تاثیر سطوح مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) روی ریشه‌زایی گلابی

جمالی, مریم and کاویانی, بهزاد and کریمی پرشه, باقر تاثیر سطوح مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) روی ریشه‌زایی گلابی. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.

[img] Text
J-00253-AB.pdf

Download (472kB)

Abstract

In order to study the effect of different levels of Indole Butyric Acid(IBA) and naphthalene acetic acid(NAA) on rooting of a pear plant(pyrus communis), a factorial experiment was conducted in a randomized complete design, with 16 treatments and 4 replications. Treatments were including five rates of IBA and NAA(0, 100, 200, 400 mg/litr) .The results showed that the highest rooting percentage (3.68% in seedling) was in cuttings treated with 4000 mg /l IBa.Also, the highest root number was obtained for 1000 mg NAA with 2000 mg IBA with an average of 0.16 roots per plant.Average, only the main effect of IBA on root mass was significant. The comparison of the average IBA effect on root volume showed that the level of 2000 mg /lIBA produced the highest root. Comparison of the average interactions of IBA × NAA with fresh cuttings of fresh cuttings showed that the highest fresh weight of cuttings was obtained with a mean of 36.38 g from 4000 mg / L NAA and 2000 mg/l IBA.. The comparison of IBA × NAA interactions on fresh cuttings showed that the highest fresh weight of cuttings was obtained with a mean of 8.36g from 4000 mg / L NAA and 2,000 mg/l IBA. Also, the comparison of the average interactions of IBA × NAA on dry weight of cuttings also showed that the highest dry weight of cuttings with a mean of 15.9 grwas obtained from treatment with 4000 mg /l NAA with 2000 mg IBA.

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: تاثیر سطوح مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) روی ریشه‌زایی گلابی
Persian Abstract: به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ایندول بوتیریک اسید و نفتالین¬استیک¬اسید¬ ،روی¬ریشه‌زایی گیاه گلابی،آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 16 تیمار و 4 تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح هورمونی IBA و NAA از بین صفر، 1000، 2000 و 4000 میلی‌گرم در لیتر می‌باشد.نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین درصد ریشه‌زایی (56/3 در گیاهچه) در قلمه‌های تیمار شده با 4000 میلی‌گرم در لیتر IBa بود. همچنین بیشترین تعداد ریشه مربوط به تیمار 1000 میلی‌گرم NAA همراه با 2000 میلی‌گرم IBA با میانگین 16/0 ریشه در گیاه به‌دست آمد.. مقایسه میانگین اثر اصلی IBA بر حجم ریشه نشان داد که سطح 2000 میلی‌گرم در لیتر IBA بلندترین ریشه را تولید کرد. مقایسه میانگین اثر متقابل IBA × NAA بر وزن تر قلمه نیز نشان داد که بیشترین وزن تر قلمه با میانگین 36/8 گرم از تیمار 4000 میلی‌گرم در لیتر NAA و 2000 میلی‌گرم در لیتر IBA به‌دست آمد. همچنین مقایسه میانگین اثر متقابل IBA × NAA بر وزن خشک قلمه نیز نشان داد که بیشترین وزن خشک قلمه با میانگین 9/15 گرم از تیمار 4000 میلی‌گرم در لیتر NAA بهمراه 2000 میلی‌گرم IBA به‌دست آمد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Divisions: Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 06:46
Last Modified: 24 Aug 2019 06:46
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9561

Actions (login required)

View Item View Item