رابطه ي مولفه هاي هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با رضایت از زندگی در بین مدیران مدارس متوسطه شهر تبريز

رفیعی, محسن (2016) رابطه ي مولفه هاي هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با رضایت از زندگی در بین مدیران مدارس متوسطه شهر تبريز. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0219.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه ي مولفه هاي هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با رضایت از زندگی در بین مدیران مدارس متوسطه شهر تبريز
Persian Abstract: عوامل بسیاری با رضایت از زندگی مرتبط دانسته شده است که از آن جمله می توان به هوش هیجانی و سبک های دلبستگی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط مولفه هاي هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با رضایت از زندگی می باشد. جامعه ي آماری پژوهش حاضر را تمامی مدیران مدارس دولتی دوره ي متوسطه ي شهر تبریز تشکیل می دادند. بدین منظور 100 نفر از مدیران مدارس متوسطه ي شهر تبریز به شیوه ي سر شماری انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه های مقیاس صفت فرا خلقی(TMMS)، مقياس دلبستگي بزرگسال کولينز و ريد(RAAS) و مقیاس رضایت از زندگی(SWLS)پاسخ دادند. براي تحليل داده هاي پژوهش شاخص هاي آماري ميانگين، انحراف معيار، همبستگي و رگرسيون به کار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان دادند که هوش هیجانی با رضایت از زندگی رابطه معنادار و مثبتی دارد(287/0=r؛ 01/0=p). از بین خرده مقیاس های هوش هیجانی نیز، خرده مقیاس شفاف سازی هیجانی با رضایت از زندگی رابطه مثبتی داشت(357/0=r؛ 01/0=p). تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از بین خرده مقیاس های هوش هیجانی، خرده مقیاس شفاف سازی قادر بود 12 درصد از واریانس رضایت از زندگی را پیش بین کند. همچنین یافته ها نشان دادند که بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت از زندگی همبستگی مثبت(370/0=r؛ 01/0>p ) و بین رضایت از زندگی و سبک دلبستگی دوسو گرا همبستگی معنادار منفی(227/0-=r؛ 05/0>p ) وجود دارد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد هوش هیجانی و به ویژه خرده مقیاس شفاف سازی هیجانی و نیز سبک دلبستگی ایمن را می توان به عنوان یکی از مولفه های مرتبط با رضایت زندگی در نظر گرفت.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 06:55
Last Modified: 23 Oct 2019 06:55
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9960

Actions (login required)

View Item View Item