بررسی رابطه بین ابعاد دینداری با سازگاری روانی و اجتماعی دانش آموزان

صمدی, معصومه and جمالی, مریم (2016) بررسی رابطه بین ابعاد دینداری با سازگاری روانی و اجتماعی دانش آموزان. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0256.pdf

Download (582kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه بین ابعاد دینداری با سازگاری روانی و اجتماعی دانش آموزان
Persian Abstract: مساله و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد دینداری با سازگاری روانی و اجتماعی دانش¬آموزان انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‏آموزان مقطع دبیرستان مدارس منطقه یک شهر تهران که در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل بودند، می باشد. در این پژوهش حجم نمونه 120 نفر بود که با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای انتخاب ¬شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه¬ی سازگاري دانش¬آموزان سينها و سينگ (1993) و پرسشنامه ابعاد دینداری سراج¬زاده (1377) بود. به منظور تحلیل داده¬ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم¬افزار SPSS (نسخه 22) استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد بین ابعاد دینداری با سازگاری روانی و اجتماعی دانش¬آموزان ارتباط معنادار مثبت 001/0 وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد ابعاد دینداری پیش¬بینی کننده سازگاری در دانش¬آموزان می¬باشد. نتیجه گیری: دینداري می¬تواند سبب خشنودي و رضایتمندي در دانش¬آموزان شود و نقش مؤثري در تنش زدایی دارد و سبب کاهش مشکلات روانی و افزایش سازگاری روانی اجتماعی می-شود. باورهای مذهبی با کاهش تاثیرات منفی اضطراب، سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان را افزایش داد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 05:50
Last Modified: 23 Oct 2019 05:50
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9997

Actions (login required)

View Item View Item