بررسی تنوع ژنتیکی لاین های کنجد از نظر عملکرد و اجزای آن جهت انتخاب در منظقه مغان

پاداشی, علی and فرزانه, سلیم and زینل زاده تبریزی, حسین بررسی تنوع ژنتیکی لاین های کنجد از نظر عملکرد و اجزای آن جهت انتخاب در منظقه مغان. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.

[img] Text
BA-00259-AC.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی تنوع ژنتیکی لاین های کنجد از نظر عملکرد و اجزای آن جهت انتخاب در منظقه مغان
Persian Abstract: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻰ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻰ در ﻻﻳﻦﻫﺎى اﺻﻼﺣﻰ ﺣﺎﺻﻞ از تلاقی¬های مختلف در ﻛﻨﺠﺪ، 200 ژﻧﻮﺗﻴﭗ در ﻗﺎﻟﺐ طرح آماری آگمنت، در ﺳﺎل ١٣9٧ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. رقم شاهد شامل رقم اولتان بود که در هر بلوک 6 بار تکرار شد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻻﻳﻦﻫﺎى ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻟﺤﺎظ صفات عملکرد، وزن هزار دانه و تعداد کپسول در بوته ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻰدار داﺷﺘﻨﺪ. نتایج مقایسه لاین¬ها با شاهد نشان داد 10 لاین از تعداد 172 اختلاف مثبت و معنی¬داری با شاهد در مورد عملکرد دانه در هکتار داشتند اما بیشترین اختلاف مثبت و معنی دار در لاین 440 مشاهده شد. بیشترین میزان وزن هزار دانه در لاین 412 (29/4 گرم) مشاهده شد. مقایسات بین رقم اولتان و لاین های مورد بررسی نشان داد که 18 لاین اختلاف مثبت و معنی داری با شاهد داشتند بدین معنی که وزن هزار دانه آنها نسبت به شاهد (رقم اولتان) افزایش معنی¬داری داشت. همچنین مشاهده شد که لاین 433 ، 301 و 435 بیشترین تعداد کپسول را داشتند. مقایسات بین رقم اولتان و لاین های مورد بررسی نشان داد که 3 لاین اختلاف مثبت و معنی داری با شاهد داشتند به نظر می رسد این لاین ها بخصوص لاین 440 می تواند به عنوان منابع ژنتیکی مناسب با تداوم انتخاب در نسلهای بعدی تا رسیدن به خلوص ژنتیکی برای ایجاد تنوع ژنتیکی در کنجد و سپس انتخاب از نسل F6 جهت آزمایشهای مقدماتی عملکرد و در نهایت همچنین معرفی ارقام جدید برای منطقه مغان استفاده کرد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Divisions: Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 07:52
Last Modified: 24 Aug 2019 07:52
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9681

Actions (login required)

View Item View Item