تاثیر بقایای علف¬کش تری¬بنورون متیل (گرانستار) بر رشد گیاهچه ای برخی از گیاهان زراعی

نقوی, سمیه and آل ابراهیم, محمد تقی and مهدی زاده, محمد and فخاری, رسول تاثیر بقایای علف¬کش تری¬بنورون متیل (گرانستار) بر رشد گیاهچه ای برخی از گیاهان زراعی. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.

[img] Text
I-00352-AC.pdf

Download (261kB)

Abstract

In order to evaluate the sensitivity of different crops to the tribenuron methyl herbicide residues in agricultural soil, an experiment was conducted in research greenhouse of Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili during 2019. In this study, a completely randomized design with factorial arrangment and four replications was carried out. The susceptibility of 4 crops including corn, chickpea, cotton and oilseed rape to tribenuron methyl herbicide residues was investigated at Initial intervals after germination days after herbicide application. 30 days after emergence of the seedlings, shoot biomass of crops were studied and measured. To analyze the results of the experiment, analysis of variance of data, the response of the tested crops to the residues of herbicide through the fitting of the biomass data to the 3 and 4 parametric equations were calculated. The results showed that oilseed rape was the most sensitive crops to tribenoron methyl residues during the various time intervals after herbicide application. According to the results, we can classify the crops according to their sensitivity to herbicide residues as wheat (the most sensitive) ˂ oilseed rape ˂ cotton ˂ pea ˂ corn (most tolerant). Based on the results, it seems that due to the difference in the reaction of crops to residues of tribenuron methyl, it is possible to use this important factor in the elaboration of a crop rotation program and management of this herbicide residues.

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: تاثیر بقایای علف¬کش تری¬بنورون متیل (گرانستار) بر رشد گیاهچه ای برخی از گیاهان زراعی
Persian Abstract: به منظور تاثیر بقایای علف¬کش تری¬بنورون متیل (گرانستار) بر رشد گیاهچه ای برخی از گیاهان زراعی در خاک یک آزمایش زیست سنجی مزرعه ای در بهار سال 1398 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. در این مطالعه که به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. حساسیت 4گیاه ذرت، نخود، پنبه و کلزا به بقایای علف کش گرانستار در بازه های زمانی اولیه پس از جوانه زنی گیاهان روز بررسی شد. 30 روز پس از سبز شدن بذور زیست توده اندام هوایی گیاهان مورد مطالعه و اندازه گیری قرار گرفت. جهت تحلیل نتایج آزمایش ضمن آنالیز واریانس داده ها، پاسخ گیاهان مورد آزمایش به بقایای علف کش گرانستار از طریق برازش داده های زیست توده اندام هوایی به معادله های 3و4 پارامتری سیگموئیدی محاسبه شد. نتایج نشان داد که از میان همه گیاهان زراعی مورد مطالعه در این آزمایش، کلزا حساس¬ترین گیاه به بقایاي تری بنورون متیل در طی بازه¬هاي زمانی مختلف پس از کاربرد این علف¬کش بود. با توجه به نتایج حاصل از آزمايش، مي¬توان گياهان مورد مطالعه را براساس تحمل آن¬ها به¬صورت کلزا ˂ پنبه ˂ نخود ˂ ذرت (متحمل-ترین) طبقه¬بندی نمود. براساس نتايج حاصل به¬نظر مي¬رسد با توجه به اختلاف در واکنش گیاهان به بقاياي علف¬کش تری بنورون متیل، مي¬توان از اين مهم در تدوين برنامه تناوب زراعي و در مديريت بقاياي علف¬کش مذکور استفاده کرد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Divisions: Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 06:47
Last Modified: 24 Aug 2019 06:47
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9565

Actions (login required)

View Item View Item