بررسی نقش گردشگری معنوی اربعین و حج تمتع درتوسعه پایدار وحدت جهان اسلام

حقیقی پاک, ولی and عسگرنژاد, باقر and نعمتی, ولی بررسی نقش گردشگری معنوی اربعین و حج تمتع درتوسعه پایدار وحدت جهان اسلام. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
حقیقی پاک.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی نقش گردشگری معنوی اربعین و حج تمتع درتوسعه پایدار وحدت جهان اسلام
Persian Abstract: اسلامازآغازينروزهايظهورشدرجزيرهالعربهمانندتمامیاديانابراهیمی،مناديوحدت جامعهبشريبودهاست. تأکیدقرآنکريموسیرةعملیپیشواياندينیدرراستايموضوع آنرابعنوانبايستهايعقیدتیوعقلانی،موردتوجهامتاسلامیومتفکرانمسلمانقراردادهاست. اما با این وجود درمقابلعواملوزمینههاياختلافوواگرايیدرمیاندولتهای جهاناسلام،میتوانبااستفادهاز میراثعقیدتیمشتركمسلمانان همچون اربعین حسینی و حج تمتع میاندولتهای اسلامی؛امکانتحققهمگرايیرادرمیاندولومللمسلمان فراهمساخت. در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسینقشگردشگریمعنویاربعینوحجتمتعدرتوسعهپایداروحدتجهاناسلام می باشد روش تحقیق توصیفی- همبستگی از نوع میدانی- پیمایشی می باشد و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری زائران کربلا و مکه می باشند که 200 نفر به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون تی تست و تی تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که گردشگریمعنویاربعینوحجتمتعهر دو درتوسعهپایداروحدتجهاناسلام تاثر مثبتی دارند (050/0>p) . همچنین نتایج مقایسه نشان داد که گردشگریمعنویحجتمتعبیشتر از گردشگریمعنویاربعیندرتوسعهپایدار وحدتجهاناسلام تاثیر گذار است. بنابراین می توان گفت که حج بارزترین و بزرگ ترین جلوه ای از اتحاد در میان مسلمانان است.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 06:29
Last Modified: 24 Aug 2019 06:29
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8630

Actions (login required)

View Item View Item