رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین وکمرویی با پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مقطع متوسطه

شریفی, علی اکبر and اصغرزاده مرغملکی, راضیه and اسماعیلی قاضی ولوئی, فریبا and حسینی, ایمان and زارعی, مجید (2016) رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین وکمرویی با پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مقطع متوسطه. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0223.pdf

Download (880kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین وکمرویی با پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مقطع متوسطه
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین و کمرویی دانش‌آموزان بر روی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطه انجام شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش كليه‌ی دانش‌آموزان مشغول دبیرستان‌های شهرستان‌های تبریز و تهران در سال تحصيلي 1394-1393 ميباشد. از این جامعه 400 (200 دختر- 200 پسر) دانشآموز به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس شیوه‌های فرزندپروری بامریند (1972)، مقیاس کمرویی استنفورد (1977 ) و معدل پاياني دانش‏آموزان به عنـوان شـاخص پيـشرفت تحـصيلی استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند مرحله‌ای استفاده شد. سطح معنی‌داری در این پژوهش 001/0 p<در نظر گرفته شد نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با پیشرفت تحصیلی رابطه‌ی مثبت و بین کمرویی و سبک فرزندپروری استبدادی و سبک فرزندپروری سهل گرایانه با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند مرحله‌ای نشان داد که شیوه‌های فرزند پروری والدین و کمرویی توان پیش بینی پیشرفت تحصیلی را دارند. در پایان می‌توان نتیجه گرفت ایجاد و حفظ ارتباط مثبت بین والدین و فرزندان و تلاش در جهت بهبود کمرویی دانش‏آموزان باعث افزایش و بهبود عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان می‌گردد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 06:46
Last Modified: 23 Oct 2019 06:46
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9964

Actions (login required)

View Item View Item