بررسی رفتار مدیریتی باغداران سیب شهرستان مشکین شهر نسبت به ضایعات آفت کش ها

امامی, نیر and باقری, اصغر and بندری, ابوالمحمد (2018) بررسی رفتار مدیریتی باغداران سیب شهرستان مشکین شهر نسبت به ضایعات آفت کش ها. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (بررسی رفتار مدیریتی باغداران سیب شهرستان مشکین شهر نسبت به ضایعات آفت کش ها)
nec97_UMA2018P80T8_FullPaperSubmission.pdf

Download (756kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

هدف از این مقاله بررسی رفتار مدیریتی باغداران سیب شهرستان مشکین شهر نسبت به ضایعات آفت کش ها می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده¬ها یک تحقیق توصیفی غیرآزمایشی است. نحوه¬ی اجرای آن به صورت میدانی است كه به صورت پيمايشی و به روش مقطعی برای سال زراعی 1396- 1395 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه باغداران سیب شهرستان مشکین شهر شامل 1492 نفر می‌باشد. نمونه گیری از بین نمونه آماری مشخص شده بصورت تصادفی تعیین شد و حجم نمونه 200 نفر برآورد گردید. ضريب آلفاي کرونباخ براي رفتار کشاورزان نسبت به ضایعات آفت کش ها 86/0 و برای آگاهی باغدارن در زمینه سموم آفت کش 78/0 بدست آمد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بیش از 30 درصد (8/32) از افراد مورد مطالعه ظروف آفت کش را در باغ رها می‌کنند، 2/30 درصد آن را دفن می‌کنند، 17 درصد آن را می‌سوزانند، 10 درصد در رودخانه می‌اندازند و 10 درصد باقیمانده نیز آن را شسته و برای آب دادن به حیوانات از آن استفاده می‌کنند. همچنین بین متغیرهای وضعیت تاهل، محل سکونت و وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی با رفتار مدیریتی کشاورزان نسبت به ضایعات آفت کش ها رابطه معناداری وجود دارد. از بین عوامل تاثیرگذار بر رفتار مدیریتی نسبت به ضایعات افت کش ها این متغیرها جمعاً توانستند 4/86 درصد از واریانس رفتار مدیریتی را تبیین کنند. واژگان کلیدی: رفتار مدیریتی، ضایعات آفت‌کش‌ها، باغداران سیب، سموم آفت کش

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی رفتار مدیریتی باغداران سیب شهرستان مشکین شهر نسبت به ضایعات آفت کش ها
Persian Abstract: هدف از این مقاله بررسی رفتار مدیریتی باغداران سیب شهرستان مشکین شهر نسبت به ضایعات آفت کش ها می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده¬ها یک تحقیق توصیفی غیرآزمایشی است. نحوه¬ی اجرای آن به صورت میدانی است كه به صورت پيمايشی و به روش مقطعی برای سال زراعی 1396- 1395 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه باغداران سیب شهرستان مشکین شهر شامل 1492 نفر می‌باشد. نمونه گیری از بین نمونه آماری مشخص شده بصورت تصادفی تعیین شد و حجم نمونه 200 نفر برآورد گردید. ضريب آلفاي کرونباخ براي رفتار کشاورزان نسبت به ضایعات آفت کش ها 86/0 و برای آگاهی باغدارن در زمینه سموم آفت کش 78/0 بدست آمد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بیش از 30 درصد (8/32) از افراد مورد مطالعه ظروف آفت کش را در باغ رها می‌کنند، 2/30 درصد آن را دفن می‌کنند، 17 درصد آن را می‌سوزانند، 10 درصد در رودخانه می‌اندازند و 10 درصد باقیمانده نیز آن را شسته و برای آب دادن به حیوانات از آن استفاده می‌کنند. همچنین بین متغیرهای وضعیت تاهل، محل سکونت و وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی با رفتار مدیریتی کشاورزان نسبت به ضایعات آفت کش ها رابطه معناداری وجود دارد. از بین عوامل تاثیرگذار بر رفتار مدیریتی نسبت به ضایعات افت کش ها این متغیرها جمعاً توانستند 4/86 درصد از واریانس رفتار مدیریتی را تبیین کنند. واژگان کلیدی: رفتار مدیریتی، ضایعات آفت‌کش‌ها، باغداران سیب، سموم آفت کش
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 17 Oct 2018 17:17
Last Modified: 17 Oct 2018 17:17
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/941

Actions (login required)

View Item View Item