بررسی تنوع ژنتیکی لاین های کنجد از نظر صفات مورفولوژیکی جهت انتخاب در منطقه مغان

پاداش مغانلو, علی and فرزانه, سلیم and زینل زاده تبریزی, حسین بررسی تنوع ژنتیکی لاین های کنجد از نظر صفات مورفولوژیکی جهت انتخاب در منطقه مغان. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.

[img] Text
BA-00259-AB.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی تنوع ژنتیکی لاین های کنجد از نظر صفات مورفولوژیکی جهت انتخاب در منطقه مغان
Persian Abstract: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻰ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻰ در ﻻﻳﻦﻫﺎى اﺻﻼﺣﻰ ﺣﺎﺻﻞ از تلاقی¬های مختلف در ﻛﻨﺠﺪ، 200 ژﻧﻮﺗﻴﭗ در ﻗﺎﻟﺐ آگمنت، در ﺳﺎل ١٣9٧ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. رقم شاهد شامل رقم اولتان بود که در هر بلوک آزمایشی 6 بار تکرار شد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻻﻳﻦﻫﺎى ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻟﺤﺎظ صفات شروع گلدهی، ارتفاع بوته و ارتفاع اولین گره میوه دهنده ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻰدار داﺷﺘﻨﺪ. به طوری که نتایج مقایسه لاین¬ها با شاهد در مورد شروع گلدهی نشان داد 76 لاین از تعداد 172 اختلاف مثبت و معنی¬داری با شاهد داشتند لاین¬های 515 و 516 دیرتر از سایر لاین¬ها به شروع گلدهی (66 روز) رسیدند در حالی که لاین های 314، 316، 317، 343، 442، 448 و 449 در زمان کمتری به شروع گلدهی (45 روز) رسیدند. نتایج مربوط به ارتفاع بوته لاین¬های کنجد نیز نشان داد که لاین 420 بیشترین میزان ارتفاع (168 سانتی متر) را داشت و لاین 403 با ارتفاع 113 سانتی متر کمترین میزان ارتفاع بوته را به خود اختصاص داد. مقایسات بین رقم اولتان و لاین های مورد بررسی نشان داد که 16 لاین اختلاف منفی و معنی داری با شاهد داشتند. در حالی که تعداد 4 لاین نسبت به رقم اولتان افزایش ارتفاع معنی¬داری داشتند. مشاهده شد لاین 316 و 522 بیشترین ارتفاع تا اولین گره میوه دهنده (به ترتیب 127 و 124 سانتی متر) را داشت و لاین¬های 433، 434 و 432 و 316 کمترین ارتفاع تا اولین گره میوه دهنده (به ترتیب 20، 32، 36 و 36 سانتی متر) را به خود اختصاص داد. مقایسات بین رقم اولتان و لاین های مورد بررسی نشان داد که در مورد ارتفاع 13 لاین اختلاف منفی و معنی داری با شاهد داشتند. در حالی که تعداد 7 لاین نسبت به رقم اولتان افزایش ارتفاع معنی¬داری داشتند به طوری که لاین 433 نسبت به سایر لاین¬ها اختلاف آماری منفی بیشتری با رقم شاهد داشت و لاین 311 بیشترین اختلاف معنی دار مثبت با شاهد را داشت. این نتایج نشان میدهد برخی از لاین ها دارای اختلاف معنی¬داری با شاهد هستند و ممکن است برای ایجاد ارقام جدید مناسب باشند.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Divisions: Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 07:54
Last Modified: 24 Aug 2019 07:54
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9682

Actions (login required)

View Item View Item