نقش تجربه گردشگر بر دلبستگی مکانی و وفاداری گردشگر درهتل ها و استخرهایشهر توریستی سرعین

صائب نیا, سمیه and افشاری, رقیه and قاسمی دودران, سمیه and میرزامحمدی, مجید نقش تجربه گردشگر بر دلبستگی مکانی و وفاداری گردشگر درهتل ها و استخرهایشهر توریستی سرعین. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
صائب نیا.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: نقش تجربه گردشگر بر دلبستگی مکانی و وفاداری گردشگر درهتل ها و استخرهایشهر توریستی سرعین
Persian Abstract: در دنیای امروز، گردشگریبه‌عنوان یکی از عوامل مهم در رشد و رونق اقتصاد است بنابراین،توجه به تجربه گردشگر امر ضروری به نظر می‌رسدچراکه این عامل منجر به ایجاد وفاداری و دلبستگی گردشگران شده و موجب تسریع درروند رشد و رونق اقتصاد می‌گردد؛ لذا در اين پژوهش قصد بر اين است تا نقش تجربه گردشگر بر وفاداری و دلبستگی مکانیبررسي شود. جامعه آماري شامل تمامیگردشگراندر هتل ها و استخرهای شهر سرعیناست.بر اساس فرمول جامعه نامحدود کوکران حجم نمونه 384 نفر به دست آمد؛ که به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس (بدون هیچ‌گونه گزینش ذهنی از قبل) در بین جامعه آماری توزیع و352 پرسشنامه به‌صورتتکمیل‌شدهاز بينگردشگرانجمع‌آوری گرديد. گردآوري داده‌هایموردنیاز با پرسشنامه استاندارد انجام گرفت و روايي آن بر اساس روايي سازه، تشخيصي و همگرا و پايايي آن با ضريب آلفاي کرونباخ بررسي گرديد.آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار Lizrel انجام گرفت. نتايج نشان داد که تجربه گردشگر بر وفاداری و دلبستگی مکانی تأثیر معنادار دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 19 Aug 2019 07:09
Last Modified: 19 Aug 2019 07:09
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8591

Actions (login required)

View Item View Item