بررسی تأثیرات اجتماعی گردشگری بر هویت پذیری اجتماعی دختران دانش آموز دوره متوسطه شهرستان مشکین شهر در سال 97

حقی, ناصر بررسی تأثیرات اجتماعی گردشگری بر هویت پذیری اجتماعی دختران دانش آموز دوره متوسطه شهرستان مشکین شهر در سال 97. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
ناصر حقی.pdf

Download (142kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی تأثیرات اجتماعی گردشگری بر هویت پذیری اجتماعی دختران دانش آموز دوره متوسطه شهرستان مشکین شهر در سال 97
Persian Abstract: درپژوهشحاضر،ازروشتحقيقپيمايشياز نوعتوصيفي- تحليلياستفادهشدهتاتأثيرگردشگريبرهویت پذیری اجتماعی دانش آموزان دختر شهر مشکین شهرموردمطالعهوتجزيهوتحليلقرارگیرد.داده هايموردنیاز به روش نمونه گیری خوشه ای وبااستفاده ازپرسشنامه يتدوينشده يپژوهشگرگردآوريشدهاست. در این تحقیق از بین تعداد 1501 نفر دانش آموز در مدارس دخترانه دوره متوسطه، 306 نفر دانش آموز نمونه گیری شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های تحقیق بر اساس نظریه صنعت فرهنگ آدورنو مورد تفسیر قرار گرفتند و با استفاده از آزمون همبستگی اسپرمن به صراحت نشان داده شد که بعد از گروه مرجع والدین، در شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان توسعه گردشگری نقش مثبت و موثری دارد. مشکین شهربهعنوانيكيازقطب های جدیدگردشگريايران با جاذبه هايغنيومواهبطبيعيومصنوعي، هرسالهميزبانتعدادزيادياز گردشگرانداخليوخارجياستكهبررسيتأثيراتاجتماعيايندستازگردشگرانامرياجتناب ناپذيراست.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 19 Aug 2019 05:17
Last Modified: 19 Aug 2019 05:17
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8533

Actions (login required)

View Item View Item