رابطه مؤلفه های خودشفقتی با فرسودگی شغلی معلمان

صمدی فرد, حمیدرضا and نر یمانی, محمد and آقاجانی, سیف اله (2016) رابطه مؤلفه های خودشفقتی با فرسودگی شغلی معلمان. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0252.pdf

Download (830kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه مؤلفه های خودشفقتی با فرسودگی شغلی معلمان
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه مؤلفه های خودشفقتی با فرسودگی شغلی معلمان صورت پذیرفت. روش این پژوهش همبستگی از نوع توصیفی بود. جامعهآماری این پژوهش کلیهمعلمان مرد ناحیه یک شهراردبیلدرسال 1394 بودندکهبهروشنمونه‌گیریتصادفیتعداد108نفر از معلمان مردانتخابشدند. برایجمعآوریداده¬ ها،از پرسشنامه خودشفقتی ریس و همکاران (2011) و مقیاس فرسودگی شغلی ماسلاچ استفاده شد. داده¬های پژوهش نیز با استفاده از رگرسیون چند گانه و ضریب همبستگی پيرسون و با استفاده نرم افزار آماری 21SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان دادبین مهربانی با خود ، احساس مشترک انسانی و ذهن آگاهی با فرسودگی شغلی و مولفه های آن رابطه منفی معنادار و بین قضاوت در مورد خود ، انزوا و فزون همانندسازی با فرسودگی شغلی و مولفه های آن رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ضرایب بتا نیز نشان دادکه از بین متغیر های پیش بین: مهربانی با خود 30/0-، احساس مشترک انسانی 40/0-، قضاوت در مورد خود32 /0 ، انزوا 23/0و فزون همانند سازی30/0 به شکل معناداری فرسودگی شغلی معلمان را تبیین می کنند. در نتیجه می توان بیان نمود که مؤلفه های خودشفقتی در زمره متغیرهای مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان بودند و توانایی پیش¬بینی آن را دارند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 05:48
Last Modified: 23 Oct 2019 05:48
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9993

Actions (login required)

View Item View Item