بررسي رابطه بين دينداري و سازگاري اجتماعي در بين معلمان ناحيه يك آموزش و پرورش

شايسته, لطيف and حسين نژاد, عليرضا and مهري آذر, داور (2016) بررسي رابطه بين دينداري و سازگاري اجتماعي در بين معلمان ناحيه يك آموزش و پرورش. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0230.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسي رابطه بين دينداري و سازگاري اجتماعي در بين معلمان ناحيه يك آموزش و پرورش
Persian Abstract: اين مقاله با عنوان بررسي رابطه¬ي بين دينداري و سازگاري اجتماعي در بين معلمان ناحيه يك آموزش و پرورش شهرستان اردبيل، بر آن است كه رابطه بين دينداري و سازگاري اجتماعي را مشخص كند. بر اين اساس در اين تحقيق با الگوبرداري از تئوري ديني آلپورت با جهت گيري بيروني «بعد مناسكي و پيامدي» دين، و جهت گيري دروني «بعد اعتقادي و عاطفي» دين، با سازگاري اجتماعي ميزان و نوع رابطه را مشخص كند. براي اين منظور جامعه آماري ما شامل كليه معلمان زن و مرد شاغل در ناحيه يك شهر اردبيل كه حدود 570 نفر بودند را شامل مي¬شد از اين تعداد 230 نفر با استفاده از فرمول كوكران بعنوان نمونه آماري ما انتخاب، و به پرسشنامه ما كه محقق ساخته بود پاسخ دادند.اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار Amos 22 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصله از بررسي رابطه بين دينداري با چهار مؤلفه¬ي «بعد مناسكي، پيامدي، اعتقادي و عاطفي دين» بعنوان متغيرهاي مستقل، با سازگاري اجتماعي (متغير وابسته) مي¬باشد. با استفاده مدل رگرسيون مشخص شد كه هر كدام از متغيرهاي مستقل تا چه اندازه، و چگونه با متغير وابسته رابطه دارد و ميزان و همپوشاني آنها در رابطه¬شان با متغير وابسته به چه ميزان است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 06:48
Last Modified: 23 Oct 2019 06:48
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9971

Actions (login required)

View Item View Item