بررسی و مطالعه جاذبه¬های تاریخی و باستان¬شناسی منطقه ارشق و تاثیر آن در رونق گردشگری منطقه

تقی زاده, حامد and مجیدخواه, سپیده بررسی و مطالعه جاذبه¬های تاریخی و باستان¬شناسی منطقه ارشق و تاثیر آن در رونق گردشگری منطقه. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
تقی زاده.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی و مطالعه جاذبه¬های تاریخی و باستان¬شناسی منطقه ارشق و تاثیر آن در رونق گردشگری منطقه
Persian Abstract: گردشگری و جذب گردشگر به عنوان یکی از منابع پرسود برای هر منطقه می¬باشد. با مراجعه به آمارها متوجه می¬شویم که گاهی اوقات بیشترین درآمد یک شهر یا روستا فقط از طریق جذب گردشگر است. شهرها، روستاها و مناطق دیگر در صورت داشتن کوچکترین جاذبه یا اثر تاریخی آنچنان امکانات و زمینه¬های تبلیغات را فراهم می¬نمایند که در کوتاهترین زمان ان جاذبه یا اثر را به عنوان یک منبع درآمد برای خود در می¬آورند. منطقه ارشق نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به وجود آثار باستانی زیاد در این منطقه می¬تواند به لحاظ گردشگری یکی از قطب¬های گردشگری در این منطقه تبدیل شود؛ گردشگريتاريخيدر این منطقهآنچنانكهبايدتقويتشودنشده،وسهمآندرجذبگردشگردراينحوزهاندکاست. منطقه مزبور درميانسايرمناطق كشوربهلحاظجذبتوريسمتاريخيجايرشدوتوسعه دارد؛زيرااينمنطقهدارايمراكز،آثاروابنيهتاريخيفراواناست. بااينوجودهنوزانديشه-ايجديبرايساماندادنبهصنعتتوريسمدربخشگردشگريتاريخيدرمنطقهوجودندارد. اينمقالهباهدفبررسيارتباطبنياديدو مقوله جاذبه¬های تاریخیو گردشگريدربسترجغرافيايايرانبهروشتوصيفي- تحليليومطالعاتکتابخانه¬ایوميدانيصورتپذيرفتهاست. نتايجنشاندادهكهگردشگری تاريخينقشاساسيدربينجاذبههايگردشگريايرانبازيمي¬كندومنطقه ارشق باتنوعآثاردوره-هايتاريخيمی¬توانددراينبخشگردشگرانداخليوخارجيرابهخودجذبكندوضرورتداردبهاين بخشدراينمنطقهتوجهويژهشود.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 08:45
Last Modified: 24 Aug 2019 08:45
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8640

Actions (login required)

View Item View Item