رابطه بین هویت یابی و رشد اخلاقی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی

میکائیلی, - (2009) رابطه بین هویت یابی و رشد اخلاقی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
متن اصلی.pdf

Download (328kB)

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: رابطه بین هویت یابی و رشد اخلاقی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی
Persian Abstract: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین هویت یابی و رشد اخلاقی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی می باشد. جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل دادند. به عنوان نمونه تحقیق 200 دانشجو (100 دانشجوی دختر و 100 دانشجوی پسر) ااز بین دانشجویان به صورت تصادفی انتخاب شدند و آزمون موضوعات روایتی (DIT) و مقیاس هویت خود (EIS) را تکمیل نمودند. پس از جمع آوری اطلاعات به منظور تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و روش آماری T تست دو گروه مستقل استفاده شد. در این پژوهش چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اول و دوم بر وجود رابطه معنی دار بین هویت یابی و رشد اخلاقی در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دلالت داشتند. فرضیه سوم و چهارم به وجود تفاوت معنی دار بین هویت یابی و رشد اخلاقی دانشجویان پسر و دختر اشاره می کردند: تحلیل نتایج نشان داد بین هویت یابی و رشد اخلاقی هم در دانشجویان پسر و هم در دانشجویان دختر رابطه معنی دار وجود دارد. بنابراین دو فرضیه اول در سطح معنی داری 05/0 تائید گردیدند. همچنین بر اساس یافته های تحقیق هویت یابی و رشد اخلاقی دانشجویان پسر با دانشجویان دختر تفاوت معنی داری ندارد. به این ترتیب فرضیه سوم و چهارم مورد تایید واقع نشدند.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 12 Jun 2019 09:49
Last Modified: 12 Jun 2019 09:49
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8191

Actions (login required)

View Item View Item