گردشگری روستایی در راستایی توسعه اقتصادی مطالعه موردی:روستاهای هدف گردشکری شهرستان اسدآباد روستایی حبشی(swot)تحلیل

مرادی مکرم, سیاوش گردشگری روستایی در راستایی توسعه اقتصادی مطالعه موردی:روستاهای هدف گردشکری شهرستان اسدآباد روستایی حبشی(swot)تحلیل. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
مرادی.pdf

Download (2MB)

Abstract

One of the trends that has been brought to the attention of most countries around the world, even in some countries, has come to the fore and has brought positive results. The tourism industry is expanding in rural areas. On the other hand, they are diverse ways of economic activity in these villages and reduce their economic dependence on soil and water resources through the expansion of tourism in these areas. Rural tourism attracts a lot of people, according to the planners of tourism development as the main pillar of the productivity level in rural areas. The purpose of this study is to organize tourism in the field of economic development of the village of Habashi tourism destination located in the village of PiraSulman in the city of AsadAbadmi. In this research, we try to identify the weaknesses of the Swat model, considering the potential of rural tourism in tourism. Let's look at the opportunities that we are facing and to develop it. The analysis of the Swat model suggests that the wide potential of the rural tourism destination, the shortage of residential facilities and the shortage of welfare facilities, sanitary facilities, parking, and catering facilities are the most important obstacles to the development of rural tourism. Ecotypes are considered. On the other hand, the existence of beautiful natural attractions and historical and cultural attractions are considered to be the most important strengths in rural tourism. The research is descriptive and analytical. The research data were collected through a questionnaire, library studies, and statistical surveys and the study map. The field has been made. The results show that tourism development in this region plays a significant role in preserving the valuable historical value of agriculture and agriculture, and the economic development of the entire complex and increasing the income of the inhabitants, the indirect increase of immigration prevention, cultural promotion and self-reliance in these areas. Keywords: Organizing, Tourism, Rural Tourism, Economic Development, AsadabadHabashiVillage.

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: گردشگری روستایی در راستایی توسعه اقتصادی مطالعه موردی:روستاهای هدف گردشکری شهرستان اسدآباد روستایی حبشی(swot)تحلیل
Persian Abstract: یکی ازراهبردهایی که اخیرادراغلب کشورهای جهان موردتوجه قرارگرفته وحتی دربرخی ازکشورها به اجرادرآمده ونتایج مثبتی به همراه داشت،گسترش صنعت گردشگری درنواحی روستایی است. ازطرفی دیگریکی ازراهبردهای متنوع سازی فعالیت اقتصادی دراین روستاها وکاهش وابستگی اقتصادی آنها به منابع آب و خاک ازطریق گسترش گردشگری دراین نواحی است.گردشگری روستایی مازادنیرو انسانی راجذب می میکندازنظربرنامه ریزان وسیاست مداران توسعه گردشگریبه عنوان رکن اصلی سطح بهرهوری درمناطق روستایی یاد می کنند.هدف این پژوهش ساماندهی گردشگری درراستایی توسعه اقتصادیروستای هدف گردشگری حبشی واقع دردهستان پیرسلمان توابع شهرستان اسدآبادمی باشد.دراین پژوهش سعیداریم با توجه به قابلیت های بلقوه روستایی حبشی درزمینه گردشگری،بااستفاده ازمدل سوات نقاط ضعف، فرصت،هاوتهدید های پیش رومورد بررسی قرار دهیم وجهت توسعه آن راهکارارائه داده می شود.تحلیل مدل سوات نشان می دهدباتوجه به پتانسیل گسترده روستایی هدف گردشگری درزمینه گردشگری،کمبودتاسیسات اقامتی وکمبود تاسیسات رفاهی،مهمترین موانع برسرراه توسعه گردشگری روستایی حبشی به حساب می آیند.از طرفی وجود جاذبه های طبیعی زیبا و جاذبه های تاریخی وفرهنگی مهمترین نقاط قوت درگردشگری روستایی هدف گردشگری به حساب می آیند.روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است.داده های تحقیق ازطریق پرسشنامه،مطالعات کتابخانه ای ومستندات آماری و نقشه مطالعه میدانی حاصل شده است. نتایج نشان می دهدگسترش گردشگری دراین منطقه نقش معناداری در حفظ بافت تاریخی ارزشمندروستا وتقویت وآبادانیوتوسعه اقتصادی کل مجموعه وافزایش درآمدروستاییان ،افزایش غیر مستقیم جلو گیری مهاجرت،ارتقا فرهنگی و خود باوری این مناطق ایفا کند.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 19 Aug 2019 05:23
Last Modified: 19 Aug 2019 05:23
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8538

Actions (login required)

View Item View Item