مقایسه کمال گرایی و از خود بیگانگی در زنان شاغل و غیر شاغل

نریمانی, محمد and بشرپور, سجاد (2009) مقایسه کمال گرایی و از خود بیگانگی در زنان شاغل و غیر شاغل. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
مقایسه کمال گرایی و از خود بیگانگی زنان شاغل و زنان غیر شاغل.pdf

Download (287kB)

Abstract

The current study has been conducted in order to comparing of perfectionism and self alienation in employed women and unemployed women. Statistical society of this research comprised of whole employed women in ardabil city and the total of housekeeper women that had any job at out of home comprised normal society. 30 employed women were selected randomly as a study group and 30 unemployed women were selected by this way as a comparison group. They were tested individually by perfectionism and self alienation questionnaire. Collected data were analyzed by MANOVA and regression and Pearson correlation tests. The results of multivariate variance (MANOVA) showed that there was no significant difference in positive perfectionism and social isolation between two groups. But there were significant differences between two groups at negative perfectionism and normlessness and powerlessness. The result of regression analysis showed that powerlessness and formlessness components of self alienation can explained about 15% variance of positive perfectionism and 13% variance of negative perfectionism was explained by normlessness.

Item Type: Other
Persian Title: مقایسه کمال گرایی و از خود بیگانگی در زنان شاغل و غیر شاغل
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کمال گرایی و از خود بیگانگی زنان شاغل و غیر شاغل انجام گرفت. کلیه زنان شاغل شهرستان اردبیل در سال 1387 جامعه آماري پژوهش وکلیه زنان خانه داری که شغلی در بیرون از منزل نداشتند نیز جامعه افراد عادی را تشکیل دادند. از بین این جامعه های آماری تعداد 30 نفر از زنان شاغل و تعداد 30 نفر نیز از زنان غير شاغل به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. پس از گرفتن اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه های کمال گرایی و از خود بیگانگی به ترتیب روی آنها اجرا شد و داده های بدست آمده با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA)، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر کمال گرایی مثبت و انزوای اجتماعی وجود ندارد ولی دو گروه از نظر کمال گرایی منفی، بی هنجاری و ناتوانی تفاوت معنی داری با هم داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مؤلفه های بی هنجاری و ناتوانی بیگانگی از خود حدود 15 درصد واریانس کمال گرایی مثبت و مؤلفۀ بی هنجاری حدود 13 درصد واریانس کمال گرایی منفی را تبیین می کند.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 12 Jun 2019 09:42
Last Modified: 12 Jun 2019 09:42
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8186

Actions (login required)

View Item View Item