نقش کودکان کار در فرهنگ شهری (مطالعه موردی شهرری)

بهادرانی, علی نقش کودکان کار در فرهنگ شهری (مطالعه موردی شهرری). In: 1st International Conference and the 4th National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, August 2019, Ardabil, Iran.

[img] Text
E-00107-AE.pdf

Download (458kB)

Abstract

Child labor is one of the serious social problems and problems that is constantly being re-produced, and this cycle provides the basis for the emergence of child labor crime. In this context, have been used theoretical foundations such as social learning theory, imitation, and so on. The purpose of this study was to investigate the role of children in urban culture and its impact on Tehran citizenship. The participants in this study were 384 citizens of Tehran. To describe the data were used from frequency distributions, bar chart, central indices such as mean and standard deviation, and for statistical analysis of the research hypotheses, one-sample t-test, Chi-square 2 test. 69.3% of Tehrani citizens participated in this women's study and 30.7% were women. The results of the research hypotheses showed that from the viewpoint of non-economic distribution of people, physical factors and social insecurity, the main causes of the presence of children were labor. The work of child labor is causing the city's unfavorable face. The way to manage the challenge of having children is to work with citizens with a lot of positive and very positive outcomes.

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: نقش کودکان کار در فرهنگ شهری (مطالعه موردی شهرری)
Persian Abstract: کار کودک یکی از معضلات و آسیب های جدی اجتماعی ست که همواره در حال باز تولید است و این چرخه زمینه را برای پیدایش پدیده بزهکاری اطفال کارگر فراهم می سازد. در این زمینه از مبانی نظری چون، نظریه یادگیری اجتماعی، تقلید و....استفاده شده است. هدف این پژوهش نقش کودکان کار در فرهنگ شهری و تأثیر آن در روحیات شهروندی شهرری بود. افراد شرکت کننده دراین پژوهش 384 نفراز شهروندان شهرری بودند . برای توصیف داده ها ازجداول توزیع فراوانی، نمودار میله ای ، شاخص های مرکزی نظیر میانگین وانحراف استاندارد، وبرای تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمونt تک نمونه ا ی ، آزمون 2 خی دو استفاده شد. 3/69 درصد شهروندان شهرری شرکت کننده دراین پژوهش زن و 7/30 درصدمرد بودند. نتایج فرضیات پژوهش نشان داد که از نظرشهروندان توزیع نابرابر اقتصادی، عوامل کالبدی و عدم امنیت اجتماعی علل عمده حضور کودکان کار بوده است. فعالیت کودکان کار باعث چهره نامطلوب شهر می شود نحوه مدیریت چالش حضور کودکان کار با شهروندان دارای پیامدهای مثبت زیاد وخیلی زیاد است.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference and the 4th National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment - August 2019
Conferences > 1st International Conference and the 4th National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment - August 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference and the 4th National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment - August 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference and the 4th National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment - August 2019
Date Deposited: 25 Aug 2019 05:23
Last Modified: 25 Aug 2019 05:23
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9757

Actions (login required)

View Item View Item