رابطه گردشگری مسئولانه با توسعه پایدار روستایی

رضایی, انسیه and جعفری, سکینه and امین بیدختی, علی اکبر رابطه گردشگری مسئولانه با توسعه پایدار روستایی. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

This is the latest version of this item.

[img] Text
جعفری.pdf

Download (878kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: رابطه گردشگری مسئولانه با توسعه پایدار روستایی
Persian Abstract: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه گردشگری مسئولانه با توسعه پایدار روستایی بود. پژوهش حاضرباتوجهبههدف،کاربرديوباتوجهبهنحوهگردآوريداده¬هاازنوعتحقیقاتتوصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام مردم محلی روستاهای روئین و سرچشمه از توابع شهرستان اسفراین در خراسان شمالی (یک میلیون نفر) در سال 1397 بود. شرکت‌کنندگان 224 نفر از مردم محلی (131 نفر مرد، 113 نفر زن) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه¬ای تصادفی انتخاب شدند. پرسش¬نامه¬های گردشگری مسئولانه و توسعه پایدار روستایی مورداستفاده قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS19 و با روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که: بینگردشگری مسئولانه و پایداری مقصد با توسعه پایدار روستایی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. گردشگری مسئولانه بر توسعه پایدار روستایی اثر مستقیم و معناداری دارد.نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت توجه و حمایت از گردشگری مسئولانه در توسعه پایدار روستایی در جوامع موردمطالعه دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 06:32
Last Modified: 24 Aug 2019 06:32
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8637

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item