the teachers' information and diagnostic tools of this disorder in the junior high schools of the city were used. 30 hyperactive students and 30 normal ones were randomly selected. After filling out the attachment styles questionnaire in the two groups, the data were analyzed through manova, K2 and V Kramer. The results of the study showed that there was a significant difference between hyperactive and normal students in the attachment style; that is, the attachment styles in hyperactive students is from attachment to safe and ambivalent but normal students have safe style.

Item Type: Other
Persian Title: مقايسه سبکهاي دلبستگي در دانش¬آموزان مبتلا به اختلال بيش¬فعالي و کودکان عادي
Persian Abstract: هدف مطالعه حاضر مقايسه سبک¬هاي دلبستگي در دانش¬آموزان مبتلا به اختلال بیش-فعالی / کمبود توجه و عادی در شهر اردبیل می باشد. در مطالعه حاضر از روش علي – مقايسه¬اي استفاده شده است. براي دستيابي به اين هدف با استفاده از اطلاعات معلمان و ضوابط تشخيصي اين اختلال به تشخيص اين دانش¬آموزان در مدارس راهنمایی شهر اردبیل مبادرت شده و30 نفر از آنها به طور تصادفي انتخاب و با 30 نفر از کودکان عادي در همان پایه تحصیلی همتا شدند. پس از تکميل پرسشنامه سبکهاي دلبستگي در هر دو گروه، داده¬ها به وسيله آزمونهاي مانوا و خي¬دو و V کرامر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که بين دانش¬آموزان مبتلا به بیش¬فعالی و عادی در مولفه¬هاي سبک دلبستگي تفاوت معني داري وجود دارد. یعنی سبک دلبستگي دانش¬آموزان مبتلا به بیش¬فعالی از نوع سبک دلبستگي ناايمن و دوسوگرا بوده اما دانش¬آموزان عادی دارای سبک دلبستگی ایمن هستند.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 12 Jun 2019 09:42
Last Modified: 12 Jun 2019 09:42
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8185

Actions (login required)

View Item View Item