تأثیر رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود گردشگری شهر اردبیل

انوار, علی and جعفری, علی and انوار, محمد and شیرخانقاه, مهران تأثیر رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود گردشگری شهر اردبیل. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

WarningThere is a more recent version of this item available.
[img] Text
انوار.pdf

Download (340kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: تأثیر رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود گردشگری شهر اردبیل
Persian Abstract: گردشگری به عنوان بزرگترین تحرک اجتماعی، با پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و فضای متعددی همراه است، بنابراین اثربخش کردن هرچه بیشتر، بهبود وتوسعهگردشگریوارتقایپیامدهایمثبتآننیازمندتوجهویژهبهتوانمندسازیآنمیباشد. بنابراینپژوهشحاضرباهدفبررسیتاثیررسانهوفناوریاطلاعاتوارتباطاتدربهبودگردشگریشهراردبیلانجامگردید. دراینتحقیقازاستراتژیتوصیفی-پیمایشی استفاده شده است وارتباطبینمتغیرهاموردبررسیقرارگرفت،برایجمع‌آوریاطلاعاتازابزارپرسشنامهاستفادهگردید.جامعهآماریموردبررسیدراینپژوهش،کارکناندفاترخدماتمسافرتیمتخصص هستند کهدرتورهایتفریحیدرشهراردبیلفعالیتمی‌کنند. براساسفرمول کوکران حجم نمونه ۶۲ نفر تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شیوه های آمار توصیفی وهمچنیندربخشآماراستنباطیجهتآزمونفرضیاتپژوهش،ازآزمونهمبستگیورگرسیوناستفادهشدهاست. نتایجحاکیازآناستکهبینرسانهوفناوریاطلاعاتوارتباطاتبابهبودگردشگری شهر اردبیل ارتباط مثبت و معناداری در سطح 001/0 وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج بین رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهبود گردشگری رابطه رگرسیون خوبی برقرار است و نشان دهنده این است که استفاده از ابزارهای رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث رونق گردشگری استان خواهد بود. پس باید توجه ویژه ای بهمعرفیگردشگریاستانازطریقرسانهوفناوریاطلاعاتوارتباطاتگردد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 06:39
Last Modified: 24 Aug 2019 06:39
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8657

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item