مقایسه سبک‌های رهبری تحول‌گرا و مراوده‌ای مدیران مرد و زن دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی

Ashri, Reza and Zahed Babelan, Adel and Moeinikia, Mahdi and Khalegh Khah, Ali (2016) مقایسه سبک‌های رهبری تحول‌گرا و مراوده‌ای مدیران مرد و زن دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی. Masters thesis, university of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text (مقایسه سبکهای رهبری تحولگرا و مراودهای مدیران مرد و زن دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی)
Reza Ashri.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

هدف این پژوهش مقایسه سبک‌های رهبری تحول‌گرا و مراوده‌ای مدیران مرد و زن دبیرستان¬های دولتی و غیرانتفاعی بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، علی - مقایسه‌ای بود. جامعه آماری در این پژوهش تمامی معلمان زن و مرد دبیرستان¬های دولتی و غیرانتفاعی شهرستان دزفول به تعداد 420 نفر شامل 200 نفر مرد و 220 نفر زن در سال تحصیلی 95-94 بود. با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 250 نفر (136 نفر زن و 114 نفر مرد) به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ) استفاده شد. روایی این ابزار به‌کاررفته از نظر متخصصین مورد تایید قرارگرفته و پایایی کلی پرسشنامه در پژوهش حاضر 85/0 (رهبری تحول‌گرا 81/0 ، رهبری مراوده¬ای 70/0) به دست آمد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (t تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی L.S.D) تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته¬های به‌دست‌آمده نشان داد که بین مدیران زن و مرد و همچنین مدارس دولتی و غیرانتفاعی در سبک‌های رهبری تفاوت معناداری وجود دارد. به این صورت که مدیران مرد بیشتر سبک رهبری مراوده¬ای و مدیران زن سبک رهبری تحول‌گرا را برای رهبری معلمان به کار بردند. همچنین میانگین مدارس دولتی در هر دو سبک رهبری تحول‌گرا و مراوده¬ای بالاتر از مدارس غیرانتفاعی بود. اما فقط در سبک رهبری مراوده‌ای تفاوت معنادار بود.

Item Type: Thesis (Masters)
Persian Title: A Comparison Of Leadership Styles Of Transctional And Transformational Male And Female Managers Of Public And private High Schools
Persian Abstract: The aim of the present research was to make a comparison between transformational leadership approaches with interactional approaches among male and female headmasters of governmental and nongovernmental high schools. The current study has made use of applied objectives and Casual-comparative approach. The statistical population is comprised of 420 male and female teachers of governmental and non-governmental high schools of Dezfool city. We selected 200 hundred male teachers and the remaining 220 teachers were females in educational year 2014-2015. According to Morgan's Table and stratified random sampling, 250 teachers (136 males and 114 females) were selected as statistical sample. For data collection, we made use of multi-factor leadership questionnaire. The validity of these questionnaires was proved by the experts in this field. The reliability was also justifies as 85% (transformational leadership 81% and interactional leadership 70%). The data was analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and illative statistics (mono-sample T-test, multi-variation analysis and Post Hoc). The findings show that there is a significant difference between male and female headmasters and governmental and non-governmental high schools in leadership styles and it aspects. It was also found that the average of governmental high schools in applying transformational leadership and interactional leadership styles are higher than non-governmental high schools. This means that male headmasters mostly use interactional leadership styles and females apply transformational leadership styles so as to manage their teachers.
Supervisor:
SupervisorE-mail
Zahed Babelan, AdelUNSPECIFIED
Moeinikia, MahdiUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
Khalegh Khah, AliUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Educational Sciences
Divisions > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Educational Sciences
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Educational Sciences
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Educational Sciences
Date Deposited: 17 Oct 2018 17:28
Last Modified: 17 Oct 2018 17:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/928

Actions (login required)

View Item View Item