تاثیر تجربه برند مقاصد گردشگری بر وفاداری بازدیدکنندگان با نقش میانجی رضایت

امینی, محمد تقی and مهری بازقلعه, انیس تاثیر تجربه برند مقاصد گردشگری بر وفاداری بازدیدکنندگان با نقش میانجی رضایت. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
عاطفه مهری.pdf

Download (2MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: تاثیر تجربه برند مقاصد گردشگری بر وفاداری بازدیدکنندگان با نقش میانجی رضایت
Persian Abstract: یکی از مفاهیمی که اخیراً موردتوجه متخصصان امرقرارگرفته تجربه‌ی برند است. تجربه‌ی برند از دیدگاه‌های مختلفی موردبررسی قرارگرفته است. تجربـه برنـد تقویت وفاداری را به‌وسیله ارتباطات حسـی، عاطفی، رفتاری و فکری از طریق فراهم آوردن یک فضای جذاب و سازگار که در محیط، فرد با آن مواجه می‌شود به وجود می‌آورد.تحقیق حاضر بااتخاذاستراتژیتحقیقپیمایشیبهبررسی تاثیرتجربه برند مقاصد گردشگری بر وفاداری بازدیدکنندگان با نقش میانجی رضایت پرداخته است. اینتحقیقازنظرهدف،کاربردیوازنظرنحوه یگردآوریاطلاعات،توصیفیوازنوع همبستگیوبهطورمشخصمبتنیبرمدلسازیمعادلاتساختاریاست. جامعهآماریاین تحقیقشامل بازدید کنندگان از اماکن گردشگری در شهر قزوین است به دلیل نامشخص بودن حجم جامعه ،حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران384 نفر محاسبه شد. روشنمونه گیریبهصورتتصادفیسادهاست. داده هایپژوهشازطریقپرسشنامه استاندارد ،بهدستآمدند. نتایجنشاندادکه تجربه برند مقصدبر تمایل گردشگران به بازدید و توصیه مجدد تاثیرمثبت و معناداریدارد.همچنین تجربه برند مقصد بر رضایت گردشگران تاثیر مثبت و معنادری دارد. سایرنتایجدرقالبنتیجه گیری وپیشنهاداتارایهشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 19 Aug 2019 06:47
Last Modified: 19 Aug 2019 06:47
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8583

Actions (login required)

View Item View Item