تاثیر مدیریت دانش بر خلق مزیت رقابتی در شرکت های تولیدی پارس خزر و پارس شهاب

سیف اللهی انار, ناصر and حاضری, هاتف and آسوده, علی تاثیر مدیریت دانش بر خلق مزیت رقابتی در شرکت های تولیدی پارس خزر و پارس شهاب. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
آسوده.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: تاثیر مدیریت دانش بر خلق مزیت رقابتی در شرکت های تولیدی پارس خزر و پارس شهاب
Persian Abstract: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش بر خلق مزیت رقابتی در شرکت های تولیدی پارس خزر و پارس شهاب است. جامعه آماری تحقیق را، مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدی پارس خزر و پارس شهاب به تعداد 154 نفر تشکیل داده اند که از طریق فرمول کوکران حداقل حجم نمونه مورد نیاز 123 نفر بدست آمده، که این تعداد به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد می باشد. بطوریکه از پرسشنامه طبرسا و احمدوند (1396) برای سنجش مدیریت دانش؛ و از پرسشنامه هیل و جونز (2003) برای اندازه گیری متغیر مزیت رقابتی استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تایید شده، و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تایید شده است. نرم افزار مورد استفاده در این مطالعه SPSS 22 هستند و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش و ابعاد خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، و تسهیم دانش بر مزیت رقابتی است.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 06:37
Last Modified: 24 Aug 2019 06:37
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8654

Actions (login required)

View Item View Item