واکاوی راهکار های بین المللی توسعه گردشگریسلامت در سطح ایران و استان اردبیل

شریفی, علیرضا واکاوی راهکار های بین المللی توسعه گردشگریسلامت در سطح ایران و استان اردبیل. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
شریفی.pdf

Download (169kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: واکاوی راهکار های بین المللی توسعه گردشگریسلامت در سطح ایران و استان اردبیل
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف کلی واکاوی راهکار های بین المللی توسعه گردشگریسلامت در سطح ایران و استان اردبیل به شیوه مروری (کتابخانه ای) صورت گرفته است و به دنبال بیان تاریخچهگردشگریسلامتوپزشکی،مزایاومعایبگردشگریپزشکی،شرایطمراکزپزشکیپذیرشگردشگریسلامت،مسائلاخلاقیمربوطبهساکنانکشورهایمقصدوبیمارانمراجعهکنندهازکشورهایخارجی،گردشگریسلامتوپزشکیدرایرانواردبیلومواردیازاینقبیلمیباشد. گردشگری سلامت نوعیازگردشگریاستکهدرآنگردشگربرایمقاصددرمانیبه‌جاییسفرمی‌کند و اضافه بر آن سفرهایی را کهخدماتدهندگانسلامتیعنی پزشکان،پرستارانو ... .برایدرمانبیمارانانجام میدهند نیز شامل میشود. تاریخچه این نوع گردشگری به چشمه های آب گرم درمانی بر میگردد. کشور هایی چون مجارستان , جمهوری چک و تایلند از کشور هایی هستند که گردشگران , به‌منظوراستفادهازآبگرم های موجود در آنجا به سفر میپردازند.از جمله دلایلی که گردشگرانتوریسمبهکشورهایدیگرسفرمی‌کنند میتوان به هزینه،خدماتپزشکیبالادرکشورمبدأ،لیست‌هایانتظارطولانی،راحتیوارزانیسفرهایامروزینواستفادهازتکنولوژی‌هایبرترواستانداردهایبالاتر اشاره کرد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 19 Aug 2019 07:05
Last Modified: 19 Aug 2019 07:05
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8597

Actions (login required)

View Item View Item