Items where Subject is "Divisions > Conferences > The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015
Conferences > The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Subjects (12751)
    • Conferences (8311)
      • The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015 (531)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | م | ن | ه | و | پ | چ | ک | گ | ی
Number of items at this level: 531.

آ

آزاد جعفرلو, علی اکبر and توبه, احمد and قلی پوری, عبدالقیوم and قاسمی, معرفت and جهانبخش, سودابه (2015) عکس العمل ارقام برتر گندم دیم به تغذیه متعادل با کودهای پایه NPK صفات ریخت شناسی موثر بر عملکرد. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

آزاد جعفرلو, علی اکبر and توبه, احمد and قلی پوری, عبدالقیوم and قاسمی, معرفت and جهانبخش, سودابه (2015) کاربرد ترکیبات مختلف کودی NPK و تاثیر آن بر پنجه ها عملکرد دانه و تعدادی خصوصیات زراعی سه رقم برتر گندم دیم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

آزاددل, محمد and قنبری, علیرضا (2015) ارزیابی ارقام میوه ی به منطقه ی شهرستان کوثر و خلخال بر اساس ویژگی های کمی و کیفی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

آق ملایی, اکرم and نصراله نژاد, سعید and مصطفوی نیشابوری, فروه سادات (2015) تعیین ترادف و جایگاه فیلوژنتیکی جدایه ای از ویروس وای سیب زمینی از مزارع فلفل استان گلستان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

آق ملایی, اکرم and نصراله نژاد, سعید and مصطفوی نیشابوری, فروه سادات (2015) معرفی میزبان جدید ویروس وای سیب زمینی (PVY) و پراکنش آن در استان گلستان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

آق گنبدی, نوا and راستگو, مینا (2015) مطالعه پراکندگی و دامنه میزبانی ویروس موزاییک گوجه فرنگی در منطقه ارومیه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

آقابرا, عبدالله and عباسپور گیلانده, یوسف and داوری, مهدی (2015) تشخیص آثار دو آفت کرم سیب و سنک گلابی روی میوه سیب به کمک پردازش تصاویر دیجیتال و روش اسپارس کدینگ. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

آقابرا, عبدالله and عباسپور گیلانده, یوسف and داوری, مهدی (2015) امکان سنجی تشخیص خسارت آفت سن سیب وبیماری زنگارسیب به کمک پردازش تصویر دیجیتال. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

آل ابراهیم, محمد تقی and شریفی, کلثوم and جعفرنژاد, پیمان (2015) ارزیابی اثر عصاره آبی تلخه (Acropilon repens) بر تعدادی از علف های هرز و عملکرد گندم در شرایط مزرعه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

آل ابراهیم, محمد تقی and شریفی, کلثوم and جعفرنژاد, پیمان (2015) ارزیابی اثر عصاره آبی تلخه (Acroptilon repens) بر ارتفاع، وزن خشک و تراکم علف های هرز و گندم در شرایط مزرعه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ا

اتحاد, فرناز and اصغری, علی and محمد دوست چمن اباد, حمیدرضا (2015) برسی خصوصیات اندام هوایی ژنوتیپ های مختلف گندم دوروم تحت تاثیر تنش الومینیوم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

اتحاد اصناف, فرناز and اصغری, علی and محمد دوست چمن اباد, حمید رضا (2015) برسی خصوصیات ریشه ژنوتیپ های مختلف گندم دوروم تحت تاثیر تنش الومینیوم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

احمدزاده قویدل, راحله (2015) نقش مدیریت پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی در کشاورزی توسع پایدار. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

احمدزاده قویدل, راحله and ذکایی, سمانه (2015) تاثیر کود زیستی و نیتروژنه بر عملکرد کمی و کیفی دارویی بابونه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

احمدزاده قویدل, ریحانه (2015) تاثیر پوشش های خوراکی ایزوله پروتئین سویا و کنسانتره پروتئین آب پنیر وکاراگینان و آلژینات در افزایش ماندگاری برش های سیب درختی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ارشد, موسی and حاتمی ملکی, حمید and خیری زاده اروق, یونس and شهبازی, مهدی (2015) تاثیر اسید سالیسیلیک و کود زیستی فسفات بارور 2 بر خصوصیات زراعی رازیانه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ارشد, موسی and حاتمی ملکی, حمید and خیریزاده آروق, یونس and شهبازی, مهدی (2015) تاثیر اسید سالسیلیک و کود زیستی فسفات بارور 2 بر خصوصیاتن زراعی رازیانه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ارشد, موسی and حاتمی ملکی, حمید and عباسی, پروین and خیری زاده آروق, یونس (2015) بررسی اثرات محلول پاشی اسید سالسیلیک و کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ارشد, موسی and حاتمی ملکی, حمید and عباسی, پروین and خیری زاده اروق, یونس (2015) برسی اثرات محلول پاشی اسید سالسیلک و کود های بیولوژیک بر عملکرد و اجرای عملکرد سیب زمینی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

استاچی, اصغر and قنبری, علیرضا and قربانی, اکبر (2015) تاثیر محلول پاشی جیبرلین بر تنک کردن خوشه های انگور یاقوتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

استاچی, اصغر and قنبری, علیرضا and قربانی, اکبر and اله بخش, رقیه (2015) اثر زمان و تیمار حلقه برداری بر کیفیت انگور یاقوتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

اسدزاده, فرخ (2015) بررسی تکرار پذیری اندازه گیری های تلفات خاک و رواناب در کرت های فرسایشی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

اسدزاده, فرخ and صمدی, عباس (2015) مقایسه دانه بندی رسوبات دربندهای رسوب گیر با خاک های دامنه با استفاده از یک مدل توزیع اندازه ذره. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

اسدنژاد, بهزاد and پیر محمدی, رسول and خلیل وندی بهروزیار, حامد (2015) اثرات پرتوتابی مایکروویو در زمانهای مختلف بر فراسنجه های تولید گاز تفاله ی سیب در شرایط آزمایشگاهی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

اسدنژاد, بهزاد and پیرمحمدی, رسول and خلیل وندی بهروزیار, حامد (2015) اثر پرتوتابی مایکروویو در زمانهای مختلف بر تجزیه ناپذیری ماده ی خشک تفاله ی سیب به روش کیسه های نایلونی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

اسدی, شیرین and صدقی, محمد and آل ابراهیم, محمد تقی and برمکی, مرتضی (2015) بررسی تاثیر PH بر روی رشد و جوانه زنی علف هرز سیاه دانه (Agrostemma githago). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

اسدی, عبدالرحمان and فتحی آچاچولی, بهرام and علیرضالو, کاظم (2015) تاثیر استفاده از عصاره چای سبز روی ویژگی های میکروبیولوژی گوشت گاو در مدت زمان نگهداری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

اسدی, عبدالرحمان and فتحی آچاچولی, بهرام and علیرضالو, کاظم (2015) تاثیر استفاده از عصاره چای سبز روی ویژگی های میکروبیولوژیکی گوشت گاو در مدت زمان نگهداری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

اشرفی سعید لو, ساناز and رسولی صدیقیانی, میرحسن and برین, محسن (2015) نقش اتش سوزی در تغییر فعالیت میکروبی خاک های جنگلی سردشت. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

اشرفی سعیدلو, ساناز and رسولی صدقیانی, میر حسین and برین, محسن (2015) نقش آتش سوزی در تغییر فعالیت میکروبی خاک های جنگلی سردشت. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

اصغری, نفیسه and جهان بخش, سدابه and عبادی, علی (2015) اثر تنش خشکی و محلول پاشی عنصر نانوکلات پتاسیم بر ویژگی های فیزیولوژیک در گندم )Triticum aestivum(. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

اصغری, نفیسه and جهانبخش, سدابه and عبادی, علی (2015) اثر نانوکلات پتاسیم برروی فعالیت آنزیم های انتی اکسیدان در گندم تحت تنش خشکی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

اعظم پور, سبیکه and لطیفی, ملیحه (2015) بررسی فون کنه های خانواده ) Macrochelidae)Acari:Mesostigm در شهرستان بافت.استان کرمان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

الفی, خدیجه and دشتی, قادر and قهرمان زاده, محمد (2015) بررسی عوامل اقتصادی موثر بر بکارگیری نهاده کود شیمیایی در تولید پنبه ایران. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

الفی, خدیجه and یاوری, سیمه and دشتی, قادر (2015) بررسی تخصیص منایع تولید در واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان سنقر و کلیایی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

الهامی, بهنام and ترابی گیگلو, موسی and سمندری گیگلو, طیبه (2015) نقش سایکوسل در تعدیل تنش کمبود آب در بادام رقم فراگنس. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

الهامی, بهنام and سمندری گیگلو, طیبه and کامرانی, مرتضی (2015) تاثیر رژیم های آبیاری بر روی پارامترهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی از ارقام بادام. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

الهامی, بهنام and سمندری گیگلو, طیبه and کامرانی, مرتضی and عزیزدوست, حسین (2015) تاثیر نیتریک اسید بر روی پارامترهای روابط آبی ، آنتی اکسیدانی و تنطیم اسمزی در زیتون رقم کنسروالیا. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

امانی فر, ستاره and علی اصغر زاده, ناصر and تورچی, محمود and زارعی, مهدی (2015) برسی فراوانی اریوسکول و محتوای روی و فسفر گیاه گوجه فرنگی تلقیح شده با دو گونه قارچ میکوریز اریوسکولار. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

امانی فر, ستاره and علی اصغر زاده, ناصر and ملک زاده, الهام (2015) برسی امکان همزیستی و ارزیابی تاثیر قارچ اندوفیت piriformosporaindica در گیاه شبدر سفید. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

امیری, امیر and ارشد, موسی (2015) تاثیر کاربرد پوتریسین و نوع بسته بندی براسیدآلی و ماندگاری پس از برداشت میوه موز رقم دوارف کاوندیش. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

امینی, ساناز and محیط, اردشیر and صفری, حسن (2015) اثر گوانیدینو استیک اسید برخصوصیات لاشه و برخی اندام های داخلی جوجه های گوشتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ایرانی, حسین and خضری, مریم (2015) بررسی عامل بیماری بلایت سرشاخه درختان میوه هسته دار در استان آذربایجان غربی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ب

باباجانی, صمیم and علی نژاد, مهدی and علیجانی, صادق (2015) مقایسه صفات کیفی داخلی تخم مرغ نژاد بومی آذربایجان غربی با تخم مرغ صنعتی نژاد Hy-Line W-36. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بادسار, محمد and اقازاده, مینا and فتحی, سهیلا (2015) بررسی عوامل موثر بر گرایش به مصرف محصولات ارگانیک کشاورزی و نقش آن در عرضه این محصولات. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

باقری تیر باشی, زهرا and ناعمی, ابراهیم and کابوسی, کامی (2015) بررسی کاربرد مالچ (کلش گندم) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر در شرق مازندران. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

باقری تیر تاشی, زهرا and ناعمی, ابراهیم and کابوسی, کامی (2015) برسی کاربرد مالچ(کلش گندم) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر در شرق مازندران. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بختیاری, زیبا and یزدان پناه, مسعود (2015) بررسی دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به مزایای ترویج و توسعه سوخت های زیستی جهت پایداری جوامع روستایی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بخشایش, سپیده and محب الدینی, مهدی and حسینی, بهمن and بی قامت, افسانه (2015) تاثیر تنطیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس در زرین گیاه (DracocephalumkotschyBioss.). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بخشعلی زاده, سمیه and هاشمی, علی and غفاری, مختار and جعفری, شجاع (2015) بررسی عوامل موثر بر صفات بیومتریک در گوسفند نژاد مغانی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بخشعلی زاده, سمیه and هاشمی, علی and غفاری, مختار and فرهادیان, محمد (2015) برآوردارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی صفات بیومتریک در گوسفند نژاد مغانی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بخشی, محمدرضا (2015) ارزیابی پیامدهای حذف یارانه کودهای شیمیایی بر عملکرد محصولات و درآمد زارعین (مطالعه موردی : زیر بخش زراعت خراسان شمالی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بخشی, محمدرضا (2015) مقایسه اثرات زیست محیطی جایگزینی سیاست پرداخت مستقیم با سیاست پرداخت یارانه کودهای شیمیایی از دیدگاه توسعه پایدار. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بخشی, محمدرضا (2015) ارزیابی پیامد های حذف یارانه کود های شیمیایی بر عملکرد محصولات و درآمد زارعین(مطالعه موردی:زیربخش زراعت خراسان شمالی). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

برزویی, احسان and صریحی, سمیرا and تاج میری, پژمان (2015) شناسایی فعالیت آلفا_آمیلاز گوارشی در مراحل مختلف رشدی سوسک منداب؛ تاثیر تابستانگذاری و تغییر رژیم غذایی بر فعالیت آلفا_آمیلاز. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

برزویی, احسان and صریحی, سمیرا and تاج میری, پژمان and ناصری, بهرام (2015) تاثیر تابستانگذرانی و رژیم غذایی بر فعالیت آنزیم آلفا_آمیلاز گوارشی سوسک منداب Entomoscelis adonidis Pallas (Coleoptera: Chrysomelidae). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

برزویی, احسان and صریحی, سمیرا and تاج میری, پژمان and ناصری, بهرام (2015) تاثیر ارقام مختلف گندم روی ویژگی های رشدی و فعالیت آلفا_آمیلاز گوارشی Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

برزگر نمین, محمد (2015) ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های پیشرفته گندم (Triticum aestivium L.) در منطقه اردبیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

برزگری, زهرا and قاسمیان, علیرضا and اسدی, اسدالله and رضوی, مهدی and جهانبخش, سدابه (2015) تاثیر نانوکلات پتاسیم بر متابولیت های سازگاری ارقام مختلف گندم در مقابله با تنش خشکی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

برزگری, زهرا and قاسمیان, علیرضا and رضوی, سیدمهدی and جهان بخش, سدابه (2015) مطالعه فعالیت انزیم های آنتی اکسیدانت در ارقام مختلف گندم تحت تاثیر کاربرد نانوکلات پتاسیم در شرایط تنش خشکی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بسطامی, زینب and دردی پور, اسماعیل and بارانی مطلق, مجتبی and قرنجیکی, عبدالرضا and علمایی, محسن (2015) اثر کاربرد اسید اگزالیک واسید مالیک و کودفسفر و ماده آلی برجذب فسفر توسط گیاه ذرت. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بسطامی, زینب and دردی پور, اسماعیل and قرنجیکی, عبدالرضا and بارانی مطلق, مجتبی and علمایی, محسن (2015) اثر کاربرد اسید اگزالیک واسید مالیک و کود فسفر و ماده آلی بر رشد و نمو گیاه ذرت. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بقالیان, مسعود and ارشد, موسی (2015) تاثیر محلول پاشی ترکیبات حاوی کلسیم بر روی افزایش مقاومت در برابر کپک آبی در میوه سیب. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بلوکی, زهرا and واثقی دودران, حسین and دقیق کیا, حسین (2015) بررسی ارزش تغذیه ای و درمانی ترکیبات موثر گیاهان دارویی(فایتوژنیک ها) در دامپروری و دامپزشکی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

به پور, محسن and عسکری اصلی ارده, عزت اله and افکاری سیاح, امیر حسین (2015) بررسی روش غیرمخرب ضربه برای ارزیابی سفتی میوه جات. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بهاروندی, حدیث and دانشور, محمد حسین and نادیان, حبیب اله and صالحی سلمی, محمدرضا and لطفی جلال آبادی, امین (2015) تاثیر میکوریزا و سطوح مختلف نیتروژن بر فاکتورهای گلدهی گل شاخه بریده مریم (Polanthes turberosa). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بهبپور بله سور, محسن and حاجی آقائی کامرانی, منیره and گلشن, بهنام (2015) کاربرد نانو حسگرها در توسعه فناوری های نوین کشاورزی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بهروزلک, مرتضی and بهروزلک, محمدعلی and واحدی, وحید (2015) ارزیابی تغییرات هورمون پروژسترون در دوره ی آنستروس بعد از زایمان گاو های شیری هلشتاین. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بهروزلک, مرتضی and واحدی, وحید and گل قاسم قره باغ, احد (2015) بررسی تاثیرات فصل گوساله زایی بر غلظت گلوکز حون و ارتباط آن با طول دوره آنستروس بعد از زایمان گاو های شیری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بهمرام, رضا and سید شریفی, رضا (2015) ارزیابی ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاو های مونبلیارد. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بهمرام, رضا and سید شریفی, رضا (2015) ارزیابی ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاو های سرابی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بوستان, آزاده (2015) تغییر صحت ارزیابی ژنومیک در اثر استفاده از فنوتیپ حیوانات و نشانگرهای نزدیک به مکان ژن های کنترل کننده صفات. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بیژنی, فاطمه and مجیدی, فرهاد (2015) اثر تراکم کاشت و ارقام با دوره های رسیدگی مختلف روی عملکرد و اجزای عملکرد و اجزای عملکرد ذرت درفسا. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بیژنی, فاطمه and مهاجری, فرهاد (2015) اثر تراکم کاشت ذرت بر جمعیت علف های هرز و ویژگی های زراعی آن در فسا. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بیژنی, فاطمه and مهاجری, فرهاد (2015) اثر ارقام ذرت با دوره های رسیدگی مختلف روی جمعیت علف های هرز و ویژگی های زراعی آن در فسا. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بیگ زاده, شاهرخ and شاهقلی, غلامحسین and مصری گندشمین, ترحم (2016) طراحی و تحلیل دینامیکی گانتری سقفی گلخانه ای با نرم افزار آدامز. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بیگ زاده, شاهرخ and شاهقلی, غلامحسین and مصری گندشمین, ترحم (2015) طراحی و تحلیل استاتیکی گانتری سقفی گلخانه ای با نرم افزار Solid works. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بیگدلو, زهرا and برزگر, طاهر and سلیمانی, علی and قهرمانی, زهرا (2015) اثر تربیت بوته بر خصوصیات میوه برخی توده های خربزه ایرانی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بیگدلو, زهرا and برزگر, طاهر and سلیمانی, علی and قهرمانی, زهرا (2015) مطالعه ویژگی های ریخت شناسی برخی توده های بومی خربزه ایران. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

بیگدلو, زهرا and ویسی, محمد (2015) بررسی تاثیر کود آهن بر جوانه زنی بذر تره ایرانی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ت

تاج میری, پژمان and عابدی, زهرا and مهدوی, وحید and برزویی, احسان and محمودی, داوود (2015) مطالعه تنوع بندپایان روی درخچه های تمشک (Rubus spp.) و بررسی تغییرات جمعیتی یکی از مهم ترین گونه های شکارگر روی آن در حوزه مرکزی استان گیلان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

تاج میری, پژمان and فتحی, سید علی اصغر and عابدی, زهرا and مهدوی, وحید and حاجی رمضانی, محمدرضا (2015) بررسی فون شته ها (Hom.: Aphididae) در فضای سبز شهری اردبیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

تاریوردی زاده, ندا and برمک, رقیه and سلطانزاده, سمیه and عبادی, اصغر (2015) ارزیابی شاخص های رشد ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان تحت شرایط مختلف رطوبتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

تربالی, لیلا and اصغری زکریا, رسول and حسن پناه, داود and سفالیان, امید (2015) بررسی ارتفاع بوته و قطر ساقه در بین کلون های نسل F2 سیب زمینی حاصل از بذور حقیقی هیبرید. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

تربالی, لیلا and اصغری زکریا, رسول and حسن پناه, داود and سفالیان, امید (2015) بررسی عملکرد کل غده و وزن یک غده در بوته بین کلون های نسل F2 سیب زمینی حاصل از بذور حقیقی هیبرید. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

تربالی, لیلا and اصغری زکریا, رسول and حسن پناه, داود and سفالیان, امید (2015) بررسی ارتفاع بوته و قطر ساقه در بین کلون های نسل F2 سیب زمینی حاصل از بذور حقیقی هیبرید. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

تربالی, لیلا and اصغری زکریا, رسول and حسن پناه, داود and سفالیان, امید (2015) بررسی عملکرد غده و وزن یک غده در بوته در بین کلون های نسل F2 سیب زمینی حاصل از بذور حقیقی هیبرید. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

تقی دوست, پروانه and حسن پور اصیل, معظم and خنیده, فاطمه (2015) تاثیر اسانس های گیاهی بر ماندگاری گل بریدنی پرنده بهشتی (Strelitzia reginae Aiton). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ث

ثابت دیزاوندی, لیلا and امیر یاراحمدی, بهروز (2015) پرورش قارچ دکمه ای با شرایط ارگانیک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ثانی, فاطمه and مولایی, مرتضی (2015) تحلیل هزینه_فایده کشت سیب زمینی ارگانیک با روش مرسوم در شهرستان سراب. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ثروتی, مسلم and رضایی, حسین and ذالی ورگهان, بهنام and تیمورپور, نیلوفر (2015) نگرش ذرت کاران منطقه پارس اباد به کشاورزی ارگانیک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ثروتی, مسلم and رضایی, حسین and ذالی ورگهان, بهنام and تیمورپور, نیلوفر (2015) نگرش ذرت کاران منطقه پارس آباد به کشاورزی ارگانیک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ج

جعفرزاده, جواد and رسولی, موسی and اکبری, سجاد (2015) تاثیر سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی و رویشی خاکشیر(Descurainia Sophia) و ریحان(Ocimum basilicum L). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جعفری, فرنوش (2015) تاثیر باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزای آن در سه رقم سیب زمینی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جعفری, فرنوش (2015) تاثیر باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزای ان در سه رقم سیب زمینی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جعفریان, رضا and ذوالفقاری, غلی اصغر and کرتولی نژاد, داوود (2015) ارزیابی خطر فرسایش آبی منطقه سرخه با استفاده از مدل USLE. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جلالی آقجه, هادی and دلاور, محمد امیر and شعبانی, حدیثه and مروج, کامران (2015) ارزیابی دقت روش های زمین آماری در پهنه بندی عنصر سرب در خاک های شهرک صنعتی زنجان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جلالی آقجه, هادی and دلاور, محمد امیر and شعبانی, حدیثه and مروج, کامران (2015) بررسی توزیع مکانی عنصر سرب در خاک های شهرک صنعتی زنجان با استفاده از تکنیک زمین آمار. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جمالی فرد, امیر حسین and عباس زاده دهچی, پیمان (2015) بررسی اثر باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه و کود دامی بر برخی پارامتر های رویشی دانهال های گیاه پسته. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جمشیدی, سجاد and هرکی نژاد, محمد طاهر (2015) چندشکلی اگزون شش ژن SCD در بره های آمیخته ی افشاری x برولامرینو. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جمشیدی, سجاد and هرکی نژاد, محمد طاهر and نژاد علی, مهدی and میرنیا, محدثه (2015) بررسی اثر برخی صفات بیومتری بر روی صفات لاشه در بره های آمیخته ی افشاری x برولامرینو. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جمشیدی, محمد and زرگران, محمدرضا and موسوی میر کلا, سید رستم (2015) بررسی تغییرات جمعیتی پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L) در جهت های مختلف جغرافیایی در جنگل های بلوط استان آذربایجان غربی(مطالعه موردی:پیرانشهر). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جهان پناه, سمانه and قاسم نژاد, محمود and ابراهیمی, یونس (2015) مقایسه محلول های مختلف نگه دارنده دانه گرده در گرده افشانی مصنوعی گل های کیوی رقم هایوارد. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جهانبخشی, احمد and آخوندزاده یامچی, ابوالفضل and خیرعلی پور, کامران (2015) تاثیر کود دامی و ورمی کمپوست بر خواص مکانیکی گوجه فرنگی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جهانگیری, آرزو and اصغری, علی and محمد دوست چمن آباد, حمید رضا and شکاری, سونیا (2015) برآورد وراثت پذیری در خصوصیات ریشه گندم در مرحله جوانه زنی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جهانگیری, آرزو and اصغری, علی and محمد دوست چمن آباد, حمید رضا and شکاری, سونیا (2015) برآورد وراثت پذیری خصوصیات ریشه گندم تحت شرایط تنش آلومینیوم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جهانگیری, آرزو and اصغری, علی and محمد دوست چمن آباد, حمید رضا and شکاری, سونیا (2015) برآورد وراثت پذیری خصوصیات ریشه گندم در مرحله جوانه زنی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جوادی, بهزاد and زارع, ناصر and اصغری زکریا, رسول and شیخ زاده مصدق, پریسا (2015) القای ریشه های موئین در گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleraceae L.) یا استفاده ازسویه های مختلف آگرویاکتریوم رایزوژنر (Agrobacterum rhizogenes). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جوادی, بهناز and زارع, ناصر and اصغری زکریا, رسول and شیخ زاده مصدق, پریسا (2015) تاثیر تنطیم کننده های رشد گیاهی بر تولید ریشه های نا به جا از ریز نمونه های مختلف گیاه خرفه (Potulaca oleraceae L.) در شرایط درون شیشه ای. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جودی, مهدی and شیری, منوچهر and کامرانی, مرتضی and عبادی, اصغر (2015) ارتباط مراحل نموی کاشت_ساقه دهی و ساقه دهی _گرده افشانی با عملکرد گندمهای ایران در شرایط تنش گرمایی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

جودی, مهدی and کامرانی, مرتضی and عبادی, اصغر and شیری, منوچهر (2015) خصوصیات زراعی ارقام گندمهای ایران رشد یافته در شرایط تنش گرمایی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ح

حاجی علیان, ادریس and شمس, علی (2015) بررسی نقش اقدامات مدیریتی زنبورداران بر عملکرد زنبورداری ها. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حاجی علیان, ادریس and شمس, علی (2015) بررسی نقش اقدامات مدیریتی زنبورداران بر عملکرد زنبورداری ها. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حامدی فرد, بهاره and عالمی, هادی and سیدالنگی, سیده زهرا (2015) بهینه یابی خشک کردن برگ گیاه گزنه به روش های مختلف سایه.هوای داغ.مایکروویو و خشک کن بستر سیال. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حجتی, محمد and خشنود, زهره (2015) استفاده از آرد میوه کنار به عنوان یک افزودنی طبیعی در تولید بستنی فراسودمند. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حجتی, محمد and همت یار, ساره (2015) عوامل موثر بر مصرف فرآورده های آبزیان ارگانیک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حجتی ذوالپیرانی, سیده فاطمه and قوی حسین زاده, نوید (2015) بررسی اثر عوامل محیطی روی پارامترهای منحنی رشد در گوسفند مهربان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حجتی ذوالپیرانی, سیده فاطمه and قوی حسین زاده, نوید (2015) مقایسه مدل های غیر خطی برای توصیف منحنی رشد در گوسفند مهربان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حسنی نصب فرزانه, رفعت and آل ابراهیم, محمد تقی (2015) بررسی کارایی علف کش EPTC در کنترل تراکم تاج خروس (Amaranhtus retroflexus L.) سلمه تره (chenopodium album0 در مراحل مختلف رویشی سیب زمینی (Salanum tuberosumL.). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حسنی نصب فرزانه, رفعت and آل ابراهیم, محمد تقی and جودی, مهدی and محب الدینی, مهدی (2015) بررسی تاثیر علفکش EPTC بر قطر و ارتفاع ساقه سیب زمینی در مراحل مختلف رویشی سیب زمینی(Solanum tuberosum L.). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حسنی نصب فرزانه, رفعت and آل ابراهیم, محمد تقی and محب الدینی, مهدی and جودی, مهدی (2015) بررسی اثر علف کش EPTC بر اجزاء عملکرد (تعداد غده ها ) سیب زمینی (Solanum tuberosum). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حسینی زاده, سید مجید and خماری, سعید and فیروزی, بهنام (2015) بررسی تاثیرات شوری بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف گندم دوروم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حسینی زاده, سید مجید and خماری, سعید and فیروزی, بهنام (2015) بررسی اثرات شوری برخصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف گندم دوروم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حسینی نژاد نمین, سید میثم and عباسپور گیلانده, یوسف and آل ابراهیم, محمد تقی and افکاری سیاح, امیر حسین (2015) تشخیص برخی از علف های هرز مزارع سیب زمینی بر اساس ویژگی تصویر و روش شبکه عصبی مصنوعی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حسینی نژاد نمین, سید میثم and عباسپور گیلانده, یوسف and آل ابراهیم, محمد تقی and افکاری سیاح, امیر حسین (2015) جداسازی علف های هرز مزارع سیب زمینی از گیاه سیب زمینی بر اساس ویژگی های بافتی تصاویر دیجیتال. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حسینیان, سمیرا and سفالیان, امید and داوری, مهدی (2015) ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک در تعدادی از ژنوتیپ های عدس. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حمزه پور, غلامرضا and توبه, احمد and شیخ زاده, پریسا and صمدزاده, علی and سیف امیری, صابر (2015) بررسی شش نوع آرایش کاشت برروی برخی از خصوصیات زراعی و کیفی ارقام کلزای بهاره در منطقه اردبیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حمزه پور, غلامرضا and توبه, احمد and شیخ زاده, پریسا and صمدزاده, علی and سیف امیری, صابر (2015) عکس العمل ارقام کلزای بهاره در مراحل ریخت شناسی عملکرد دانه تحت تاثیر الگوی مختلف کاشت در منطقه اردبیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حمیدی, کلتوم and یعقوبی, جعفر (2015) بررسی تازیخچه کشاورزی و وضعیت آن در کشورهای مختلف جهان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حمیدی, کلتوم and یعقوبی, جعفر (2015) بررسی تاریخچه کشاورزی شهری و وضعیت آن در کشورهای مختلف جهان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حیدرزاده, سحر and قرنجیک, شاهرخ and دهستانی, علی and شهریاری, داریوش (2015) اثر فسفیت پتاسیم بر محتوای کلروفیل و وزن تر گیاهچه های خیار تحت تنش Fusarium oxysporum d\f.sp.radicis-cucumerinum. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حیدرزاده, سحر and قرنجیک, شاهرخ and دهستانی, علی and شهریاری, داریوش (2015) تغییرات در آنزیم های دفاعی گیاهان خیار تیمار شده با فسفیت پتاسیم تحت کنش oxysporum f.sp.radicis-cucumerinum Fusarium. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

حیدری, نسیم and ارباب, عباس and پاکیاری, هاجر (2015) Nabis (Tropiconabis)capsiformi تخمین دمای آستانه رشد وثابت Geramer, 1838 (Hemiptera : Nabidae)دمایی سن با استفاده از مدل های خطی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خ

خاتمی, سیده رقیه and صدقی, محمد and سید شریفی, رئوف (2015) بررسی اثر پرایمینگ بر میزان فعالیت آنریم های آنتی اکسیدانت ذرت تحت تنش خشکی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خاتمی, سیده رقیه and صدقی, محمد and سید شریفی, رئوف and قهرمانی, صغری (2015) بررسی میزان فعالیت آنزیم های چرخه ی گلی اکسیلات بذر ذرت تحت تاثیر تنش خشکی و انواع پرایمینگ. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خاتمی, سیده رقیه and صدقی, محمد and سیدشریفی, رئوف (2015) بررسی میزان فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک بذور ذرت تحت تنش خشکی و انواع پرایمینگ. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خاتمی, سیده رقیه and صدقی, محمد and سیده شریفی, رئوف (2015) بررسی میزان آنزیم های هیدرولیتیک بذور ذرت تحت تنش خشکی و انواع پرایمینگ. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خاتمی کلخوران, سیده آسیه and آل ابراهیم, محمد تقی and محب الدینی, مهدی and مجد, رقیه (2015) بررسی کارایی علف کش ریم سولفورون در کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی (Solanum tuberosum L.). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خاتمی کلخوران, سیده آسیه and آل ابراهیم, محمد تقی and محب الدینی, مهدی and مجد, رقیه (2015) بررسی کارایی علف کش ریم سولفورون بر عملکرد و اجزای عملکرد در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی(Solanum tuberosum L.). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خادم صدیقی, سمیرا and جهانبخش, سدابه and عبادی, علی (2015) اثر تنش شوری بر روی برخی صفات مورفو لوژیک و فیزیولوژیک گاوزبان ایرانی echium amoenum. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خادم صدیقی, سمیرا and جهانبخش, سدابه and عبادی, علی (2015) تاثیر کلسیم کلراید بر برخی صفات بیوشیمیایی گاوزبان ایرانی (echium amoenum)تحت تنش شوری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خالدیان, عثمان and اسدزاده, فرخ and صمدی, عباس (2015) مقایسه توزیع اندازه ذرات رسوبات بستر و معلق رودخانه روضه چای ارومیه با استفاده از مدلSwerbec. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خانی, مختار and منافی, شهرام (2015) کانی شناسی رس در برخی از خاکهای شور_سدیمی جنوب دشت ارومیه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خانی, مختار and منافی, شهرام (2015) تغییرات خاکهای مجاور دریاچه ارومیه تحت تاثیر املاح آن. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خانی, مختار and منافی, شهرام (2015) مکانیسم تشکیل کانی ورمی کولایت و ورمی کولایت با هیدروکسی بین لایه ای (HIV)در خاک های شور_سدیمی غرب دریاچه ارومیه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خاکی کرکق, قاسم and اخوند زادهیامچی, ابوالفضل and فارسی, حبیب and خیر علی پور, کامران (2015) تاثیر پیش تیمارامواج فراصوت و مایکروویو بر مقاومت به لهیدگی مغز پسته. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خدادادی, شهرام and حیدری, علیرضا and فرزانه, سلیم (2015) محصولات کشاورزی ارگانیک و نیاز غذایی جهان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خدادادی, شهرام and فرزانه, سلیم (2015) موانع اصلی توسعه کشاورزی ارگانیک ایران. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خضری, مریم and آهنگران, اکبر and راستگو, مینا (2015) اسکرین نمونه های برگی برای تست بیماری میوه سبز مرکبات HLBبراساس واکنش نشاسته با ید. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خضری, مریم and احمدزاده, مسعود and شریفی, روح اله and راستگو, مینا (2015) ارزیابی تاثیر برخی منابع کربن و ازت مترشحه از ریشه نخود بر تشکیل بیوفیلم باکتری Bacillus subtilis. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خلجی, سعید and منافی, میلاد and لطیفی, محمد and الفتی, زهرا and ویسی, آزاد (2015) استفاده از ترکیب تجاری آروماسید در تغذیه جوجه های گوشتی و بررسی فاکتورهای عملکردی جوجه ها. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خلیل وندی بهروز یار, حامد and دهقان بنادکی, مهدی and پیر محمدی, رسول (2015) برسی اثر پوشش دار کردن نمک های کلسیمی روغن ماهی(پرشیافت-ماهی) بر میزان گوارش پذیری مواد مغذی و فرا سنجه های مایع شکمبه در شرایط درون تنی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خلیل وندی بهروز یار, حامد and دهقان بنادکی, مهدی and پیر محمدی, رسول and اسد نژاد, بهزاد (2015) برسی اثر پوشش دار کردن نمک های کلسیمی روغن ماهی (پرشیافت-ماهی) بر ترکیب شیمیایی الگوی اسید های چرب مقاومت در برابر بیوهیدروژناسیون و میزان ازاد سازی در محیط های شبیه سازی شده دستگاه گوارش در شرایط برون تنی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خلیلی, ایمان and محب الدینی, مهدی and بهنامیان, مهدی and دژستان, سارا (2015) بررسی مقدار کلرفیل برگ در20 توده بومی خرفه ( Portulaca oleracea). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خلیلی گیگلو, غلامرضا and توبه, احمد and جماعتی, شهزاد and قلی پور, عبدالقیوم and شهبازی, کمال (2015) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش گندم نان در شرایط مغان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خلیلی گیگلو, غلامرضا and توبه, احمد and قلی پور, عبدالقیوم and جماعتی, شهزاد and شهبازی, کمال (2015) ارزیابی بعضی از خصوصیات کیفی مرتبط با کیفیت نانوایی در ارقام تجارتی و لاینهای امیدبخش گندم نان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خلیلی گیگلو, غلامرضا and توبه, احمد and قلی پوری, عبدالقیوم and جماعتی, شهزاد and شهبازی, کمال (2015) ارزیابی بعضی از خصوصیات کیفی مرتبط با کیفیت نانوایی در ارقام تجارتی ولاینهای امیدبخش گندم نان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خنیده, فاطمه and حسن پور اصیل, معظم and احتشامی, سید محمدرضا and تقی دوست, پروانه (2015) اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفر بر برخی صفات گل بگونیا (Begonia semperflorence). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خیبری زاده آروق, یونس and سید شریفی, رئوف and صدقی, محمد and برمکی, مرتضی (2015) کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم نوری ، هدایت روزنه ای و عملکرد تریتیکاله در پاسخ به کودهای بیولوژیک و محلول پاشی نانو اکسید روی در شرایط محدودیت آبی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

خیری زاده آروق, یونس and سید شریفی, رئوف and صدقی, محمد and برمکی, مرتضی (2015) کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم نوری ، هدایت و عملکرد تریتیکاله در پاسخ به کودهای بیولوژیک و محلول پاشی نانو اکسید روی در شرایط محدودیت آبی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

د

دامغانی, مهدیه and اسدی, مهدیه (2015) بررسی برخی پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن خرما ( )Oligonychus afra بر روی دو میزبان مختلف. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

داود زاده, ندا and سفالیان, امید and اصغری, علی and برمکی, مرتضی and کریم زاده, رحمت اله (2015) برسی تغییرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط تنش شوری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

داود زاده, ندا and سفالیان, امید and اصغری, علی and برمکی, مرتضی and کریم زاده, رحمت اله (2015) بررسی اثر تنش شوری بر و ویژگی های فیزیولوژیک بیست ژنوتیپ گندم دوروم در مرحله رشد رویشی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

داودزاده, ندا and سفالیان, امید and اصغری, علی and برمکی, مرتضی and کریم زاده, رحمت اله (2015) بررسی اثر تنش شوری بر رشد و ویزگی های فیزیولوژیک بیست ژنوتیپ گندم دوروم در مرحله رشد رویشی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

دشتی, قادر and علیخانی, لیدا and حسین زاده, جواد (2015) تاثیر اندازه مراتع و تکنولوژی بر بهره وری عوامل تولید واحدهای پرورش ماهی شهرستان کامیاران. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

دلگشاد, نادر and پوردربانی, راضیه (2015) مقایسه سیستم های مختلف خاکورزی و تاثیر آنها بر خاک ، مدیریت بقایا و عملکرد. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

دهقانی, عفت and مهاجری, فرهاد (2015) بررسی اثر ترتیب رشدی متفاوت درارقام پنبه بر جمعیت علف های هرز وویژگی های زراعی آن. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

دهقانی, عفت and مهاجری, فرهاد (2015) بررسی اثر تراکم های متفاوت کشت پنبه برجمعیت علف های هرز وویژگی های زراعی آن. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

دهقانی زاده, پروانه and دهقان بنادکی, مهدی and رضا یزدی, کامران and سیفی جمادی, افشین (2015) اثر افزودن اسید های عالی در افزایش پایداری هوازی خوراک کاملا مخلوط شده گاو های شیری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

دهقانی زاده, پروانه and دهقان بنادکی, مهدی and رضا یزدی, کامران and سیفی جمادی, افشین (2015) اثر افزودن اسید های عالی در جلوگیری از کاهش ماده خشک با کنترل فعالیت میکروبی و ph خوراک کاملا مخلوط شده گاو های شیری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

دهقانی زاده, پروانه and زالی, ابوالفضل and سیفی جمادی, افشین and دهقان بنادکی, مهدی (2015) نقش عوامل میکروبی در کاهش کیفیت خوراک گاو های شیری و روش های کنترل ان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

دولتی, بهنام and sozudogru ok, sonay (2015) تاثیر مواد هومیکی بر جذب روی (zn) توسط ذرت (zea mays var. indentata) در خاک های با مواد مادری مختلف. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ذ

ذبیحی, هادی and اسکافی, نجمه (2015) کشاورزی ارگانیک و استفاده از کود های آلی طبیعی هیومیکی راهکاری برای رسیدن به آن. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ذوالفقاری, علی اصغر and صادقی پور, احمد (2015) ترسیب و ذخیره کربن در اکوسیستمهای طبیعی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ذکی, سید امیر and عسکری اصلی ارده, عزت اله and کیانمهر, محمد حسین and خزاِیی, جواد (2015) ضریب هدایت حرارتی کود ورمی کمپوست. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ر

رئوفی, محمد and گیتی, سمیه and کلهرنیا, حمیده (2015) تاثیر کنترل علف های هرز روی سطح برگ گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

راسخ, دکتر منصور and نصیری, محمد and عباسپور گیلاندره, دکتر یوسف and افکاری سیاح, دکتر امیر حسین (2015) تعیین انرژی گسیختگی.چغرمگی و مدول الاستیسیته سه رقم پیاز معمول ایرانی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

راسخ, منصور and مهرنگ قمچی قیه, داریوش (2015) تعیین انرژی گسیختگی و چغرمگی شاهدانه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

راشدی, پروانه and زارع, ناصر and فتحی آچاچولی, بهرام and اصغری زکریا, رسول (2015) تاثیر عوامل مختلف بر تولید رنین از قارچ رایزوموکور میهی (Rhizomucor miehri) در محیط تخمیری جامد. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

راشدی, پروانه and زارع, ناصر and فتحی اچاچلوئی, بهرام and اصغری ذکریا, رسول (2015) تاثیر رطوبت محیط کشت بر تولید انزیم رنین از قارچ رایزوموکور میهی در محیط تخمیری جامد. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ربیعی, سمیرا and حسینی, ثمین and حسینی, احمد (2015) شناسایی و بررسی ویژگی های ویروس وای سیب زمینی (PVY) جدا شده از مزارع آفتابگردان استان اصفهان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رجب پور, علی and سامی, فاطمه (2015) بررسی امکان استفاده از عصاره گیاهی درخت چریش برای مبارزه با Cassida rubiginosa Muller)Coleoptera: Chrysomelidae(در مزارع گلرنگ. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رجب پور, علی and محمدی نیا, حسین (2015) تاثیر حشره کش زیستی آزادیراختین روی شته سیاه باقلا Coccinellaو Aphis faba septempunctataدرمزارع چغندر و مقایسه آن با کنفیدور. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رجبی, اعظم and زکی زاده, هدایت and حاتم زاده, عبدالله and صحرارو, امیر (2015) بررسی غلطت های مختلف تنطیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه بر کالوس زایی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رحماتنی, مریم and رزمجو, جبرائیل and ناصری, بهرام (2015) غربالگری 46 رقم و لاین گندم برای مقاومت شته روسی گندم(Diuraphis noxia Hom Aphididae)در شرایط گلخانه ای. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رحمانی, مریم and رزمجو, جبرائیل and ناصری, بهرام (2015) غربالگری 46 رقم و لاین گندم برای مقاومت شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hom ) Aphididae در شرایط گلخانه ای. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رحمانی, مریم and رزمجو, جبرائیل and ناصری, بهرام (2015) ارزیابی زیست شناسی برخی از ارقام و لاین های تجاری گندم نسبت به شته ی روسی گندم Diuraphis noxia (Modrdvilko) (Homo.: Aphididae) تحت شرایط آزمایشگاهی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رحمانی, هاشم and اصغری زکریا, رسول and زارع, ناصر and سفالیان, امید (2015) تاثیر غلظت های مختلف عصاره مریم گلی (Salvia officinais) بر تقسیم میتوز در سلولهای ریشه پیاز. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رحیمی, درخشان and کرتولی نژاد, داوود and نور محمدی, کاظم and نقدی, رضا (2015) اثر نانولوله های کربنی چند جداره بر جوانه زنی بذر و برخی صفات مورفولوژیک توسکای ییلاقی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رحیمی, درخشان and کرتولی نژاد, داوود and نورمحمدی, کاظم and نقدی, رضا (2015) تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی توسکای ییلاقی تحت تنش خشکی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رحیمی, وحید and محب الدینی, مهدی and عرفانی, ملیحه (2015) انالیز بیوانفورماتیکی ژن GH3 تاثیر گذار در سطح بیان اکسین. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رحیمی, وحید and محب الدینی, مهدی and عرفانی, ملیحه (2015) برسی روابط ژنتیکی ژن GH3 در چند گونه گیاهی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رحیمی عالم, فرناز and اصغری, علی and نحوی, مجید (2015) بررسی خصوصیات ریشه در ارقام برنج تحت تاثیر تنش آلومینیوم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رحیمی عالم, فرناز and اصغری, علی and نحوی, مجید (2015) بررسی خصوصیات اندام هوایی ارقام برنج تحت تاثیر تنش آلومینیوم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رستمی هیر, میترا (2015) مروری بر اثرات داروئی گیاه دانه قناری stellaria media. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رسولی شربیانی, ولی and آزاد عموقین, بهرام (2015) تخمین نیتروژن در جوانه های گوجه فرنگی با آنالیز تصویر رنگی RGB. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رسولی شربیانی, ولی and کیهانی, فروغ (2015) کاربرد تکنیک های انعکاس طیفی در تولید غلات. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رضائی, روح الله and نقی پور, توحید (2015) بررسی سطح دانش کشاورزان برنجکار شهرستان طارم پیرامون کشاورزی پایدار. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رضائی, روح اله and صفا, لیلا and رحیم پور, محمد تقی (2015) کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و حفاظت ار محیط زیست. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رضائی, مریم (2015) بررسی گلخانه ای تاثیر کنه شکارگر Neoseiulus californicus در کنترل تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رضائی, مریم and حیدری, شیما and جوان نژاد, رضا (2015) بررسی کارایی تی کمپوست در کنترل کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Tetranychus urticae Koch). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رضایی, دینا السادات and عباس زاده دهجی, پیمان (2015) بررسی همبستگی بین اکسین تولید شده توسط جدایه های سودوموناس فلورسنت با پارامترهای رویشی ریشه گیاه ذرت. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رضایی, دینا السادات and عباس زاده دهچی, پیمان (2015) بررسی همبستگی بین اکسیژن تولید شده توسط جدایه های سودوموناس فلورسنت با پارامترهای رویشی ریشه گیاه ذرت. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رضویان, سمیرا and نژادعلی, مهدی and دقیق کیا, حسین and سید شریفی, رضا (2015) بررسی آنتی اکسیدان های گیاهی جهت استفاده در انجماد اسپرم حیوانات بومی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رفیع زاده, افشار and لطیفی, ملیحه (2015) بررسی پارامترهای زیستی کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) با تغذیه از تخم کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رفیع زاده افشار, فردوس and لطیفی, ملیحه پارامترهای زیستی کنه شکارگر Amblyseius swirskii )Acari: Phytoseiidae در تغذیه از تخم کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رمزی, الناز and خماری, سعید and محمد دوست چمن آباد, حمید رضا and رحیمی, فرناز (2015) بررسی ارقام گندم تحت تنش آلومینیوم طی مراحل جوانه زنی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رمضانی اکبرآباد, سپیده and قوی حسین زاده, نوید (2015) بررسی فاکتورهای غیر ژنتیکی موثر بر روی طول عمر بره های نژاد مهربان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رمضانی اکبراباد, سپیده and قوی حسین زاده, نوید (2015) برآورد پارامتر های ژنتیکی صفت طول عمر در گوسفند مهربان با استفاده از راهکار بیزی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رنجبری, سکینه and چمنی, اسماعیل and گلی کلانپا, رسول (2015) بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه اطلسی "رقم پاراد". In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

رنجبری, سکینه and چمنی, اسماعیل and گلی کلانپا, رسول (2015) تاثیر محلول پاشی نانو ذرات روی و سولفات روی در شرایط تنش خشکی بر رشد و گلدهی گیاه اطلسی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

روشنی فرد, صدیقه and باقری, اصغر and محمدزاده نصرآبادی, مهناز (2015) بررسی اثربخشی فعالیت های آموزشی - ترویجی درتوسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان اردبیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ز

زارعی, مهسا and دژستان, سارا and بهنامیان, مهدی (2015) ارزیابی اثر BAP , 2,4-D بر رشد قلمه های تک گره استویا (Stevia Rebaudiama). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

زارعی, مهسا and دژستان, سارا and بهنامیان, مهدی (2015) تاثیر تنظیم کننده BAP بر رشد ریزنمونه راس شاخه گیاه استویا. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

زاهدی, یونس (2015) کیفیت تغذیه ای و غذاهای ارگانیک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

زاهدی, یونس (2015) گوشت شتر به عنوان گوشتی ارگانیک :ویژگی هاو سرانه تولید و جایگاه آن در سبد تغذیه ای مردم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

زندی سوهانی, نوشین and بی مثل شعربافی, مهدی (2015) بررسی دوره پیش از بلوغ و نسبت جنسی زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae در شرایط آزمایشگاهی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

زندی سوهانی, نوشین and رجب پور, علی and یار احممدی, فاطمه and رمضانی, لیلا (2015) اثر تدخینی اسانس گیاهان درمنه، باریجه و شمعدانی علیه آفت گلخانه ای سفید بالک پنبه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

س

سرباز, الهام and نوید شاد, بهمن and میرزایی آقچخه قشلاقی, فرزاد (2015) تاثیر غلاف بادام زمینی به عنوان منبع فیبری بر خصوصیات لاشه و PH محتویات دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

سعادتی, سهیلا and ابراهیمی, رضا (2015) تاثیر مصرف سه نوع کود الی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

سلطانعلی نژاد, نوشین and صمدی, عباس and عسگرزاده, حسین and دولتی, بهنام (2015) برهم کنش سطوح مختلف تخلخل تهویه ای و مصرف توامان اوره و منو کلسیم فسفات بر میزان قابلیت دسترسی عناصر غذایی نیتروژن فسفر و پتاسیم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

سلمانی پور, پونه and ابراهیمی, رضا (2015) اثر ورمی واش بر توزیع کلسیم و منیزیم در اندام های زایشی و رویشی در دو رقم گوجه فرنگی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

سلیمانی, آمنه and پوربابائی, احمد علی and غلیزاده, حسن (2015) سم زدایی علف کش نیکوسولفورون به شیوه زیست سنجی در پتری دیش و با استفاده از باکتری جدا شده از خاک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

سلیمانی, آمنه and پوربابائی, احمد علی and غلیزاده, حسن (2015) تغییرات تنفس میکروبی خاک در انکوباسیون با علف کش و بررسی تاثیر تلقیح باکتری جدا شده بر آن. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

سید حاجی زاده, حنیفه and علیلو, علی اصغر (2015) تاثیر بسترهای کاشت مختلف بر سبز شدن و خصوصیات رشدی بامیه (Abelmosclus esculentus). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

سیدی کهنه شهری, حوروش and مهرخو, فریبا (2015) بررسی نرخ بقا و امید به زندگی سوسک چهارنقطه ای Callosobruchs maculatus (Col.:Bruchidae) روی لوبیای چشم بلبلی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

سیفی, سمیرا and ناصری, بهرام and رزمجو, جبرائیل and برزوئی, احسان (2015) تاثیر ارقام مختلف جو روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی Trogoderma granarium (Everts) (Coleoptera : Dermestidae). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

سیفی, سمیرا and ناصری, بهرام and رزمجو, جبرائیل and برزوئی, احسان (2015) فعالیت آلفا_آمیلاز گوارشی Trogoderma granarium (Everts) (Coleoptera: Dermestidae)در واکنش به تغذیه از ارقام مختلف جو. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

سیفی جمادی, افشین and رحمت زاده, مهدی and زارع شحنه, احمد and کهرام, حمید (2015) توانایی انتی اکسیدان انزیمی کاتالاز در بهبود انجماد پذیری اسپرم اسب. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

سیفی جمادی, افشین and رحمت زاده, مهدی and زارع شحنه, احمد and کهرام, حمید (2015) اثر افزودن انتی اکسیدان کوئرسیتین در بهبود انجماد پذیری اسپرم اسب ترکمن. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ش

شبانی, راضیه and راستگو, مینا and خضری, مریم (2015) ردیابی و تعیین نژاد های ویروس Yسیب زمینی در مزارع سولاناسه ی شهرستان ارومیه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شجاعی, علی and شیردلی, دکتر عظیم (2015) بهینه سازی شبکه آبیاری قطره ای با نرم افزار Water Gemsمبتنی بر الگوریتم ژنتیک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شرافتخواه آذری, شهین and فتحی آچاچولی, بهرام and علیرضالو, کاظم and سلیمی نمین, شریتا (2015) بررسی ویژگی های شیمیایی و حسی توت فرنگی خشک شده به روش اسمزی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شرافتخواه اذری, شهین and فتحی آچاچولی, بهرام and علیرضالو, کاظم (2015) بررسی غلظت های مختلف محلول های اسمزی در خشک کردن اسمزی توت فرنگی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شریفی زیوه, پرویز and دیده باز مغانلو, قربان and ابرهیمی, لاله (2015) بررسی کارآیی علف کش های مختلف در کاهش بیوماس علف های هرز در مزارع گندم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شریفی زیوه, پرویز and دیده بازمغانلو, قربان and کربلایی خیاوی, حسین and ابراهیمی, لاله (2015) بررسی کارآیی علف کشف فلو کاربازن سدیم در کنترل تراکم علف های هرز در مزارع گندم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شمس, علی and هوشمندان مقدم فرد, زهرا (2015) ادراک معلمان ابتدایی شهر زنجان در خصوص میزان تلفیق موضوعات کشاورزی پایدار ، غذا و محیط زیست در برنامه های مدرسه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شمس, علی and هوشمندان مقدم فرد, زهرا (2015) ادراک معلمان ابتدایی شهر زنجان در خصوص تلفیق موضوعات کشاورزی پایدار ، غذا و محیط زیست در برنامه های مدرسه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شهباز زاده, رقیه and دقیق کیا, حسین (2015) اثر انتی اکسیدانی عصاره مرزه سهندی و ماکرانتا بر پارامتر جنبایی اسپرم منجمد-یخ گشایی شده گاو هلشتاین. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شهباز زاده, رقیه and دقیق کیا, حسین and مقدم, غلامعلی (2015) استفاده از خواص دارویی و انتی اکسیدانی گونه های مرزه بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ گشایی شده گاو هلشتاین. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شکاری, سونیا and اصغری, علی and محمد دوست چمن آباد, حمید رضا and جهانگیری, آرزو (2015) برآورد وراثت پذیری برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم تحت تنش آلومینیوم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شکاری, سونیا and اصغری, علی and محمددوست چمن آباد, حمیدرضا and جهانگیری, آرزو (2015) برآورد وراثت پذیری برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم در مرحله جوانه زنی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شکاری, سونیا and اصغری, علی and محمددوست چمن آباد, حمیدرضا and جهانگیری, آرزو (2015) برآورد وراثت پذیری برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم در مرحله جوانه زنی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شکرانی مقدم, الهام and چمنی, اسماعیل and فتحی, بهرام and داوری, مهدی (2015) بررسی تاثیر اتیلن روی عمر پس از برداشت گل شیپوری(Zantedeschia.eathio). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شکرانی مقدم, الهام and چمنی, اسماعیل and فتحی, بهرام and داوری, مهدی (2015) بررسی تاثیرات تیوسولفات نقره و ساکارز روی عمر برداشت گل شیپوری(Zantedeschia.eathiopica). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شکریان زینی, مطهره and پیردشتی, همت اله and یعقوبیان, یاسر and بهار ساوری, سیده حدیثه (2015) اثر همزیستیPiriformosporaindicaوTrichodermaviren به همراه باکتریRahnellaaquatilis بر رشد ریشه و اندام هوایی عدس(Lens culinaris). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شکریان زینی, مطهره and پیردشتی, همت اله and یعقوبیان, یاسر and بهاری ساوری, سیده حدیثه (2015) واکنش برخی صفات مورفولوژیکی گیاه عدس (Lens culinaris)به تلقیح همزمان قارچ های Piriformospora indica وTrichoderma virensوباکتریRahnella aquatilis. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شکوهیان, علی اکبر (2015) بررسی اثر خاکپوش بر کنترل علف های هرز ارقام توت فرنگی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شکوهیان, علی اکبر (2015) ارزیابی اثرات تنش آبی و ریز موجودات مفید بر خصوصیات بیو شیمیایی برگ پایه های بادام. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شکوهیان, علی اکبر (2015) خصوصیات مرفولوژیکی ریشه پایه های رویشی بادام تحت شرایط تنش آبی و ریز موجودات مفید. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شکوهیان, علی اکبر (2015) ارزیابی اثرات تنش آبی و ریز موجودات مفید بر خصوصیات بیوشیمیایی برگ پایه های بادام. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شیخ حسابی, طیبه and جهانبخش, سدابه and داوری, مهدی and عبادی, علی (2015) تغییرات برخی صفات فیزیولوژیک ارقام گندم تحت تاثیر بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شیخ حسابی, طیبه and جهانبخش, سدابه and داوری, مهدی and عبادی, علی (2015) بررسی صفات مورفولوژیک برخی از ارقام گندم تحت تاثیر بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شیربندی, مریم and میرزا اقازاده, علی and دانشیار, محسن (2015) تاثیر سطوح مختلف کاستی در مقایسه با یک پری بیوتیک تجاری بر فراسنجه های خونی بر متابولیسم استخوان جوجه های گوشتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شیری جناقرد, منوپهر and عبادی, اصغر and جودی, مهدی and کامرانی, مرتضی (2015) استفاده تنها و توام کودهای اوره و فسفات دی آمونیوم در سویای تلقیح شده. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شیری جناقرد, منوچهر and جودی, مهدی and کامرانی, مرتضی and عبادی, اصغر (2015) واکنش عملکردی سویا به مدیریت کود نیتروژن. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شیری جناقرد, منوچهر and جودی, مهدی and کامرانی, مرتضی and عبادی, اصغر (2015) واکنش عملکردی سویا به مدیریت کود نیتروژن. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شیری جناقرد, منوچهر and عبادی, اصغر and جودی, مهدی and کامرانی, مرتضی (2015) استفاده تنها و توام کودهای اوره و فسفات دی آمونیوم در سویای تلقیح شده. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شیری جناقرد, منوچهر and کامرانی, مرتضی and عبادی, اصغر and جودی, مهدی (2015) اثر روش تامین نیتروژن بر رشد رویشی قسمتهای مختلف سویا. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ص

صادقی, نادر and شایسته, کیوان and هاشمی مجد, کاظم (2015) بررسی سینتیک رهش نیتروژن از کود اوره جاسازی شده در ماتریس لیگنین. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

صادقیه, بابک and شهریاری, رضا and ایمانی, علی اکبر and قربانیان, حمید and عبادی, اصغر (2015) گروه بندی لاین ها و ارقام مختلف جو با استفاده از تجزیه خوشه ای و تابع تشخیص در پاسخ به هیومیک پرامینگ. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

صادقیه, بابک and شهریاری, رضا and ایمانی, علی اکبر and قربانیان, حمید and عبادی, اصغر (2015) گروه بندی لاین ها و ارقام مختلف جو با استفاده از تجزیه خوشه ای و تابع تشخیص در پاسخ به هیومیک پرامینگ. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

صالحی, اسماعیل and جامی الاحمدی, مجید and محمدی, عباس (2015) بررسی توانایی تجزیه برخی از کربوهیدرات ها توسط باسیلوس های جدا شده از خاک مزارع زعفران. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

صالحی, زهره and یاراحمدی, فاطمه and راسخ, آرش (2015) تاثیر گیاه میزبان و جنس شکارگر بر نرخ شکارگری Orius albidipennis روی Tuta absoluta. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

صحرارو, امیر and میرجلیلی, محمد حسین and فتاحی مقدم, محمدرضا and کورچته, پیوریفیکاسیون (2015) اثر وانادیل سولفات بر میزان مصرف محیط کشت توسط سلول های مرزه خوزستانی و بیوسنتز رزمارینیک اسید. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

صفری, نسیم and همتی, رقیه and فرزانه, محسن (2015) تاثیر اسانس پنج گونه گیاهی در کنترل کپک آبی سیب (Penicillium expansum). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

صفوی, صفر علی (2015) تعیین منابع مقاومت گیاهچه ای و گیاه کامل در ارقام جو نسبت به برخی از پاتوتیپ های زنگ زرد جو و گندم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

صفوی, ضفرعلی (2015) مقاومت غیر اختصاص_نژادی در تعدادی از لاین های امید بخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

صفی لو, علی and احمدزاده, غلامرضا and کانونی, امین and رسول زاده, علی (2015) بررسی کیفیت آب های زیرزمینی با استفاده از دیاگرام ویلکوکس برای مصارف کشاورزی(مطالعه موردی:دشت آذر شهر). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

صمدی کلخوران, الهام and آل ابراهیم, محمد تقی (2015) کنترل علف هرز تاج خروس خوابیده)(Amaranthus blitoides S. Watson)با دزهای کاهش یافته علف کش اگزاد یارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب زمینیtuberosum L. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

صمدی کلخوران, الهام and آل ابراهیم, محمد تقی (2015) بررسی تاثیر علف کش اگزادیارژیل بر زیست های توده تاج خروس خوابیدهAmaranthus blitoidesدر مراحل مختلف رشدی سیب زمینی(Solanum tuberosum L.). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ض

ضرغامی, رضا and خادم, فرانک (2015) بررسی اثر محلول پاشی نانو کود روی و سولفات روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گلرنگ بهاره CARTHAMUS TINCTORIUS در شرایط تنش کم ابی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ط

طاهری, صفورا and مدندوست, مهدی (2015) بررسی دزهای مختلف علف کش مزوسولفورون متیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

طاهری, صفورا and مدندوست, مهدی (2015) مقاومت توده های جودره(Hordeum spontaneum)به علف کش مزوسولفورون متیل (آتلانتیس)در استان فارس. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

طاهری, منیره and ارزانش, محمدحسین and دردی پور, اسماعیل (2015) بررسی درجه کارایی ریزوبیوم همزسیت با باقلا،تحت تنش خشکی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

طاهری, منیره and علمائی, محسن and ارزانش, محمدحسین and دردی پور, اسماعیل (2015) بررسی پارامترهای رویشی باقلا با استفاده از جدایه های ریزوبیومی همزسیت تحت تنش خشکی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

طلیعی, فاختک and خیرگو, معصومه and قوجق, حسن (2015) ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به بیماری لکه خرمایی در استان گلستان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

طلیعی, فاختک and صفایی, ناصز (2015) بررسی تنوع جدایه های قارچ عامل پوسیدگی ذغالی سویا بر اساس بیماری زایی و واکنش به کلرات. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

طلیعی, فاختک and مجیدی قطار, سجاد and میر عرب رضی, اکرم and قربانی واقعی, حجت and محمدی, ابراهیم (2015) بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی چهارگونه ی زراعی Linum usitatissimum, Trifolium incarnatum, Surghum halopens, Surghum sudanense. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ظ

ظفری, مهناز and عبادی, علی and جهانبخش, سدابه (2015) تاثیر میکرو ارگانیسم بر پایداری یونجه در شرایط خشکی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ظفری, مهناز and عبادی, علی and جهانبخش گده کهریز, سدابه (2015) تاثیر میکرو اورگانیسم ها بر پایداری یونجه در شرایط خشکی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ع

عابدی, زهرا and گلی زاده, علی and گلی خواجه, نشاط and جعفری, مهدیه (2015) ارزیابی برخی از پارامترهای جدول زندگی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae) روی پنج رقم چغندر قند. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عابدی, سحر and مجتهدی, مهرداد and حیاتی, باب اله (2015) شناسایی عوامل موثر بر آگاهی کشاورزان از عملیات کشاورزی پایدار در روستای شهسوار شهرستان هریس. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عابدی, سمانه (2015) برآورد ارزش اقتصادی کابرد تلفیقی کود بیولوژیک در تولید ذرت دانه ای. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عبادی, اصغر and اقردجودی, مهدی and شیری جناقرد, منوچهر and کامرانی, مرتضی (2015) بررسی برخی خصوصیات گیاه گل راعی (hypericum perfratum L.)در پاسخ به تنش های شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عبادی, اصغر and شیری جناقرد, منوچهر and جودی, مهدی and کامرانی, مرتضی (2015) مروری بر روش های مختلف آزمون معنی دار بودن اثرات اصلی ژنوتیپ ، محیط واثرات متقابل ژنوتیپ با محیط. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عباس زاده دهچی, پیمان and خسروی, وحید (2015) تاثیر سودوموناس های فلورسنت بر شاخص حلالیت در غلظت های مختلف تری کلسیم فسفات و زمان های مختلف. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عباس نژاد, صبا and اصغری زکریا, رسول and حسن پناه, داود and زارع, ناصر and شیخ زاده, پریسا (2015) بررسی صفت وزن غده در بوته و عملکرد غده در بین کلون های نسل F1 سیب زمینی حاصل از بذور حقیقی هیبرید. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عباس نژاد, صبا and اصغری زکریا, رسول and حسن پناه, داود and زارع, ناصر and شیخ زاده, پریسا (2015) بررسی دو صفت ارتفاع بوته و میزان ماده خشک در بین کلون های نسل F1 سیب زمینی حاصل از بذور حقیقی هیبرید. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عباسزاده, ساره and رفیعی دستجردی, هوشک and حسن پور, مهدی and گلی زاده, علی (2015) اثرات زیرکشندگی پایریپروکسی فن روی بید سیب زمینیPhthorimaea operculella(Lepidoptera: Gelechiidae). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عبداللهی, فاطمه and محمد دوست چمن آبادی, حمید رضا (2015) تاثیر کاربرد کود نیتروژن و فسفر بر زادآوری گاو پنبه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عبداللهی, فاطمه and محمددوست چمن آباد, حمیدرضا and اصغری, علی (2015) ارزیابی شاخص های تحمل و رقابت ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عبدالهی, کبری and اسماعیل پور, بهروز and خرم دل, سرور and راستگو, ساسان and فتح العلومی, سولماز (2015) تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و پوتریسین بر عناصر غذایی موجود در خاک و گیاه خیار گلخانه ای رقم یلدا. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عبدالهی, کبری and اسماعیل پور, بهروز and خرم دل, سرور and راستگو, ساسان and فتح العلومی, سولماز (2015) اثر کاربرد پوتریسین بر کیفیت پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم یلدا. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عبدی, عارفه and ناصری, بهرام and اعلمی, سولماز and گلی زاده, علی (2015) فعالیت آمیلولیتیک گوارشی Chrysodeixis chalcites (Esper روی ارقام مختلف لوبیا. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عبدی, لیلا (2015) اثر نوع بستر تغذیه بر میزان نیتروژن، روی و آهن کود ورمی کمپوست. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عدل بند, مهسا and محمدی, مهرداد and محیطی اصلی, مازیار (2015) اثرسطوح مختلف عصاره ی هیدروالکلی شاهی در آب آشامیدنی بر عملکرد بلدرچین های ژاپنی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عذیری, شبنم and میرزا اقازاده, علی (2015) اثر دانه زنیان و گیاه اویشن به تنهایی و ترکیب انها بر فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی نر. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عذیری, شبنم and میرزا اقازاده, علی (2015) اثرات دانه زنیان و گیاه اویشن به تنهایی و ترکیب ان بر عملکرد جوجه های گوشتی نر نژاد راس 308. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عراقی, شیوا and هاشمی, علی and غفاری, مختار and جعفری, شجاع (2015) براورد اثرات غیر ژنتیکی موثر بر صفات رشد در گوسفند مغانی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عرب یباراتی, زهرا and رمضانی, لیلا and زندی سوهانی, نوشین (2015) تنوع زیستی کنه های خاکزی در ساحل رودخانه کارون. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عرفانی, ملیحه and محب الدینی, مهدی and رحیمی, وحید (2015) مقایسه پروموترژنHd3باپرومو ژن FTدر مسیر گلدهی در گیاهان روز کوتاه و روز بلند. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عزیز علی آبادی, فاطمه and درمانی کوهی, حسن and محمدی, مهرداد and نظران, محمد حسن (2015) تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و ادجوانت بن زا برخصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عزیزپور, آیدین (2015) میزان شیوع سرمی ویروس نیوکاسل در گله های گوشتی ارجاعی به کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان نمین. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عزیزپور, آیدین and عزیزپور, یاشار (2015) تاثیر باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال بر عملکرد جوجه های SPF. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عزیزپور, آیدین and نقی زاده, حامد (2015) بررسی میزان شیوع سرمی ویروس آنفولانزا در گله های طیور گوشتی شهرستان نمین. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عزیزپوران, سمیرا and جمشیدی, خلیل and عندلیبی, بابک and عزیزی مقدم, محمدرضا (2015) ارزیابی درصد و عملکرد روغن دانه گلرنگ تاحت تاثیر کشت مخلوط با شنبلیله. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عزیزپوران, سمیرا and جمشیدی, خلیل and عندلیبی, بابک and عظیمی مقدم, محمدرضا (2015) ارزیابی درصد پروتئین شنبلیله تحت تاثیر کشت مخلوط با گلرنگ. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عزیزی, نسرین and دشتی, قادر (2015) بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به تشکیل تعاونی آب بران سد پارام شهرستان هریس. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

علاسوندیاری, فرناز and مهدوی, بتول and مداح حسینی, شهاب (2015) واکنش جوانه زنی گلرنگ به گلایسین بتایین و شوری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

علی محمدی, مجتبی and سلیمی پر مهر, مهدی and اصغری, شکراله and احمدی, عباس and دواتگر, ناصر (2015) برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانه ها با استفاده از بعد فرکتال ذرات و خاکدانه در اراضی زراعی ، مرتفعی و جنگلی استان اردبیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

علی محمدی, مجتبی and سلیمی پر مهر, مهدی and اصغری, شکراله and احمدی, عباس and دواتگر, ناصر (2015) برآورد رطوبت ظرفیت مزرعه ای خاک در اراضی جنگلی، مرتفعی و زراعی استان اردبیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

علیقلیزاده, داود and حسن پور, مهدی and گلی زاده, عای and رفیعی دستجردی, هوشنگ and ناصری, بهرام (2015) پارامترهای زیستی کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از Diuraphis noxia و Rhopalosiphum padi. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

علیقلیزاده, داود and حسن پور, مهدی and گلی زاده, علی and رفیعی دستجردی, هوشنگ and ناصری, بهرام (2015) پارمترهای تولید مثل کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته های Diuraphis noxia ٍ Rhopalosiphum padi. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

علیقلیزاده, داوود and حسن پور, مهدی and گلی زاده, علی and رفیعی دستجردی, هوشنگ and ناصری, بهرام and گل محمدزاده خیابان, نادر (2015) پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از Rhopalosiphum Diuraphis noxia ٍ padi. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عمرانی, بهنام (2015) صنایع تبدیلی محصول خرما در جهت تامین اهداف توسعه پایدار کشاورزی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عمرانی, بهنام (2015) شناسایی گیاهان دارویی منطقه ایرانشهر با تایید بر تعیین فلورگیاهی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عمرانی, بهنام and دانش یار, سیده کوثر (2015) فشرده سازی کود کمپوست به منظور بهره گیری بهینه از کودهای ارگانیک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

غ

غفارزاده ملاباشی, امید and شرری, معراج and آل ابراهیم, محمد تقی (2015) ارزیابی پتانسیل کاغذدهی سه گونه علفی بومی استان اردبیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

غفارزاده ملاباشی, امید and شرری, معراج and صالح شاه نشین, جواد (2015) تاثیرات استفاده از مواد فعال سطحی بر بهبود راندمان کارخانه های کاغذسازی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

غفارزاده ملاباشی, امید and شوری, معراج and صالح شاه نشین, جواد (2015) تاثیرات استفاده از مواد فعال سطحی بر بهبود راندمان کارخانه های کاغذ سازی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

غفاری, مختار and هاشمی, علی and محمودی, معصومه (2015) برسی چند شکلی موجود در ژن کاپاکازئین در گوسفند ماکویی با استفاده از روش pcr-sscp. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

غفرانی, احسان and صمدی, فیروز and جعفری, سید مهدی and اسدی, قربانعلی and گنجی, فرزانه (2015) بررسی تاثیر عصاره نانوریز پوشانی شده نعناع فلفلی بر آنزیم های کبدی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

غلاسوندیاری, فرناز and مهدوی, بتول and مداح حسینی, شهاب (2015) اثر گلایسین بر رشد رویشی و اعداد کلروفیل متر گلرنگ در شرایط تنش شوری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ف

فتحی, سهیلا and بادسار, محمد and آقازاده, مینا (2015) بررسی موانع پذیرش محصولات ارگانیک در بین مصرف کنندگان محصولات کشاورزی(مورد مطالعه :شهرستان کرج(. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

فرامرزی, فروغ and مدندوست, مهدی (2015) مقاومت توده های جودره(Hordeum spontaneum)به علف کش سولقوسولفورون(آپیروس)در استان فارس. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

فرهادی, کوروش and رسولی, موسی (2015) بررسی اثرات کمبود آهن روی گیاهان زینتی ژربرا(Gerbera jamsonii). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

فرهمند, فاطمه and شریعتمداری, فرید and جعفربیگلو, داوود and نادریان, محسن and اسدالهی, حامد (2015) بررسی خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک مرغان تخمگذار با جیره بر پایه گندم کامل هم آوری شده باآنزیم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

فرهمند, فاطمه and شریعتمداری, فرید and قربانی جعفر بیگلو, داوود and صداقت, اصغر (2015) بررسی درصد تولید تخم مرغ تولیدی و توده تخم مرغ و مرغان تخم گذار با جیره برپایه ی گندم کامل هم آوری شده باآنزیم و بدون آنزیم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

فقه حسن آقا, محی الدین and اسدزاده, فرخ and خداوردی لو, حبیب (2015) شبیه سازی نقش اندازه سنگریزه سطحی برفرسایش خاک در شرایط آزمایشگاهی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

فولادوند, سمانه and محمدی, عباس and مودی, سعید and جهانی, مهدی (2015) جداسازی و شناسایی گونه های قارچی همراه درختان کاج در شهر بیرجند. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

فولادوند, سمانه and محمدی, عباس and مودی, سعید and جهانی, مهدی (2015) جداسازی و شناسایی گونه های Ulocladiumهمراه درختان کاج در شهر بیر جند. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

فیروز پور, سولماز and کیوان بهجو, فرشاد and قربانی, اردوان (2015) میزان تخصیص منابع در اندام های گونه درمنه artemisia aucheri در دامنه جنوب شرقی سبلان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

فیروزپور, سولماز and کیوان بهجو, فرشاد and قربانی, اردوان (2015) میزان تخصیص منابع در اندام های گونه درمنه Artemisia aucheri در دامنه جنوب شرقی سبلان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

فیروزی, بهنام and سفالیان, امید and زارع, ناصر and احمد پور, فاطمه (2015) گروهبندی ارقام مختبف گندم بهاره با استفاده از تجزیه عاملی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ق

قاسملو, عبدالحسین and ارشد, موسی (2015) تاثیر اسانس آویشن و نعناع فلفلی بر طول عمر پس از برداشت میوه موز رقم دوراف کاوندیش. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قبادی, زلیخا and میرزائی آقچه قشلاق, فرزاد and باقری, اصغر and سیف دواتی, جمال and عبدی بنمار, حسین (2015) بررسی برخی عوامل مدیریتی موثر بر تولید شیر گاوداری های استان اردبیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قبادی, زلیخا and میرزائی آقچه قشلاق, فرزاد and باقری, اصغر and سیف دواتی, جمال and عبدی بنمار, حسین and هدایت, نعمت (2015) بررسی مقدمات وضعیت واحدهای پرورش صنعتی و نیمه صنعتی گاو شیری در استان اردبیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قدیمی, سمیرا and ولیزاده, مصطفی and بنده حق, علی and محرم نژاد, سجاد (2015) تاثیر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم کاتالاز و بیوماس گیاهچه های ذرت. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قدیمی, سمیرا and ولیزاده, مصطفی and بنده حق, علی and محرم نژاد, سجاد (2015) تاثیر تنش خشکی و تیمار خارجی پرولین بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و بیوماس گیاهچه های ذرت. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قدیمی, سمیرا and ولیزاده, مصطفی and بنده حق, علی and محرم نژاد, سجاد (2015) تاثیر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم کاتالاز و بیوماس گیاهچه های ذرت. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قدیمی, سمیرا and ولیزاده, مصطفی and بنده حق, علی and محرم نژاد, سجاد (2015) تاثیر تنش خشکی و تیمار پرولین بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و بیوماس گیاهچه های ذرت. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قربانی, ژیلا and سفیدی, کیومرث and کیوان بهجو, فرشاد and معمری, مهدی (2015) بررسی اثرات شدت چرا بر تغییرات ماده آلی و نیتروژن خاک در مراتع دامنه جنوب شرقی سبلان (استان اردبیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قربانی, ژیلا and سفیدی, کیومرث and کیوان بهجو, فرشاد and معمری, مهدی (2015) بررسی اثر شدت چرا بر تغییرات ماده الی و نیتروژن خاک در مراتع دامنه جنوب شرقی سبلان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قربانی, ژیلا and سفیدی, کیومرث and کیوان بهجو, فرشاد and معمری, مهدی (2015) تاثیر شدت های مختلف چرایی بر بیوماس اندام های هوایی و زیر زمینی گونه Festuca ovina در مراتع جنوب شرقی سبلان (اردبیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قربانی, ژیلا and سفیدی, کیومرث and کیوان بهجو, فرشاد and معمری, مهدی (2015) تاثیر شدت های مختلف چرایی بر بیوماس اندام های هوایی و زیر زمینی گونه festuca ovina در مراتع جنوب شرقی سبلان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قربانی درآباد, بهزاد (2015) حقوق شهروندی و تغذیه سالم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قلی نیا, فاطمه and اسمعلی, اباذر and عابدینی, موسی and بدرزاده, میکائیل (2015) ارزیابی فرسایش خاک با استفاده از معادله اصلاح شده فرسایش جهانی خاک(RUSLE)(مطالعه موردی : حوزه آبخیز پیله رود، استان اردبیل). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قلیزاده, پریسا and منتظر تربتی, محمد باقر and جوانمرد, ارش and علیجانی, صادق and قهاری, جواد (2015) نشانگر های ریز ماهواره ابزاری مناسب برای ارزیابی وضعیت تنگنا (bottleneck) و تنوع ژنتیکی سه اکوتیپ بز بومی ایرن. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قلیزاده, پریسا and منتظر تربیتی, محمد باقر and جوانمرد, آرش and علیجانی, صادق and قهاری, جواد (2015) نشانگر ریز ماهواره ابزاری مناسب برای ارزیابی وضعیت تنگنا و تنوع ژنتیکی سه اکوتیپ بز بومی ایران. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قهرمان زاده, محمد and فریادی, فاطمه and دشتی, قادر (2015) پیوستگی بازار تخم مرغ در استان های شمال غرب کشور. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

قهرمان زاده, محمد and پهلوانی, رضا (2015) بررسی تاثیر قیمت نهاده های تغذیه ای (دان) بر قیمت گوشت مرغ با استفاده از رهیافت ARDL. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

م

مبارشر, سروه and فرهوند, پرویز and دانشیار, محسن (2015) برسی سطوح مختلف ترئونین جیره بر وضعیت روده و مورفولوژی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مباشر, سروه and فرهومند, پرویز and دانشیار, محسن (2015) عملکرد خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف ال تروئنین در شرایط تنش گرمایی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

متقی طلب, مجید and زندکریمی, زهرا (2015) تاثیر پودر قارچ ( )Agaricus bisporus یا سیر وترکیب آنهابر صفات لاشه جوجه های گوشتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

متقی نیا, لیلا and حسن پور, مهدی and رزمجو, جبرائیل (2015) بررسی تداخل همزیستی لاروهای پشه ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani روی شته ی جالیز Aphis gossypii Glover. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

متقی نیا, لیلا and حسن پور, مهدی and رزمجو, جبرائیل (2015) ویژگی های مورفومتریک شته ی جالیز Aphis gossypii Gloverو زنبور پارازیتوئید AphidiuscolemaniViereck در گیاهان کوددهی شده با ورمی کمپوست. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مجتهدی, مهرداد and دشتی, قادر (2015) اقتصاد مصرف نهاده ها در تولید گندم آبی در شهرستان گرمی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مجتهدی, مهرداد and دشتی, قادر (2015) اقتصاد مصرف نهاده ها در تولید گندم آبی در شهرستان گرمی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محبت خالان, رضا and زارع, ناصر and فتحی اچاچلویی, بهرام and اصغری زکریا, رسول (2015) بررسی روش های مختاف استخراج DNA ژنومی باکتری Lactococcus بر کیفیت DNA و PCR. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محبی, آرش and قریشی, اسماعیل (2015) کشاورزی ارگانیک و تغذیه سالم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محسنی, مهرسا and زارع شحنه, احمد and کهرام, حمید and ژندی, مهدی and سیفی جمادی, افشین (2015) اثر افزودن سطوح مختلف دی متیل سولفوکسید و دی متیل استامید بر بهبود فراسنجه های جنبابی اسپرم خروس های نژاد راس. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محسنی, مهرسا and زارع شحنه, احمد and کهرام, حمید and ژندی, مهدی and سیفی جمادی, افشین (2015) اثر افزودن سطوح مختلف دی متیل سولفوکسید و دی متیل استامید بر بهبود انجماد پذیری اسپرم خروس. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محمد خانی, نیر (2015) تعیین ترکیبات فنولی در انگور بومی اذربایجان و تغییرات ان تحت تنش با تکنیک PR-HPLC. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محمدخانی, نیر and شهید, رباب and علیزاده, سحر and ازدست, شیلر and کاظمی, زینب (2015) انباشتگی اسمولیت های سازگار تحت شوری در انگور. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محمدخانی, نیر and طوسی, رحمان and قاسمی, اسرین and اعلمی, امید and پناهی, شاداب (2015) اثر شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در انگور (Vinis vinifera L.). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محمدی کشکا, فائزه and پیردشتی, همت اله and یعقوبیان, یاسر and بهاری ساروی, سیده حدیثه (2015) اثر همزیستی قارچ های تریکودرما شبه میکوریز و باکتری حل کننده فسفات بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه فلفل (capsicum annuu L). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محمودی, الهام and نصرالله نژاد, سعید and مصطفوی نیشابوری, فروه سادات (2015) پراکنش و دامنه میزبانی ویروس موزائیک ایرانی قیاق در استان گلستان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محمودی, الهام and نصرالله نژاد, سعید and مصطفوی نیشابوری, فروه سادات (2015) تعیین جایگاه فیلوژنی ویروس موزائیک ایرانی قیاق در استان گلستان بر اساس ژن پروتئین پوششی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محمودی, شیرزاد and علیجو, یونس علی and پیرمحمدی, رسول (2015) اثر پودر دانه انیسون همراه با جیره ذرت یا جو بر تولید شیر و تغییرات وزن بدن گوسفند های قزل در دوره انتقال. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محمودی, شیرزاد and علیجو, یونس علی and پیرمحمدی, رسول (2015) اثر پودر دانه انیسون همراه با جیره ذرت یا جو بر ph و جمعیت پروتوزونایی گوسفند های قزل در دوره های انتقال. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محمودی, فاطمه and شیخ زاده مصدق, پریسا and زارع, ناصر and اسماعیل پور, بهروز (2015) تاثیر هیدرو پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های بذر های گاور زبان اروپایی تحت تنش کادمیوم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محمودی, فاطمه and شیخ زاده مصدق, پریسا and زارع, ناصر and اسماعیل پور, بهروز (2015) تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های بذر های گاوزبان اروپایی ( Borago officinalis L.)تحت تنش کادمیوم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محمودی, فاطمه and شیخ زاده مصدق, پریسا and زارع, ناصر and اسماعیل پور, بهروز (2015) تاثیز پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های حاصل از بذور گاوزبان اروپایی (borago officinalis .). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

محمودی, فاطمه and شیخ زاده مصدق, پریسا and زارع, ناصر and اسماعیل پور, بهروز (2015) تاثیر مدت پیش تیمار ابی بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه های بذور گاوزبان اروپایی (borago officinalis l.). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مدنی, محمد and گنجعلی, محمدرضا (2015) الکتروریسندگی لاتکس حاوی نانو کپسولهای پلیمری با ساختار هسته - لایه حاوی هگزادکان بعنوان ماده نمونه برای رهایش. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مدنی, محمد and گنجعلی, محمدرضا (2015) الکتروریسندگی لانکس حاوی نانو کپسولهای پلیمری با ساختار هسته - لایه حاوی هگزادکان بعنوان ماده نمونه برای رهایش. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مرادی, روح الله and هرکی نژاد, محمد طاهر and سلیمانی, وحید and جمشیدی, سجاد (2015) چند شکلی اگزون 1 ژن GDF9 در گوسفندان آمیخته افشاری x برولا مرینو. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مرادی, شهاب and پیر خراطی, حسین and اسدزاده, فرخ (2015) ارزیابی سختی اب زیرزمینی دشت اردبیل در طول یک فصل خشک با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مرتضی بهروزلک, مرتضی and بهروزلک, محمدعلی and واحدی, وحید (2015) مطالعه ارتباط بین وضعیت تولید مثلی دام، غلظت اوره و پروتین تام سرم خون در گاوهای شیری هلشتاین. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مرداسی, غلامرضا and یزدان پناه, مسعود and برادران, مسعود (2015) کاربرد روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویت بندی ابعاد توسعه پایدار روستایی و کشاورزی در بین کارشناسان کشاورزی شهرستان شوشتر. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مسگر سفیدان, فرزانه and دانشیار, محسن and فرهومند, پرویز (2015) تاثیر افزودن بتایئن و بتاپلاس به جیره بر مواد مغذی و رنگ گوشت ران جوجه های گوشتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مشاری نصیر کمندی, راحله and محمد دوست چمن آباد, حمیدرضا and اصغری, علی and خاتمی, آسیه (2015) تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و نمو سه علف هرز دو لپه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مشاری نصیر کندی, راحله and محمد دوست چمن آباد, حمید رضا and مشاری نصیر کندی, عاطفه (2015) تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر صفات ریشه گاوپنبه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مشاری نصیر کندی, راحله and محمد دوست چمن آباد, حمیدرضا and اصغری, علی and خاتمی, آسیه (2015) کارایی مصرف نیتروژن در سه گونه علف هرز(دو لپه). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مظفر پور توبکانلو, منصوره and شکوری, میر داریوش and جانمحمدی, حسین (2015) تاثیر میوه خار مریم بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

معصومی, عبدالله and حسینی, ثمین and صابری, روح الله and حسینی, احمد (2015) اثر سه جدایه ی Pseudomonas fluorescens بر روی غلظت ویروس موزاییک زرد لوبیا در ارقام مختلف لوبیای معمولی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

معین فرد, عاطفه and رشیدی, معصومه and کاظمی, صدیقه (2015) اهمیت کشاورزی ارگانیک در تغذیه سالم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

معین فرد, غاطفه (2015) مدیریت بوم شناختی علف های هرز راهکاری در جهت پایداری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مقبول, پریسا and قاسمیان, علیرضا and جهانبخش, سدابه and رضوی, سید مهدی and اسدی, اسدلله (2015) تاثیر نانوکلات پتاسیم در خصوصیات مورفولوژیکی و محتوای نسبی اب برگ دو رقم سویا تحت تنش خشکی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مقبول, پریسا and قاسمیان, علیرضا and جهانبخش, سدابه and رضوی, سید مهدی and اسدی, اسدلله (2015) نقش نانوکلات پتاسیم در کاهش تاثیرات تنش خشکی بر رنگدانه های فتوسنتز دو رقم سویا. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ملا زاده اصل, حسن and کیوان بهجو, فرشاد and شریفی, جابر and بهتری, بهزاد (2015) بررسی شاخص های تنوع گونه ای و ویژگی های خاک در مراتع مشجر و غیر مشجر (مطالعه موردی مراتع فندقلو ، نیارق و شغاله دره اردبیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ملائی, پگاه and خیاوی, مجید and یاغموری, احد (2015) بررسی اثرات عناصر اقلیمی بر تاریخ ریزش و تراکم جمعیت سن گندم در استان زنجان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ملازاده اصل, حسن and کیوان بهجو, فرشاد and شریفی, جابر and بهتری, بهزاد (2015) برسی شاخص های تنوع گونه ای و ویژگی های خاک در مراتع مشجر و غیر مشجر (مطالعه موردی مراتع فندقلو.نیارق و شغاله دره اردبیل) ا. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

منافی, شهرام (2015) میکرومورفولوژی تجمعات نمک در تعدادی از خاکهای شور_سدیمی غرب دریاچه ارومیه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

منافی, شهرام (2015) تغییرات ویژگیهای فیزیکولوژی و رده بندی خاکها در یک ردیف پستی و بلندی در منطقه رشکان -آذربایجان غربی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

منافی, شهرام (2015) میکرومورفولوژی منافذ و تخلخل تعدادی از اراضی شور_سدیمی غرب دریاچه ارومیه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

منافی, شهرام (2015) مطالعه میکرومورفیک تجمعات اکسید های آهن و منگنز در خااک های منطقه رشکان، آذربایجان غربی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

منافی, میلاد and محبی, فاطمه (2015) بررسی اثرات استفاده از مخلوط عصاره ی گیاهان دارویی آویشن، پونه، رازیانه و مرزه بر فراسنجه های کیفی تخم مرغ مرغ های تخم گذار. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

منافی, میلاد and محمدی, پدرام (2015) مقایسه اثر پودر سیر و دارچین با آنتی بیوتیک محرک رشد فلاوومایسین بر تیتر ایمنی در جوجه های گوشتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

منافی, میلاد and نجیب زاده, ناصر (2015) مقایسه اثر اسانس گیاه دارویی مورت با آنتی بیوتیک محرک رشد تتراسیکلین بر وزن اندام های داخلی بدن در جوجه های گوشتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مهدوی, علی and مهدوی, عطا and دارایی قانع, بابک (2015) مقایسه تاثیر پودر دارچین و ویتامین E بر سیستم ایمنی همورال جوجه های گوشتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مهدی خانی, مریم and همتی, رقیه and رحمانپور, سیامک (2015) مقایسه چهار روش در ارزیابی ارقام کلزا علیه قارچ Sclerotinia sclerotiorum. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مهدی زاده, سمیه and محمدی, مهرداد and محیطی اصلی, مازیار (2015) اثر سطوح مختلف عصاره آبی سیر در آب آشامیدنی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مهرنگ قمچی قیه, داریوش and راسخ, منصور and افکاری سیاح, امیر حسین and مصری گندشمین, ترحم (2015) تعیین انرژی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی شاهدانه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

موسوی, سعید and کیان ارثی, فرزاد and عبداللهی, محمد رضا مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه لاین های امید بخش نخود. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

موسوی, سید سعید and قنبری, فریبرز and عبداللهی, محمدرضا (2015) ارزیابی تنوع ژنتیکی و ارتباط بین صفات هم زراعی نخود تحت شرایط نرمال رطوبتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

موسوی, سید سعید and قنبری, فریبرز and عبدالهی, محمدرضا (2015) ارزیابی تنوع ژنتیکی و ارتباط بین صفات مهم زراعی نخود تحت شرایط نرمال رطوبتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

موسوی, سید سعید and کیان ارثی, فرزاد and عبداللهی, محمدرضا (2015) ارزیابی تنوع ژنتیکی و قابلیت توراث برخی از صفات مهم زراعی نخود تحت شرایط تنش رطوبتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

موسوی, سید سعید and کیان ارثی, فرزاد and عبدالهی, محمدرضا (2015) مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه لاین های امیدبخش نخود. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

موسوی, سید سعید and کیان ارثی, فرزاد and عبدالهی, محمدرضا (2015) مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه لاین های امید بخش نخود. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

موسوی زاده, زهرا سادات and نجفی, حمید and کاظمی تبار, سیدکمال and هاشمی, سیدحمیدرضا (2015) تغییرات میزان پرولین در ارقام حساس و محتمل برنج تحت تنش شوری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

موسوی زاده, زهراسادات and نجفی, حمید and کاظمی تبار, سیدکمال (2015) مطالعه اثر تنش شوری بر میزان کلروفیل برنج در مرحله گیاهچه ای. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

موسویان, مسلم and درویش نیا, مصطفی (2015) مقایسه توکسین زایی قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس بر روی بستره ذرت و برنج. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

موسویان, مسلم and درویش نیا, مصطفی (2015) تاثیر رطوبت بذر ذرت در تولید افلاتوکسین B1قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

موسی, سعید and قنبری, فریبرز and عبداللهی, محمد رضا (2015) تعیین روابط بین صفات مهم اگرومورفولوژیک نخود تحت شرایط نرمال رطوبتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مولائی, مرتضی and زارعی, یوسف and ثانی, فاطمه (2015) اقتصاد کشاورزی محصولات ارگانیک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مولائی شام اسبی, مریم and قربانی, اردوان and سفیدی, کیومرث and بهرامی, بهنام and هاشمی مجد, کاظم (2015) تاثیر عوامل فیزیو گرافی بر شاخص های عددی تنوع گونه ای دو رویشگاه Artemisia aucheri و A.melanolepis در حنوب شرقی سبلان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مولائی شام اسبی, مریم and قربانی, اردوان and سفیدی, کیومرث and بهرامی, بهنام and هاشمی مجد, کاظم and کیاری, مینا (2015) بررسی تاثیر پارامترهای شیمیایی خاک در انتشار گونه Artemisia aucheri Boiss. در جنوب شرق سبلان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مولاپور, سمیرا and حسینی, احمد and حسینی, ثمین (2015) بررسی مقاومت چند رقم لوبیا نسبت به ویروس موزاییک معمولی لوبیا و ویروس موزاییک بافت مرده معمولی لوبیا. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مولایی, امیر and عباسپور گیلانده, یوسف and رسولی شربیانی, ولی and رحیمی اجدادی, فاطمه (2015) دسته بندی ارقام متداول برنج در ایران بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی حاصل از تصاویر دیجیتال. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مولایی, امیر and عباسپور گیلانده, یوسف and مولائی, امیر and رسولی شربیانی, ولی and رحیمی اجدادی, فاطمه (2015) مقایسه ویژگی های رنگی ارقام متداول برنج در ایران با استفاده از پردازش تصویر. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

مکرمی, توحید and هدایت ایوریق, نعمت (2015) تاثیر دوره روشنایی بر روی صفات تولید تخم مرغ و جوجه دراوری در گله های مرغ مادر گوشتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

میرائی اشتیانی, سید رضا and محمد مقصودی, صابر (2015) بهبود ژنتیکی دام در دامپروری ارگانیک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

میکاییلی, مریم and راستگو, مینا and رومی, وحید and خضری, مریم (2015) فراوانی و پراکندگی ویروس ای انگور و ویروس برگ بادبزنی انگور در تاکستان های عمده استان های آذربایجان شرقی و غربی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ن

نبی پور, رقیه and چمنی, اسماعیل and قنبری, علیرضا (2015) تاثیر پلی آمین ها بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه استویا روبائودیانا(Stevia rebaudiana Bert) در شرایط درون شیشه ای. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نبی پور, رقیه and چمنی, اسماعیل and قنبری, علیرضا and فتحی, بهرام (2015) تاثیر پلی آمین ها بر شاخص های اندازه گیری گیاه استویا ربائودیانا(BertoniStevia rebaudiana) در شرایط درون شیشه ای. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نجار, سیمین and محمدی, عباس and عسگری خسرو شاهی, بیتا and محمدی, امیرحسین (2015) جداسازی aspergillus caespitosus از میکوفلور عناب در خراسان جنوبی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نجار, سیمین and محمدی, عباس and عسگری خسروشاهی, بیتا and محمدی, عباس (2015) جداسازی وشناسایی aspergillus ochraceus از میکوفلور درختان زرشک بی دانه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نجارزاده, سمیه and پناهنده, جابر and علیزاده سالطه, سعید and زارع نهندی, فریبرز (2014) بررسی اثار برهمکنش پوتریسین و اسیدسالیسیلیک بر رشد عملکرد اسانس بر گیاه دارویی نعناع فلفلی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نجفی, نصرت اله and بیانی, نویده and ریحانی تبار, عادل (2015) اثر اوره سولفات روی و کمپوست پس ماند شهری بر کارایی مصرف آب گیاه برنج. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نجفی, نصرت اله and بیانی, نویده and ریحانی تبار, عادل (2015) اثر اوره و سولفات روی و کمپوست پس ماند شهری بر کارایی مصرف آب گیاه برنج. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نجفی, نصزت اله and محمدنژاد, آرش (2015) اثر باقیمانده کود های آلی بر غلظت عناصر دانه گندم در سطوح مختلف فشردگی خاک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نصرت پور, سحر and نصرت پور, سمیه and نصرت پور, شکور (2015) نگاهی بر اهمیت و جایگاه کشاورزی ارگانیک در ایران و جهان. In: The 4th NationalCongress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نصرت پور, سحر and نصرت پور, شکور and نصرت پور, سمیه (2015) بررسی وضعیت مجموع املاح جامد در آب های زیرزمینی شهرستان اردبیل با استفاده از روش های زمین آماری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نصیری فولاد, محمد and راسخ, دکتر منصور and افکاری سیاح, دکتر امیر حسین and عباسپور گیلاندره, دکتر یوسف (2015) نعیین برخی خواص فیزیکی سه رقم پیاز معمول ایرانی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نصیری فولاد, محمد and راسخ, منصور and افکاری سیاح, امیر حسین and عباسپور گیلانده, یوسف (2015) اثر سرعت ورقم و اندازه غده بر نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه ی گسیختگی سه رقم پیاز معمول ایرانی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نوبخت, مریم and درمانی کوهی, حسن and محیطی اصل, مازیار (2015) تاثیر عصاره آویشن شیرازی بر عملکرد جوجه های گوشتی در جیره های تغذیه شده با چربی و بدون آن. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نورافکن, فاطمه and سید شریفی, رضا and بهرام, رضا and هدایت ایوریق, نعمت and سیف دواتی, جمال (2015) برآوزد ارزش اقتصادی برخی از صفات گوسفند مغانی در سامانه روستایی با یک مدل زیست اقتصادی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نورافکن, فاطمه and سیدشریفی, رضا and بهمرام, رضا and هدایت ایوریق, نعمت and سیف دواتی, نعمت (2015) برآورد ارزش اقتصادی برخی از صفات گوسفند مغانی در سامانه روستایی با یک مدل زیست اقتصادی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نورمند یپور, فیروزه and دلاور, محمد امیر and امانی فر, ستاره (2015) بررسی خصوصیات شیمیایی خاک های رده ورتی سول در استان آذربایجان غربی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نورمندی پور, فیروزه and دلاور, محمد امیر and امانی فر, ستاره (2015) بررسی برخی خصوصیات حاصلخیزی و بیولوژیکی ورتی سول های استان کرمانشاه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نورمندی پور, فیروزه and دلاور, محمد امیر and امانی فر, ستاره (2015) بررسی برخی خصوصیات حاصلخیزی و بیولوژیکی ورتی سول های استان آذربایجان غربی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نوروزی, وحیده and گلی زاده, علی and حسن پور, مهدی and فتحی, سیدعلی اصغر (2015) اثر میزبان های مختلف گیاهی روی زیست شناسی شته برگ یولاف homoptera ropalosiphum padi (aphididae). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نوروزی, وحیده and گلی زاده, علی and حسن پور, مهدی and فتحی, علی اصغر (2015) اثر گیاهان میزبان شته برگ یولاف Ropalosiphum padi روی مراحل قبل از بلوغ کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata در شرایط آزمایشگاهی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نوروزی سرکار آباد, رضا and احمدزاده, غلامرضا and نجیب, مرتضی (2015) ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت جلفا برای مصارف مختلف. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نوری آکندی, زهرا and پیردشتی, همت اله and یعقوبیان, یاسر and قاسمی عمران, ولی اله (2015) اثر قارچ Piriformospora indicaبر سیستم آنتیاکسیدانی گیاه دارویی استویا (Stevia ). rebaudiana Bertoniتحت تنش شوری در ضرایط کنترل شده. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نوری آکندی, زهرا and پیردشتی, همت اله and یعقوبیان, یاسر and قاسمی عمران, ولی اله (2015) تغییر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا (stevia rebaudiana bertoni)در واکنش به تلقیح قارچ piriformospora indica تحت تنش شوری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نژاد علی, مهدی and جهانگیر زاده, حسین and رضویان, سمیرا and علیخانی, صادق and سید شریفی, رضا (2015) برسی اثر برخی عوامل مختلف بر وزن یک سالگی گوسفند نژاد ماکویی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نژادعلی, مهدی and رضویان, سمیرا and مدد, مصطفی and علیجانی, صادق and سید شریفی, رضا (2015) بررسی برخی عوامل موثر بر وزن از شیرگیری بره های نژاد قزل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نگهبان, سهیلا and دشتی, قادر (2015) بهره وری عوامل تولید و رابطه آن با اندازه واحد های مرغداری گوشتی شهرستان مراغه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نگهبان, سهیلا and دشتی, قادر and حیاتی, باب اله (2015) ارزیابی پایداری عملیات کشت سیب زمینی دشت اردبیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نیکدل, مصطفی (2015) تاثیر نماتدهای بیمار گر حشرات روی سر خرطومی میوه خوار بلوط Curculio glandium (Col., Curculionidae) در شرایط صحرایی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نیکدل, مصطفی (2015) تاثیر نماتد های بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora ٍ Steinernema carpocapsae روی سرخرطومی میوه خوار بلوط Curculio glandium(Col., Curculionidae) در شرایط صحرایی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نیکدل, مصطفی (2015) تاثیر نماتدهای بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora روی سر خرطومی میوه خوار بلوط Curculio glandium )(Col.,Curculionidae) در شرایط صحرایی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

نیکدل, مصطفی and دردایی, علی اصغر and فتحعلیزاده, اصغر (2015) معرفی حشرات بذرخوار لگوم های مرتفعی در استان آذربایجان شرقی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ه

هادی نژاد, فاطمه and میرحسینی, سیدضیاالدین and قوی حسین زاده, نوید (2015) مقایسه مدل های غییر خطی رشد برای تعیین مدل رشدی مناسب در بز مرخز. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

هدایت ایوریق, نعمت and واحدی, وحید and مصطفایی, محسن (2015) شناسایی جهش در ژن میوستاتین در شتر های دو کوهانه و یک کوهانه ایران. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

هدایت ایوریق, نعمت and پور اسد استمال, کبری and واحدی, وحید (2015) انالیز و تجزیه تحلیل بقا در جمعیت گاو های هلشتاین شمالغرب ایران. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

همتی, رقیه and کمانگر, هانا and یزدی نژاد, علیرضا and موحدی فاضل, مرتضی (2015) مطالعه اثر عصاره های چهار گونه بر قارچ Sclerotinia sclerotiorum. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

هنرمند, لیلی and زارع, ناصر and اصغری زکریا, رسول and شیخ زاده مصدق, پریسا (2015) بررسی تاثیر امواج فراصوت بر بیان موقت ژن gus A در نوک ساقه اسپرس (Onobychis sativa) به کمک آگرو باکتریوم تومه فاسینس. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

هنرمند, لیلی and زارع, ناصر and اصغری زکریا, رسول and شیخ زاده مصدق, پریسا (2015) بررسی تاثیر امواج فراصوت بر بیان موقت ژن gus A در نوک ساقه اسپرس (Onobrychis sativa) به کمک آگروباکریوم تومه فاسینس. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

هنرمند, لیلی and زارع, ناصر and اصغری زکریا, رسول and شیخ زاده مصدق, پریسا and عسکری, علی اصغر (2015) انتقال ژن به اسپرس (Onobrychis sativa) با استفاده از ریز نمونه نوک ساقه به کمک آگروباکتریوم تومه فاسین تحت تاثیر امواج فراصوت. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

هنرمند, لیلی and زارع, ناصر and اصغری زکریا, رسول and شیخ زاده مصدق, پریسا and عسکری, علی اصغر (2015) انتقال ژن به اسپرس (Onobrychis sativa) با استفادهاز ریزنمونه نوک ساقه به کمک آگروباکتریوم تومه فاسینس تحت تاثیر امواج فراصوت. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

هوشمندان مقدم فرد, زهرا and شمس, علی (2015) امکان پذیری تلفیق موضوعات کشاورزی پایدار ، غذا ومحیط زیست در برنامه های مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر زنجان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

هوشمندان مقدم فرد, زهرا and شمس, علی (2015) امکان پذیری تلفیق موضوعات کشاورزی پایدار ، غذا و محیط زیست در برنامه های مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر زنجان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

و

واثقی دودران, حسین and سبحانی, عبدالله and واحدی, وحید and سیدشریفی, رضا and واثقی, مهدی (2015) بررسی پیش نیازهای لازم برای شروع یک دامپروری ارگانیک :لزوم توجه به تغذیه بهداشت و اصلاح و رفاه دام. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

واثقی دودران, حسین and هدایت, نعمت and بلوکی, زهرا (2015) بررسی زیان های اقتصادی ناشی از تاخیر در آبستنی گاو های شیری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

واحدی, وحید and بهروزلک, مرتضی and هدایت اوریق, نعمت (2015) تغییرات برخی از فراسنجه های خونی در زمان مکمل سازی جیره بره های نر با یک بتا آگونیست. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

واحدی, وحید and بهروزلک, مرتضی and هدایت اوریق, نعمت (2015) مطالعه اثرات یک بتا آدرنرژیک آگونیست بر ترکیبات شیمیایی ماهیجه راسته در بره های نر پرواری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

واحدی, وحید and هدایت اوریق, نعمت and بهروزلک, مرتضی (2015) اثر یک بتا آدرنرژیک آگونیست بر خصوصیات چشایی ماهیچه راسته بره های نر پرواری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

وزیری دوزین, روح الله and بازگیر, عیدی and درویش نیا, مصطفی and اسماعیلی, احمد (2015) بررسی کنترل بیولوژیک بیماری برق زدگی نخود با استفاده از قارچ تریکودرما. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

پ

پور ملک نقده, حسین and غفاری, مختار and فرهومند, پرویز (2015) تاثیر سطوح مختلف پودر مرزه بر مصرف خوراک جوجه های گوشتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

پور ملک نقده, حسین and غفاری, مختار and فرهومند, پرویز (2015) مقایسه اثر سطوح مختلف پودر مرزه با انتی بیوتیک بر افزایش وزن جوجه های گوشتی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

پوراسد استمال, کبری and هدایت ایوریق, نعمت and فاتحی, فرهنگ (2015) رابطه افزایش بازده خوراک و سوداوری در گاوداری های شیری. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

پوربیرامی هیر, یونس and چمنی, اسماعیل and سوشیا, یوآن and یایان, فنگ and لی فنگ, شو and پن پن, یانگ and جون, مینگ (2015) خصوصیات رویشی جمعیت سوسن های OOجدیدا توسعه یافته. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

پوردربانی, راضیه (2015) نقش سیستم های خاکورزی نوین در کشت زیسنی و حفاطت خاک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

پیر محمدی, علی and دانشیار, محسن (2015) تنش گرمایی چالشی مهم برای عملکرد جوجه های گوشتی در مناطق خشک و نیمه خشک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

پیرایش, راضیه and حشمتی رفسنجانی, محمد and صابری ریسه, روح الله (2015) تاثیر چند جدایه ی سودوموناس فلورسنت بر پارامترهای رویشی و فراهمی فسفر لوبیا. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

پیرعدل, الناز and پیرمحمدی, رسول and خلیل وندی بهروزیار, حامد (2015) بررسی اثرات زمانهای مختلف پرتو تابی مایکروویو بر میزان گاز تولیدی واریته های مختلف دانه جو در شرایط برون تنی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

پیرعدل, الناز and پیرمحمدی, رسول and خلیل وندی بهیار, حامد and اسدنژاد, بهزاد (2015) مقایسه تاثیر پرتوتابی مایکروویو در برآورد تجزیه پذیری ماده خشک واریته های مختلف دانه جو به روش کیسه های نایلونی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

پیری, رباب and سفالیان, امید and داوری, مهدی and اصغری, علی and زارع, ناصر (2015) ارزیابی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

پیری, رباب and سفالیان, امید and داوری, مهدی and اصغری, علی and زارع, ناصر (2015) بررسی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

پیری, رباب and سفالیان, امید and داوری, مهدی and زارع, ناصر (2015) بررسی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

پیری پیرایواتلو, شاهرخ (2015) اثر غلظتهای بنزیل آدنین بر میزان تنک و ویژگی های کیفی میوه در آلوی رقم قطره طلا. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

چ

چهار دولی اشاقی, زهرا and عبداللهی, محمدرضا (2015) برسی اثر پیش تیمار سرمایی غنچه ها و بساک ها بر کالوس زایی و رویان زایی گامتی در کشت بساک گیاه گاو زبان اروپایی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

چهار دولی اشاقی, زهرا and عبداللهی, محمدرضا and موسوی, سید سعید (2015) برسی اثر پیش تیمار گرمایی بر کالوس زایی و رویان زایی گامتی در کشت بساک گیاه گاو زبان اروپایی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

چهاردولی اشاقی, زهرا and عبداللهی, محمدرضا (2015) برسی اثر سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر میزان کالوس زایی و رویان زایی گامتی در کشت بساک گاو زبان اروپایی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ک

کامرانی, مرتضی and باغبان کهنه رو, بهرام and الهامی, بهنام (2015) برسی ارتباط بین میزان نشاسته و فسفات متصل به نشاسته در لاین های تراریخت سیب زمینی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

کامرانی, مرتضی and عبادی سقرلو, اصغر and الهامی, بهنام and جودی, مهدی (2015) بررسی ارتباط بین صفات مختلف و عملکرد دانه در گندم نان با استفاده از Biplot در شرایط دیم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

کامرانی, مرتضی and ولی زاده, مصطفی and شیری, منوچهر (2015) برسی قرابت ژنتیکی بین گندم و گونه های وحشی ان از طریق الکتروفورز گلیادین ها. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

کربلایی خیاوی, حسین and شریفی زیوه, پرویز (2015) مطالعه نقش علف های هرز رایج در پایداری بیماری پژمردگی ورتیسلیومی پنبه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

کرمی, ریحانه and محسن ابادی, غلامرضا and مجیدیان, مجید and مشتاقی, مهیار (2015) تاثیر تلفیقی کود های زیستی و شیمیایی پتاسیم و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توتون رقم pvh. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

کریمی, کبری and کرمی دهکردی, اسماعیل and بادسار, محمد (2015) نقش طرح های مرتعداری در بهبود وضعیت مراتع از دیدگاه بهره برداران (مطالعه موردی : شهرستان ماهنشان). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

کریمی, کبری and کرمی دهکردی, اسماعیل and یادسار, محمد (2015) نقش طرح های مرتعداری در بهبود وضعیت مراتع از دیدگاه بهره برداران (مطالعه موردی : شهرستان ماهنشان. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

کوشکی, فلورا and استخدامی, پروانه and برادران فیروز ابادی, مهدی (2015) تاثیر عصاره ی گیاه دارویی مرزنجوش بر روی جو. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

کوچک زاده, احمد and محمدی, علی (2015) مروری بر کاربرد فراصوت در کنترل کیفیت و فرآوری محصولات کشاورزی ارگانیک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

کیانیان, محمد کیا and حاجی محمدی, حسن and رسولی, فهیمه (2015) پهنه بندی آگروکلیمایی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل عاملی و آنالیزخوشه ای. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

کیانیان, محمد کیا and مشکی, علیرضا and حاجی محمدی, حسن and رسولی, فهیمه (2015) تاثیر دماهای فرین بر روی عملکرد محصولات باغی سیب و گلابی نمونه موردی : شهرستان بجنورد. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

کیوان بهجو, فرشاد and قربانی, ژیلا (2015) بررسی کارایی نمونه برداری به منظور برآورد مازاد مقطوعات در اکوسیستم جنگل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

کیوان بهجو, فرشاد and قربانی, ژیلا (2015) برسی کارایی نمونه برداری به منظور براورد مازاد مقطوعات در اکوسیستم جنگل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

گ

گرانمایه, جعفر and برزگری, رقیه (2015) شناسایی و توصیف تعدادی از دو بالان زیان آور قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus (bisporus) در منطقه اردبیل. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

گرانمایه, جعفر and برزگری, رقیه (2015) بررسی واکنش تابعی کفشدوزک Scymnus Syriacus Marseul نسبت به تراکم های مختلف شته سبز هلو Myzus Persicae. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

گرایانه, جعفر and برزگری, رقیه (2015) Population fluctuations of Alate aphids in potato fiels of Ardebil province. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

گل محمدزاده خیابان, نادر and احتشام نیا, نیر (2015) بررسی کارایی زنبور Aphelinus mali بر روی شته خونی سیب در شرایط صحرایی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

گل محمدزاده خیابان, نادر and احتشام نیا, نیر (2015) بررسی اثر سموم مختلف در کنترل شته خونی سیب Eriosoma lonigerum (Hausman) در منطقه کشک سرای مرند. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

گل محمدزاده خیابان, نادر and احتشام نیا, نیر and گل محمدی, غلامرضا (2015) فون دشمنان طبیعی شته خونی سیب Eriosoma lonigerum (Hausman) در کشکسرای مرند. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

گلشن, سارا and پیر محمدی, رسول and خلیلوندی بهروز یار, حامد and اسدنژاد, بهروز (2015) اثرات پرتوتابی الکترونی در زمان های مختاف بر فراسنجه های تولید گاز کنجاله ی سویا در شرایط ازمایشگاهی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

گلشن دوست, سعید and خماری, سعید and سید شرفی, رئوف and داوری, مهدی (2015) تاثیر بیوپرایمینگ قارچ تریکودرما و شوری و فرسودگی بر روی برخی از صفات فیزیلوژکی سویا. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

گلشن دوست, سعید and خماری, سعید and سید شریفی, رئوف and داوری, مهدی (2015) بهبود شاخص های رشدی گیاهچه سویا تحت تنش شوری توسط بیوپرایمینگ بذر با قارچ تریکودرما. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

گلی خواجه, نشاط and رحیمی نمین, فروغ and ناصری, بهرام (2015) فغالیت آمیلولیتیک و پروتئولیتیک(Autographa gamma Linnaeus Lepidoptera:Noctuidae) در واکنش به تغذیه از نه رقم مختلف چغندرقند. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

گلی خواجه, نشاط and ناصری, بهرام and رحیمی نمین, فروغ (2015) شاخص تغذیه ای Autographa Linnaeus(Lepidoptera:Noctuidae)gamma روی نه رقم چغندرقند. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

گلی خواجه, نشاط and ناصری, بهرام and رزمجو, جبرائیل (2015) اختلاف در فعالیت پروتئولیتیک جمعیت های جغرافیایی مختلف کرم برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera:Noctuidae). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

گلی کلانپا, رضا and احمدی, حجت and گلی کلانپا, اسماعیل (2015) اصلاح مکانیکی خاک های متورم شونده با رویکرد حفاظت از منابع آب و خاک با استفاده از چرخه تر و خشک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

گلی کلانپا, رضا and احمدی, حجت and گلی کلانپا, اسماعیل (2015) تاثیر شوری آب بر پتانسیل تورم خاک های ریزدانه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

گلی کلانپا, رضا and احمدی, حجت and گلی کلانپا, اسماعیل (2015) تاثیر چرخه های تر وخشک بر میزان تورم و انقباض خاک های ریزدانه در مناطق شور. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ی

یاری حاج عطا لو, مرتضی and پیر محمدی, رسول and علی جو, یونس علی and خلیلوند بهروز یار, حامد (2015) اثر پودر دانه رازیانه همراه با جیره حاوی ذرت یا جو بر تغییرات وزن بدن و تولید شیر بز های مهابادی در دوره انتقال. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

یاری حاج عطالو, مرتضی and پیر محمدی, رسول and علیجو, یونس علی and خلیلوند بهروز یار, حامد (2015) اثر پودر دانه رازیانه همراه با جیره حاوی ذرت یا جو بر ph و جمعیت پروتوزوای شکمبه بزهای مهابادی در دوره انتقال. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

یعقوبی, بنت الهدی and همتی, رقیه and موحدی فاضل, مرتضی (2015) اثرات سینرژیستی بین اسانس آویشن شیرازی و رازیانه علیه قارچ Alternaria alternata. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

یعقوبی, جعفر and نوری, سهیلا (2015) سنجش دانش کشاورزان زنجان نسبت به کود های ارگانیک و عوامل مرتبط با آن. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

یعقوبی جدید, نیلوفر and سفالیان, امید and زارع, ناصر and اصغری زکریا, رسول (2015) بررسی تاثیر تنطیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی گیاه دارویی خرفه در شرایط درون شیشه ای (Portulaca Oleraceceae L.). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

یعقوبی جدید, نیلوفر and سفالیان, امید and زارع, ناصر and اصغری زکریا, رسول (2015) بررسی تاثر تنطیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی گیاه دارویی خرفه در شرایط درون شیشه ای (Portuluca Oleraceae L.). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

یوسف آبادی, ولی الله and آل ابراهیم, محمد تقی and توبه, احمد and زند, اسکندر and عبداللهیان نوقابی, محمد مدیریت تلفیقی کنترل سس زراعی با استفاده از روش کشت نشائی و کاربرد علفکش های پس رویشی در زراعت چغندرقند. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

یوسف آبادی, ولی الله and آل ابراهیم, محمد تقی and توبه, احمد and زند, اسکندر and عبداللهیان نوقابی, محمد (2015) بررسی تاثیر روش کشت نشائی و کاربرد علفکش های پس رویشی بر خصوصیات کیفی چغندرقند آلوده به انگل سس. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

یوسف آبادی, ولی الله and آل ابراهیم, محمد تقی and توبه, احمد and زند, اسکندر and عبداللهیان نوقابی, محمد (2015) بررسی اکوفیزیولوژی جوانه زنی علف هرز انگلی زراعی(Cuscuta campestris Yuncker). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

یوسف آبادی, ولی الله and آل ابراهیم, محمد تقی and توبه, احمد and زند, اسکندر and عبداللهیان نوقایی, محمد (2015) بررسی تاثیر خراش دهی با اسید سولفوریک بر شکست خواب و جوانه زنی بذر علف هرز انگلی سس(Cuscuta campestris Yuncker). In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

یوسفی, علیرضا (2015) امکان تولید کالباس از گوشت ماهی پرورش یافته به روش ارگانیک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

یوسفی, علیرضا and زاهدی, یونس (2015) استفاده از زیست فناوری برای تولید مواد پر ارزش تغذیه ای : مطالعه موردی تولید ویتامین ب. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

یوسفی, علیرضا and زاهدی, یونس (2015) استفاده از زیست فناوری برای تولید مواد پر ارزش تغذیه ای : مطالعه موردی تولید ویتامین ب 12. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

یوسفی, غلیرضا (2015) بررسی امکان حذف سموم و فلزات سنگین از خاک با استفاده از زیست پالایی و ایجاد خاک ارگانیک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

یوسفی, فاطمه and زارع, ناصر and شیخ زاده مصدق, پریسا (2015) انتقال ژن به یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از نوک ساقه از طریق آگروباکتریوم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

This list was generated on Fri Sep 22 04:02:54 2023 +0330.