بررسی اثرات عوامل زیر ساختی گردشگری در توسعه روستایی مورد مطالعه: روستای موییل شهرستان مشکین شهر

خداپناه, کیومرث and ایمانی, بهرام and عبدلی, حمیده بررسی اثرات عوامل زیر ساختی گردشگری در توسعه روستایی مورد مطالعه: روستای موییل شهرستان مشکین شهر. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
کیومرث خداپناه.pdf

Download (231kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی اثرات عوامل زیر ساختی گردشگری در توسعه روستایی مورد مطالعه: روستای موییل شهرستان مشکین شهر
Persian Abstract: پژوهش حاضر به منظور بررسی بررسی اثرات عوامل زیر ساختی گردشگری (عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی) در توسعه روستایی موییل انجام گرفت. روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر هدف: کاربردی؛ از نظر راهکار اجرایی: میدانی؛ از نظر تکنیک تحلیلی: توصیفی _ همبستگی بود. جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر را سرپرستان خانوار روستای موییل در سال 1396 تشکیل داده است که برابر با 422 می¬باشند. با توجه به محدودیت دسترسی به تمامی افراد جامعه، امکان بررسی کل جامعه وجود نداشت لذا نمونه¬ای از جامعه مورد نظر انتخاب شد. برای انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه¬گیری اتفاقی (در دسترس) استفاده شد. و حجم نمونه مورد مطالعه با توجه به فرمول کوکران برابر 201 نفر محاسبه شده است. پس از جمع آوری اطلاعات پردازش آنها در محیط نرم افزار آماری Spss به تحلیل داده ها و تبیین موضوع مورد مطالعه پرداخته شد. برای جمع آوری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پرسشنامه مذکور در 3 بخش اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به عوامل زیر ساختی گردشگری و اطلاعات مربوط به توسعه روستای موییل تنظیم شده بود. بخش اطلاعات دموگرافیک شامل 4 سوال بود. بخش اطلاعات مربوط به متغیرهای اصلی پرسشنامه دارای 21 سوال بود و عامل اقتصادی (5 سوال)، عامل اجتماعی (6 سوال)، عامل فرهنگی (5 سوال)، عامل زیست محیطی (5 سوال) و توسعه روستای موئیل (4 سوال) را می سنجید. سوالات در طیف لیکرت 5 درجه ای تنظیم شده بودند. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اساتید متخصص در حوزه گردشگری تایید گردید و پایایی ابزار در بخش عامل های زیرساختی گردشگری با ضریب آلفای کرونباخ برابر با 79/0 = α؛ و در بخش توسعه روستای موییل برابر 60/0 = α؛ با به دست آمد. همچنین لازم به ذکر است برای تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرم افزار spss.22 و آزمون های اسپیرمن و رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد که با اطمینان 99 درصد شاخص های زیر ساختی توسعه گردشگری (عامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی) به گونه‌ی معنی‌داری 29 درصد مولفه‌ی توسعه روستای موییل را تبیین می‌نمایند (53/0= R، 07/20= (196، 4)F و 01/0 > P)، که سهم زیست محیطی (52/0 = )، در سطح اطمینان 99 درصد معنی‌دار است و علامت مثبت نشان می دهد که با افزایش میزان این شاخص ها، توسعه روستای موییل نیز افزایش می یابد. اما سهم عامل های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پیش بینی توسعه روستایی موییل معنی دارد نیست (p>0/05).
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 19 Aug 2019 05:49
Last Modified: 19 Aug 2019 05:49
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8551

Actions (login required)

View Item View Item