چالشی جدید در بازاریابی صنعت گردشگری مبتنی بر کسب رضایت گردشگراندر مکان‌های تاریخی

حق وردی زادهدهلیق, ابوالفضل and صنوبر, ناصر چالشی جدید در بازاریابی صنعت گردشگری مبتنی بر کسب رضایت گردشگراندر مکان‌های تاریخی. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
حق وردی.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: چالشی جدید در بازاریابی صنعت گردشگری مبتنی بر کسب رضایت گردشگراندر مکان‌های تاریخی
Persian Abstract: صنعتگردشگرییکیازپرسودترینصنایعدرجهاناستومقاصدمختلفسعیمی‌کنندتابابرنامهریزی‌هایدقیق،گردشگرانبیشتریراجذبکنندوازمنافعسرشارآناستفادهکنند. دراینمیانکسبرضایتگردشگراناهمیتبهسزایدررسیدنبهاینهدفدارد. گردشگران به‌عنوان مشتریان کسب‌وکارهای فعال در صنعت گردشگری محسوب می‌شوند که کسب رضایت آن‌ها به دلیل آثار فراوان اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدفازاینمطالعه،بررسیوتوسعهتأثیر ازدحامدرکشدهبررضایتمشتریان (گردشگران) در صنعت گردشگریاست. این مطالعه در شهر تبریز و در بازه زمانی فروردین ماه 97 انجام گرفت. در این پژوهش ازروشنمونه‌گیریدردسترسبرایانتخابپاسخ‌دهندگاناستفادهشد. 384 نفربراساسفرمولکوکرانبه‌عنوانتعدادنمونهانتخابوپرسشنامهجمعآوریگردید. یافته‌های تحقیق ارتباط بین ازدحام ادراک‌شده و رضایت بازدیدکنندگان را نشان داد و نتایج حاکی از آن است که ازدحام ادراک‌شدهتأثیر مثبت و معنادار بر جلب رضایت بازدیدکنندگان از بازار تاریخی تبریز دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 06:28
Last Modified: 24 Aug 2019 06:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8631

Actions (login required)

View Item View Item