بررسی تطبیقی نقش میهمان¬پذيری مردم درموسم معنوی اربعین وحج تمتع و عمره درتوسعه گردشگری

حقیقی پاک, ولی and عسگرنژاد, باقر and نعمتی, ولی بررسی تطبیقی نقش میهمان¬پذيری مردم درموسم معنوی اربعین وحج تمتع و عمره درتوسعه گردشگری. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
حقیقی پاک2.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی تطبیقی نقش میهمان¬پذيری مردم درموسم معنوی اربعین وحج تمتع و عمره درتوسعه گردشگری
Persian Abstract: این تحقیق با هدف بررسی نقش میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعینوحجتمتع و عمرهدرتوسعهگردشگری انجام شد. روش پژوهش حاضر با توجه به اهداف و فرضیه¬های آن از حیث عنوان یک پژوهش کاربردی و از نوع روش یک پژوهش همبستگی است و از لحاظ روش گردآوری داده¬ها پیمایشی – میدانی می¬باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زائران اربعین است که حج تمتع و عمره را نیز تجربه کرده باشند.بنابراین حجم نمونه 374 نفر تعیین گردید اطلاعات آماری این پژوهش، از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 860/0 تأیید گردید. فرآیند محاسباتی آماری در این تحقیق بر اساس روش تحلیل رگرسیونی و تی تست انجام شده است. نتایج نشان داد که میهمان¬پذیریمردمدرموسممعنویاربعین و میهمانپذیریمردمدرحج تمتع و عمره کمتر از 0.05 بدست آمده (P<0/001) در نتیجه مؤلفه‏های میهمان-پذیریمردمدرموسممعنویاربعینو حج تمتع و عمره درتوسعهگردشگریعراق و عربستان تأثیرگذار است. بنابراین در گردشگری¬های مذهبی میهمان پذیری و میهمان نوازی مولفه مهمی در توسعه گردشگری است. همچنین نتایج نشان داد که میانگین‌ها میهمانپذیریمردمدرموسممعنویاربعیندرمقایسهبامیهمانپذیریمردمدرحجتمتع و عمرهدرتوسعهگردشگری بیشتر است. این بدین معنا است که زئران از امکانات و نحوه برخورد مسولین در اربعین حسینی بیشتر رضایت داشته اند. به همین دلیل بیشتر پاسخ دهند گان با توجهبهتجاربومشاهداتعینیخودعراقومراسماربعینحسینی را نسبت به عربستانو مناسکحج مناسببرای مرکزوحدتجهاناسلامتشخیص دادند.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 06:28
Last Modified: 24 Aug 2019 06:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8629

Actions (login required)

View Item View Item