بررسی عوامل موثربرتوسعه ورزشهای زمستانی با رویکرد گردشگری مطالعه موردی شهر سرعین

تبادلی, هاشم and قنبری نمین, شاهین بررسی عوامل موثربرتوسعه ورزشهای زمستانی با رویکرد گردشگری مطالعه موردی شهر سرعین. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
تبادلی.pdf

Download (778kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی عوامل موثربرتوسعه ورزشهای زمستانی با رویکرد گردشگری مطالعه موردی شهر سرعین
Persian Abstract: هدف از تحقیق حاضر بررسیعواملموثربرتوسعهورزش¬هایزمستانیبارویکردگردشگریمطالعهموردیشهرسرعینمی-باشد.اینتحقیقازلحاظهدفازنوعکاربردي،ازلحاظروشگردآوريدادههاتوصیفیازنوعهمبستگی می¬باشدوروشاجرايتحقیقمیدانیمی-باشد.جامعهآماریدراینپژوهشراکلیهگردشگرانیکهازمحل¬هایگردشگری زمستانیشهرسرعینبازدیدمی¬کنندتشکیلمی¬دهد. روشمورداستفادهبراینمونه¬گیریروشتصادفیسادهمی¬باشد. برایتعیینحجمنمونهنیزازجدولمورگاناستفادهشدهاستکهطبقاینجدولتعدادنمونهآماریبرایجامعهنامحدود 384 نفرمی¬باشد. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه¬ای و اسنادی بدست آمد و در بخش عملی، برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته استفاده گردیده است. آزمونهای روایی و پایایی این پرسشنامه¬ها انجام گرفته¬اند. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون رگرسیون چندگانه وT تک نمونه¬ای انجام گرفته است و نتایج تحقیق حاکی از آن است باتوجهبهنتایجبدستآمدهوضعیت (محیططبیعی با میانگین 65/4،حملونقل با میانگین37/3،خدماتاطلاعرسانی با میانگین 21/3) درتوسعهگردشگریورزش-هایزمستانیدرحدمطلوبوبالاترازحدمتوسطقرارداردولیوضعیت (امکاناتورزشی با میانگین 43/2،زیرساخت¬ها با میانگین 18/2) درحدمناسبنیستند و همچنین نتایج نشان می¬دهد¬ که متغیر محیط طبیعی(58/0BETA= )، امکانات ورزشی با بیشترین میزان (69/0BETA= )، حمل و نقل با کمترین میزان(20/0BETA= )، زیر ساختها (30/0BETA= ) وخدمات اطلاع رسانی(35/0BETA= ) متغیر توسعهورزشهایزمستانیرا پیش بینی می¬کنند.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 25 Aug 2019 05:46
Last Modified: 25 Aug 2019 05:48
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8641

Actions (login required)

View Item View Item