تحلیل نقش گردشگری کشاورزی بر توسعه پایدار روستایی،

فراهانی, حسین and محمدی یگانه, بهروز and پهلوانی قره قاسملو, محمود تحلیل نقش گردشگری کشاورزی بر توسعه پایدار روستایی،. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
قره قاسملو.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: تحلیل نقش گردشگری کشاورزی بر توسعه پایدار روستایی،
Persian Abstract: مناطقروستاییوبخشکشاورزیایرانبه علتچالش هایمختلفیهمچونتغییراتآبوهواییو خشکسالی هایشدیدترومکرر،بحرانآب،مهاجرتروستاییوکاهشجمعیتروستایی،فشارهایزیست محیطی بهعلت استفاده ناکارآمد از نهادههای شیمیایی و بازده پایین کشاورزی متداول، با بحران و عدم پایداری مواجههستند. این نگرانی ها، زمینه ی تحقیقات اخیر و تاملبرای تغییرات کشاورزی و روستایی شدهو باعث مطرح شدن کشاورزی چند کارکردی از جمله گردشگری کشاورزی بهعنوان رهیافت و مشوق توسعه پایدار در مناطق روستایی در بینسیاستگذاران روستایی و کشاورزی تبدیل شده است. و به منزله یک پارادایم نوین در توسعه پایدار کشاورزی وروستایی معرفی شده است.که از بعد اقتصادی، میتواند بهتنوع سازی کشاورزی یاری دهد و یک منبع درآمد مکملبرای کشاورزان محسوب شود و همچنین فرصتهای شغلی جدیدی را در جوامع روستایی فراهم نماید. تا بیکاری و مهاجرت را کاهش دهد. از بعد زیستمحیطی میتواند به حفاظت از محیطزیست، اکوسیستمها و زمینهای کشاورزی کمک نماید و خسارتهای زیست محیطی و آلودگی هایکشاورزی را به حداقل برساند.از بعد اجتماعی-فرهنگی این نوع گردشگری میتواند فرهنگ و سنن روستایی راحفظ نماید، وضعیت اجتماعی کشاورزان را بهبود دهد و زنان کشاورز را توانمند سازد.ولیکن توسعه گردشگری کشاورزی با چالشها و مشکلات فراوانی از جملهنبود برنامه ریزی، کمبود منابع مالی وانسانی، آموزش روبرو میباشد. مقاله حاضر از نوع کاربردی و از روش توصیفی - تحلیلی می باشد. و جامعه آماری روستاهای استان اردبیل می باشد.دادههایبدستآمدهازطریقکتابخانهایومیدانیوبهکمکنرمافزارسیستماطلاعاتجغرافی (GIS )برایشناختوپهنهبندیمناطق، و به بررسیمفهوم و اصول گردشگری کشاورزی میپردازد. نمونه هایی از این نوع گردشگری را درکشورهای مختلف ذکر مینماید و مزایا و چالشهای پیش روی آن را در زمین توسعه روستایی بیانمیکند. در پایان هم پیشنهادهایی به منظور رفع چالشها و بهرهگیری بهتر از فرصتها ارائه می دهد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 19 Aug 2019 05:51
Last Modified: 19 Aug 2019 05:51
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8558

Actions (login required)

View Item View Item