تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر اعتمادمشتری با میانجیگری رضایت مشتری

اسکندری, نادر and باشکوه اجیرلو, محمد and رحیمی کلور, حسین تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر اعتمادمشتری با میانجیگری رضایت مشتری. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
اسکندری.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر اعتمادمشتری با میانجیگری رضایت مشتری
Persian Abstract: در دنياي رقابتي امروز خلق اعتماد برای مشتريان امري حيـاتي بـراي ماندگاري سازمان¬هامحسوبمي¬شود. ازاينروتوجهبهمسئوليتاجتماعي از سوي سازمان¬هادرراستايخلقاعتمادميانمشتريانروزبه-روزدرحالافزايشاست،تحقيقحاضـربـاهـدفبررسيتأثيرمسئوليت اجتماعي بر اعتماد مشتريان با میانجیگری رضایت مشتریان انجام شده اسـت. ايـن پـژوهش از نظـر هـدف، كـاربردي و بـه لحـاظروش،توصيفيـپيمايشياست. نمونةآماريپژوهش مشتريان هتلهای استان اردبیل بـوده است . براي جمعآوريداده¬هاازپرسشنامةاستاندارداستفادهشدوتجزيـةوتحليـلداده¬هـا از طريـق نرمافزارهايSPSSو SAMART PLSصورت گرفته است. نتايج تحقيـق بيـان مـي-كننـدكـهمسئوليتاجتماعيشركتبـهصـورتغيرمستقيمباميانجيگريعاملرضايتبراعتمادمشتريانتأثيرگذاراست؛امافرضيةمبنـيبـرتأثيرمستقيممسئوليتاجتماعي بر اعتماد مشتريان، رد شده است.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 07:20
Last Modified: 24 Aug 2019 07:20
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8666

Actions (login required)

View Item View Item