Items where Subject is "Divisions > Conferences > The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture , 20-21 August 2014
Conferences > The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture , 20-21 August 2014"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0

  • Subjects (12751)
    • Conferences (8311)
      • The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture , 20-21 August 2014 (518)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ل | م | ن | ه | و | پ | چ | ک | گ | ی
Number of items at this level: 518.

آ

آبچر, سجاد and سبحانی, بهروز and صلاحی, برومند and غفاري گیلانده, عطا (2014) امکان سنجی کشت چغندر در استان لرستان با استفاده از طول روز، جهت شیب و بارش در محیط GIS. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

آخوندزاده یامچی, ابوالفضل and جعفری ثمین, حمید and یگانه, رضا (2014) تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی توت فرنگی رقم سلوا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

آذرتاج, الناز and رسول زاده, علی and اصغری, علی and اسمعلی عوری, اباذر (2014) بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی روی خصوصیات فیزیکی خاک و ضریب رواناب با استفاده از بارش مصنوعی(مطالعه موردی: بند الماس استان اردبیل). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

آذرتاج, الناز and رسول زاده, علی and اصغری, علی and اسمعلی عوری, اباذر (2014) تاثیر پوشش سنگ ریزه سطحی بررواناب و هدر رفت خاک با استفاده از شبیه سازی بارش (مطالعه موردی : بند الماس استان اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

آقاباباپروین, مهران and احمدي, عباس and بنده حق, علی and صادق زاده, محمدابراهیم (2014) نقش کشت دیم عدس با تراکمهاي مختلف در تناوب با غلات، در جلوگیري از تخریب منابع طبیعی در منطقه تیکمه داش. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

آقاباباپروین, مهران and احمدی, عباس and بنده حق, علی and صادق زاده, محمدابراهیم (2014) تاثیر تراکم های مختلف کشت دیم عدس بر مهار رواناب سطحی در منطقه تیکمه داش استان آذربایجان شرقی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

آقاباباپروین, مهران and احمدی, عباس and بنده حق, علی and صادق زاده, محمدابراهیم (2014) تاثیر تراکم بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد عدس رقم کیمیا(FLIP92-12L) در شرایط دیم منطقه تیکمه داش،آذربایجان شرقی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ا

ابراهیمی, رضا and عبداللهی, علیرضا (2014) اندازه گیري هیومیک اسید و فولویک اسید در ورمی واش. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ابراهیمی مقدم, منیره and محمدي, جعفر (2014) اثر موقعیت ساقه لاکی بامبو (Lucky bamboo)واسید بوریک در ریشه زایی قلمه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ابوالحسنی, حکیمه and محمودي, سهراب and سیاري زهان, محمد حسن (2014) تأثیر کودهاي شیمیایی، بیولوژیک و ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات فیزیولوژي (Nigella sativa L.) سیاهدانه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ابچر, سجاد and سبحانی, بهروز and صلاحی, برومند and غفاری گیلانده, عطا (2014) امکان سنجی کشت چغندر در استان لرستان با استفاده از طول روز جهت شیب و بارش در محیط GIS. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

احدي روشتی, داریوش and هاشمی مجد, کاظم and بایبوردي, احمد (2014) تاثیر عنصر ریز مغذي آهن بر صفات کمی در انگور. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

احدي روشتی, داریوش and هاشمی مجد, کاظم and بایبوردي, احمد (2014) تاثیر عنصر ریز مغذي آهن بر صفات کیفی در انگور. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

احدي روشتی, داریوش and هاشمی مجد, کاظم and بایبوردي, احمد (2014) اثرمتقابل کودهاي سولفات روي و سولفات آهن بر میزان منگنز انگور. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

احمدی, میثم and قاسم نژاد, محمود and کاووسی, مسعود (2014) مقایسه خصوصیات طعم میوه، آنتوسانبن کل و ترکیب میوه انار رقم رباب شیرازدر سیستم های کشت ارگانیک، تلفیقی و مرسوم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

احمدی, میثم and قاسم نژاد, محمود and کاووسی, مسعود (2014) مقایسه خصوصیات کمی و کیفی میوه و آیلانار رباب شیراز ،در کشت ارگانیک ، تلفیقی و مرسوم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اخطاري پیله رود, رقیه and برمکی, مرتضی and قاسمی, معرفت and زرگرزاده, فروع الدین (2014) بررسی میکروفلور بذري 10رقم و ژنوتیپ امیدبخش جو درشرایط آبی منطقه اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اخطاري پیله رود, رقیه and برمکی, مرتضی and قلی پوري, عبدالقیوم and قاسمی, معرفت and زرگرزاده, فروع الدین (2014) بررسی همبستگی بین عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ هاي امیدبخش جو آبی در منطقه اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اخطاری پیله رود, رقیه and برمکی, مرتضی and قلی پوری, عبدالقیوم and قاسمی, معرفت (2014) بررسی عملکرد پروتئین در ژنوتیپ های امید بخش جو در منطقه اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اربابی, زهرا and حاتم زاده, عبدالله and حسن پور, معظم (2014) تاثیر کلرید کبالت و سیتریک اسید بر کیفیت و طول عمر پس از برداشت گل بریده میخک رقم نلسون. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ارشاد, طیبه and اورعی, مهدی and بهشتی, سید حامدرضا (2014) بررسی کمی متابولیت سافرانال جهت تعیین کیفیت کلاله زعفران خوراکی(Crocus sativus L.) در منطق مشگین شهر،رضوانشهر و تالش. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اسحق زاده, ارزو and اسمعیلی, اباذر and اصغری, شکراله and محمدی, امیر حمزه (2014) تعیین زمان تمرکز رواناب با استفاده از روابط تجربی در بازه ای از روذخانه ی بالخلوچای در محدوده ی پل الماسی تا گیلانده. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اسدی, فاطمه and دژستان, سارا and رزمجو, جبرائیل and آل ابراهیم, محمد تقی (2014) کاربرد بارکد گذاری DNA درشناخت گیاهان دارویی بااستفاده از بارکد rbcl. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اسدی, فاطمه and دژستان, سارا and رزمجو, جبرائیل and آل ابراهیم, محمد تقی (2014) استفاده از بارکد trnH-psbAبراي تفکیک برخی از گیاهان دارویی بومی استان اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اسمعیلی نژاد, ندا and همتی, خدایار and دري, محمدعلی (2014) تأثیر کود گاوي و کود گوسفندي روي میزان کلروژنیک اسید در ریشه گیاه دارویی سرخارگل ( Echinaceae purpurea (L.)Monch ). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اسمعیلی نژاد, ندا and همتی, خدایار and دري, محمدعلی (2014) تأثیر کود گاوي و ورمی کمپوست بر روي میزان کافئیک اسید در اندام هاي هوایی گیاه دارویی سرخارگل ( Echinaceae purpurea (L.)Monch ). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اسمعیلی نژاد, ندا and همتی, خدایار and دري, محمدعلی (2014) تأثیر کود ورمی کمپوست و کود گوسفندي بر روي خواص آنتی اکسیدان،فلاونوئید وفنل در اندام هاي هوایی گیاه ( Echinaceae purpurea (L.)Monch ) دارویی سرخارگل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اسکندری لنبری, محمد and عبادی, علی and آل ابراهیم, محمد تقی and جهانبخش, سدابه and الهیاری, قاسم (2014) بررسی اثر عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی بر جوانه زنی سلمه (Chenopodium album L.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اسکندری لنبری, محمد and عبادی, علی and آل ابراهیم, محمد تقی and جهانبخش, سدابه and علیاری, قاسم (2014) بررسی اثر عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی بر جوانه زنی تاج خروس (Amaranthus retroflexus L). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اسکندری لنبری, محمد and عبادی خزینه قدیم, علی and آل ابراهیم, محمد تقی and خیری زاده آروق, یونس and جهانبخش گده گهریز, سدابه (2015) تاثیری پذیری برخی صفات سلمه تره با محلول پاشی عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف_کش زیستی. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

اسکندری لنبری, محمد and عبادی خزینه قدیم, علی and آل ابراهیم, محمد تقی and خیری زاده آروق, یونس and جهانبخش گده گهریز, سدابه (2015) استفاده ازعصاره آبی علقف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی و تاثیر آن بر روی برخی صفات مورفولوژیکی تاج خروس رونده. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

اصغری, ربابه (2014) تاثیر بسترهای مختلف(ارگانیک و غیر ارگانیک) و محلول های غذایی در کشت بدون خاک بر ویژگی های فیزیولوژیکی میوه توت فرنگی رقم گاویتا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اصغری, مهدی and عبدی بنمار, حسین and استقامت, اورنگ (2014) مقایسه روش های شیمیایی و طیف سنجی مادون قرمز و ازمون گاز در تعیین انرژی متابولیسمی قسمت های هوایی گیاه سیب زمینی و برخی گیاهان همراه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اصغریان, نرگس and گلی زاده, علی and حسن پور, مهدی and فتحی, سید علی اصغر (2014) روي شته روسی Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) پارامترهاي تولیدمثلی کفشدوزك Diuraphis noxia (Mordvilko) (Hemiptera: Aphididae) گندم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اصغریان, نرگس and گلی زاده, علی and حسن پور, مهدی and فتحی, علی اصغر (2014) طول مراحل مختلف دوره پس از بلوغ حشرات ماده کفشدوزك شکارگر (Hippodamia variegata (Col:Coccinellidae) در تغذیه از شته روسی گندم روي گیاهان مختلف میزبان در شرایط آزمایشگاهی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اعزازی, رباب and احمدزاده, مسعود and شیرزاد, اکبر (2014) ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی دو جدایهPseudomonas fluorescens و مطالعه مکانیسم تاثیر آنها علیه Phytophthora drechsleri عامل پوسیدگی ریشه طوقه خیار در شرایط آزمایشگاهی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اعزازی, رباب and شیرزاد, اکبر and احمدزاده, مسعود (2014) بررسی توانایی کلنیزاسیون ریزوسفر خیار به وسیله دو جدایهPseudomonas fluorescens. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اعظمی ساردویی, ذبیح الله and روزخش, محمد and فکرت, فرناز and سروری, مهدی (2014) بررسی واکنش شش رقم مختلف مرکبات به گیاه انگل سس (Cuscuta spp). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اعلایی, یوسف and محمد پور خانقاه, علی and موسوی, سید سجاد and جعفری, مریم (2014) مطالعه وراثت پذیری و تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف جو در منطقه اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اعلمی, سولماز and ناصری, بهرام and گلی زاده, علی and رزمجو, جبرائیل (2014) زیست شناسی مقایسه ای اوپر گوجه فرنگیChrysodeixis chalcites (Lepidoptera: Noctuidae)روی رقم های مختلف لوبیا در شرایط ازمایشگاهی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اعلمی, سولماز and گلی زاده, علی and رزمجو, جبرائیل (2014) تاثیر ارقام مختلف لوبیا روی شاخصه های تغذیه ای لاروهای سن چهارمChrysodeixis chalcites (Esper)(Lepidoptera: Noctuidae). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

امجدي, سمیه and صفاري, وحیدرضا (2014) تاثیر غلظت هاي مختلف سالیسیلیک اسید؛ برخی ترکیبات گیاهی و کلرید کلسیم برپارامترهاي مرتبط با انبارداري میوه گوجه فرنگی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

امیراحمدی, ندا and عبدپور, علیرضا and باقری, اصغر and کیوان بهجو, فرشاد (2014) بررسی و مقایسه سطح مزارع و میزان تولید برنج در دو شیوه مدیریتی متعارف نیمه مکانیزه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

امیراحمدی, ندا and عبدپور, علیرضا and باقری, اصغر and کیوان بهجو, فرشاد (2014) بررسی و مقایسه برخی شاخص های اجتماعی تولید برنج در دو شیوه مدیریتی متعارف و نیمه مکانیزه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

امیراحمدی, ندا and کیوان بهجو, فرشاد (2014) آیا عملیات برداشت چوب در جنگل بر پایداری خاک جنگل اثرگذار است؟. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

امیري, ایوب and باقري, علی اکبر and قادری, علی اصغر (2014) تاثیر سطوح مختلف اسید سیلیکون و کادمیوم بر رنگیزه هاي فتوسنتزي گیاه دارویی ریحان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

امین دلدار, زهرا and احتشامی, سید محمدرضا (2014) تغییرات شاخصهاي رشد و فیزیولوژیکی دو رقم برنج(هاشمی و خزر) تحت تأثیر باکتري (Pseudomonas Fluorescens) محرك رشد. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

اناری انارکی, بهاره and قاسم نژاد, محمود (2014) اثر تغذیه خاکی اسید هیومیک بر خصوصیات کمی آریل و میوه انار رقم ملس ساوه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

انری انارکی, بهاره and قاسم نژاد, محمود (2014) اثز محلول پاشی برگی اسید هیومیک بر برخی خصوصیات کمی آریل و میوه انار رقم ملس ساوه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ایمانی, علی اکبر and میرزامعصوم زاده, بهرام and علیقیزاده مقدم, پیمان (2014) مطالعه روابط بین شاخص های جوانه زنی 20 ژنوتیپ مونوژرم و پلی ژرم چغندرقند در شرایط تنش خشکی اسمزی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ایمانی چماقستانی, سهیلا and ابراهیمی گسکری, رضا and شیرین فکر, احمد (2014) اثر ورمی کمپوست بر برخی ویژگی های کیفی برگ سبز چای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ب

باباربیع, مهرداد and زارعی, حسین and وارسته, فریال (2014) بررسی تاثیراسانس رزماري وآب سیب برعمرگلجایی آلسترومریا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

باباربیع, مهرداد and زارعی, حسین and وارسته, فریال (2014) بررسی تاثیرنوشابه گازدار برعمرگلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

بابالار, مصباح and محبی, مینا and عسگری سرچشمه, محمد علی (2014) اثر زمان برداشت بر تغییر ترکیبات فنولیکی و محتواي آنتی اکسیدانی میوه ي سیب رقم "فوجی" در طی انبارمانی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

باقري متین, شهلا and صادقی, سید ابراهیم and محجوب, سید مهدي and توحیدي, محمد تقی (2014) مقایسه میزان آلودگی پسیل گالزاي صنوبر) Camarotoscena speciosa (Psyllidaeو شته گال کیسه اي صنوبر بر روي کلن هاي صنوبر کرمانشاهPemphigus bursarius L. (Pemphigidae). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

باقرپور, حسین (2014) بهره گیري از فناوري هاي نوین براي کاهش مصرف سموم کشاورزي و حفظ محیط زیست. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

باقری متین, شهلا and توحیدی, محمد تقی and محجوب, سید مهدي and جلیلیان, فرزاد (2014) مطالعه تغییرات جمعیت گونه غالب شته و زنبورهاي پارازیتویید آنها درمزارع گندم مناطق معتدل استان کرمانشاه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

باقری متین, شهلا and صادقی, سید ابراهیم and محجوب, سید مهدي and توحیدي, محمد تقی (2014) مقایسه آلودگی کلن هاي صنوبر به زنجرک صنوبر Empoasca decedensو سنک صنوبر Monosteria unicostata در استان کرمانشاه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

باقزی, علی اکبر and امیری, ایوب and خواجه, مجتبی and نجف آبادی پور, فضل الله and ملک حسنی پور, جانعلی (2014) تاثیر سطوح مختلف اسید سیلیکون بر برخی از صفات گیاه آفتابگردان تحت سمیت کادمیوم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

بدل زاده, افسانه and کوهی دهکردی, مهرآنا (2014) جایگاه کشاورزی ارگانیک در تغذیه سالم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

برزگری باروق, رقیه and گرانمایه, جعفر (2014) بررسی میزان تجمع نیترات در محصول خیار. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

برزگری باروق, رقیه and گرانمایه, جعفر (2014) بررسی امکان سنجی استفاده از تیمارهاي زیستی در راستاي دستیابی به نشاي ارگانیک سبزي ها. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

برزگری باروق, رقیه and گرانمایه, جعفر (2014) بررسی تاثیر اسید استیک وپاکلو بوترازول برمقاومت به شوري فلفل دلمه اي در شرایط کشت درون شیشه اي. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

بلندهمت, حسن and راسخ, منصور (2014) تعیین اثر رطوبت، سرعت بارگذاري و اندازه دانه بر برخی خواص مکانیکی دانه گلرنگ. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

بهادري, سمیه and اسماعیل پور, بهروز and حیدري, مختار and خرم دل, سرور and شیخ زاده مصدق, پریسا (2014) تاثیر زمان و غلظت هاي مختلف پیش تیمار بذر با اسپرمین بر شاخص هاي جوانه زنی بامیه رقم بسنطی ( Abelmoschus esculentus L.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

بهادري, سمیه and اسماعیل پور, بهروز and حیدري, مختار and خرم دل, سرور and شیخ زاده مصدق, پریسا (2014) تاثیر زمان و غلظت هاي مختلف پیش تیمار بذر با اسپرمیدین بر شاخص هاي جوانه زنی بامیه رقم بسنطی (Abelmoschus esculentus L.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

بهادري, سمیه and اسماعیل پور, بهروز and حیدري, مختار and خرم دل, سرور and شیخ زاده مصدق, پریسا (2014) تاثیر زمان و غلظت هاي مختلف پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید در پیش تیمار بذر بر شاخص هاي جوانه زنی بامیه (Abelmoschus esculentus L.) رقم بسنطی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

بهتری, مهران and حاج آقامعمار, شعله (2014) تاثیر تغییرات بافت خاك بر میزان ذخیره کربن آلی و نیتروژن کل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

بهرام, رضا and سید شریفی, رضا and فتحی آچاچولی, بهرام (2014) بررسی تاثیر فاصله زمانی بین اولین تلقیح پس از زایش تا آبستنی DFBC روی میزان تولید شیر و تعداد گوساله متولد شده در سال بازای هر راس گاو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

بهروبنمار, رویا and فتحی, سید علی اصغر and نوری قنبلانی, قدیر and ناصری, بهرام (2014) زیست شناسی مینوز برگ گوجه فرنگیTuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)روی سه رقم سیب زمینی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

بهروبنمار, رویا and فتحی, سید علی اصغر and نوری قنبلانی, قدیر and ناصری, بهرام (2014) تاثیر سه رقم سیب زمینی روی پارامتر های رشدی جمعیت مینوز برگ گوجه فرنگیTuta absoluta(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

بهمرام, رضا and سید شریفی, رضا (2014) تأثیر انتخاب ژنومی بر صحت ارزش اصلاحی در صفات کمی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

بهمرام, رضا and سید شریفی, رضا (2014) تأثیر وراثت پذیري و تراکم نشانگر بر صحت ارزش اصلاحی در اصلاح نژاد دام. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

بوستان, آزاده (2014) مقایسه روش هاي مختلف براي برآورد سطح زیر منحنی شیردهی گاو شیري هلشتاین ایران در دوره هاي شیردهی سوم و چهارم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

بیدار, فروغ and ناصری, بهرام and رزمجو, جبرائیل and فتحی, سید علی اصغر (2014) مقایسه ی شاخص های رشدی شب پره ی مدیترانه ای آرد روی آرد ارقام مختلف گندم و جو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

بیدار, فروغ and ناصری, بهرام and رزمجو, جبرائیل and فتحی, سید علی اصغر (2014) زیست شناسی مقایسه ای شب پره مدیترانه ای آرد روی ارقام مختلف گندم وجو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ت

تاج میری, پژمان and عباداللهی, عسگر and حاجی رمضانی, محمدرضا and محمودی, داوود (2014) محاسبه شاخص های شباهت و یکنواختی کنه های فیتوزئید (Mesostigmata: Phytoseiidae) باغ های گوجه سبز (Prunus domestica L.)، درخچه های تمشک پرچینی (Rubus spp.) و گیاهان کف باغ در استان گیلان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

تاج میری, پژمان and عباداللهی, عسگر and نظیفی, اصغر and علیزاده, ابراهیم (2014) بررسی تغییرات جمعیتی Transeius wainsteini (Gomelauri, 1968) (Mesostigmata: Phytoseiidae) به عنوان گونه غلب روی باغ های گوجه سبز (Prunus domestica L.) پرچین های تمشک مجاور (Rubus spp.) و علف های غالب کف باغ در استان گیلان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

تربالی, رحیم and قلی پوری, عبدالقیوم and برمکی, مرتضی and حسین زاده, امیر اصلان and آل ابراهیم, محمد تقی (2014) تاثیر استفاده نیتروژن در مراحل زمانی مختلف بر روی درصد فسفر و پتاسیم سیب زمینی رقم آگریا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

تربالی, رحیم and نعمتی, علی and حاتمی گیگلو, رقیه and تربالی, ندا (2014) بررسی اثر پیشتیمار بذر در شرایط شوری بر مولفه های جوانه زنی شاهدانه (Cannabis sativa). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

تقوی, داریوش and صدقی, محمد and عبادی, علی and سفالیان, امید and حمیدی, آیدین (2014) اثر پیش سرمایی بر روی ویژگی های مورفولوژیکی ارقام مختلف سویا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

تقوی, داریوش and صدقی, محمد and عبادی, علی and سفالیان, امید and حمیدی, آیدین (2014) اثر پیش سرمایی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام مختلف سویا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

توحیدي, فرزانه and مرتضوي, سید نجم الدین and سید حاجی زاده, حنیفه and پیرولی بیرانوند, نجات (2014) بررسی اثر جهش زایی پرتو گاما در گیاه زینتی لیلیوم (Liliumlongiflorum)رقم تریسور. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

توحیدي, محمد تقی and باقري, شهلا and جلیلیان, فرزاد and محجوب, سید مهدي (2014) بررسی میزان خسارت کیفی شته ریشه چغندر قند (Pemphigus fuscicornis)در استان کرمانشاه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

توحیدي, محمد تقی and کهراریان, مرتضی and محجوب, سید مهدي and باقري, شهلا (2014) بررسی کارایی فرآورده داخلی Bacillus thuringiensisدر کنترل کرم کپسول خوار نخود. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

توفیقی, کبری and خاوری نژاد, رمضانعلی and نجفی, فرزانه and رضوی, خدیجه and رجالی, فرهاد (2014) تاثیر قارچ میکوریز Glomus mossea بر پارامترهای رشد و عملکرد گیاه گندم تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم و آبیاری یا آب دریاچه ارومیه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

توکلی, نصبیه and عبادی, علی and توکلی, حوریه and تیزفهم, پیام and قربانی, علیرضا (2014) تاثیر پیش تیمار کنجد با پرولین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان تحت تاثیر دماهای مختلف. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

توکلی حسنکلو, نصیبه and عبادی, علی and داوری, مهدی and جهانبخش, سدابه and توکلی حسنکلو, حوریه (2014) اثر پتاسیم نیتروژن بر افزایش مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

توکلی حسنکلو, نصیبه and عبادی, علی and داوری, مهدی and جهانبخش, سدابه and توکلی حسنکلو, حوریه (2014) اثر پتاسیم و نیتروژن بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان درمواجهه با بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

توکلی کرقند, غلامرضا and ابراهیمی, ابراهیم (2014) جایگاه زنبورهاي پارازیتوئید جنس Ooencyrtus Ashmead, 1900در کنترل بیولوژیک آفات. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ج

جامی, مجید and ربیعی, ولی and طاهری, مهدی (2014) اثر زمان برداشت بر خصوصیات کیفی و کمی میوه پنج رقم زیتون در منطقه طارم(استان زنجان). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

جرگون تیلکی, حسین and نجفی, بهمن and مصری گندشمین, ترحم and طباطبایی کلور, رضا and فاضل نیاری, ضرغام (2014) سینتیک خشک شدن بذر سویا در خشک کن بستر ثابت. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

جرگون تیلکی, حسین and نجفی, بهمن and مصری گندشمین, ترحم and طباطبایی کلور, رضا and فاضل نیاری, ضرغام (2014) سینتیک خشک شدن بذر ذرت در خشک کن بستر ثابت. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

جعفری, فرنوش (2014) مروری بر نقش کود های بیولوژیک در کشاورزی ارگانیک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

جعفری, مریم and محمد پور خانقاه, علی and موسوی, سید سجاد and علایی, یوسف and اسلامی, مهران (2014) گروه بندی 58 لاین و رقم گندم نان زمستانه بین المللی در منطقه اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

جعفری بجدنی, مهری and عباس دخت, حمید and مکاریان, حسن and غلامی, احمد and قلی پور, منوچهر (2014) مطالعه تاثیر توام اسموپرایم و هیدروپرایم در سطوح مختلف کود گوگرد گرانوله بر رشد علف های هرز و وزن صد دانه ذرت. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

جعفری بجدنی, مهری and عباس دخت, حمید and مکاریان, حسن and غلامی, احمد and قلی پور, منوچهر (2014) مطالعه تاثیر توام اسموپرایم و هیدروپرایم در سطوح مختلف گوگرد گرا نوله بر میزان کلروفیل ذرت و برخی صفات سینکل کراس 704. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

جلیلی راد, پریسا and بازوبندي, دکتر محمد and جلیلی راد, مهسا and فربودي, گلاره (2014) مطالعه اثر دگرآسیبی عصاره آبی علفهاي هرز بر روي آفتابگردان در شرایط گلخانه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

جمال پور, سعید and توبه, احمد and آل ابراهیم, محمد تقی and جهانبخش, سدابه (2014) تاثیر نانو کود بیولوژیک بیوزر بر روي برخی از صفات سیب زمینی رقم آگریا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

جمال پور, سعید and توبه, احمد and آل ابراهیم, محمد تقی and جهانبخش, سودابه (2014) تاثیر نانو کودها بر عملکرد و اجزاي عملکرد سیب زمینی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

جهان بخشی, احمد and خیر علی پور, کامران and حیدری زردره, سعدی (2014) تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی هویج حین بارگذاری شبه استاتیکی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

جهانبانی, فرزاد and افلاکی, رحیم and جهانبانی, علیرضا (2014) بررسی میزان سازگاري کشت محصول عدس با شرایط اقلیمی (مطالعه موردي : شهرستان اردبیل). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

جهانبانی, فرزاد and افلاکی, رحیم and جهانبانی, علیرضا and اشرفی, صغری (2014) بررسی و تحلیل میزان سازگاري کشت محصول گوجه فرنگی با شرایط اقلیمی (مطالعه موردي : شهرستان مشگین شهربخش لاهرود). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

جودی, مهدی and عبادی, اصغر and کامرانی, مرتضی (2014) رابطه فنولوژی توان تولید گندم در شرایط با آب و هوای مختلف. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

جودی, مهدی and عبادی, اصغر and کامرانی, مرتضی (2014) شرایط آب و هوایی و تغییرپذیری در فنولوژی گندم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

جودی, مهدی and کامرانی, مرتضی and عبادی, اصغر (2014) مقدار ظهور علائم بیماری زنگ برگ یا زنگ قهوه ای در ارقام گندم های قدیم و جدید ایران. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ح

حاج آقا معمار, شعله and کیوان بهجو, فرشاد and سفیدي, کیومرث and بهتري, بهزاد (2014) تاثیر قرق و چراي متوسط بر میزان جریان دي اکسید کربن در خاك (مطالعه موردي منطقه فندقلو اردبیل). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حاج آقا معمار, شعله and کیوان بهجو, فرشاد and سفیدي, کیومرث and بهتري, بهزاد (2014) بررسی اثر تغییر کاربري اکوسیستم مرتعی به زمین زراعی بر میزان انتشار گاز گلخانه اي دي اکسید کربن (مطالعه موردي منطقه فندقلو اردبیل). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حاج رحمت اللهی, فاطمه and شیروانی, اصغر and راشکی, مریم (2014) بررسی اثر درجه حرارت بر ویژگی هاي زیستی زنبور) Aphidius matricariae (Hym.: Aphidiidaeپارازیتوئید شته Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae)معمولی گندم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حاجی زاده, کبری and بابایی, زهرا and حیدری, مختار (2014) اثرات روشهاي مختلف خراشدهی فیزیکی بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال حنا (Lawsonia inermis). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حدادی نژاد, مهدی (2014) احداث کلکسیون تحقیقاتی تمشک سیاه در منطقه شرق مازندران. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حدادی نژاد, مهدی and قاسمی عمران, سمیه and صادقی, حسین and مرادی, حسین and عظیمی آهنگری, فاطمه and باقرزادگان, فاطمه and حسینی راد, سیده مرجان (2014) بررسی تنوع صفات رویشی تمشک سیاه در سه منطقه از شرق مازندران. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسن پور, مهدی and یغمائی, علیرضا and گلی زاده, علی and رفیعی دستجردی, هوشنگ and متقی نیا, لیلا (2014) واکنش تابعی سن شکارگر Orius laevigatus (Fieber) نسبت به شته ی جالیز Glover) Aphis gossypii روی گیاه خیار :اثر دما و جنسیت شکارگر. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسنوند, فرشته and محمودی, سهراب and اسلامی, سید وحید (2014) بررسی واکنش عملکرد دانه گندم (Triticum aesativum L.) به رقابت با علف هرز ازمک (Cardaria draba) در سطوح مختلف نیتروژن. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسنوند, فرشته and محمودی, سهراب and اسلامی, سید وحید (2014) تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخص برداشت گندم (Triticum aesativum L.) در تراکم هاي مختلف گندم و ازمک (Cardaria draba) در شرایط تداخل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسنی جیفرودی, حسن and محب الدینی, مهدی and اسماعیل پور, بهروز and چمنی, اسماعیل and هادی زاده, حمیرا (2014) بررسی اثر تنطیم کننده های رشدIBAوTDZبر القای کالوس و باززایی هیپوکوتیل گیاه دارویی شنبلیله(Trigonella foenum–graecum). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسنی جیفرودی, حسن and محب الدینی, مهدی and اسماعیل پور, بهروز and چمنی, اسماعیل and ولیلو, صادق (2014) استفاده از ریز نمونه های کوتیلدون ، هیپوکوتیل ، برگ و ترکیبات مختلف تنظیم کننده های رشد در القای کالوس رقم اردستانی شنبلیله. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسنی جیقرودی, حسن and محب الدینی, مهدی and اسماعیل پور, بهروز and چمنی, اسماعیل and هادی زاده, حمیرا (2014) تاثیر ژنوتیپ,ریزنمونه و تنطیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس(Trigonella foenum–graecum). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسنی نصب فرزانه, رفعت and آل ابراهیم, محمد تقی and جودی, مهدی and محب الدینی, مهدی and اسدی, انور (2014) بررسی کارایی علف کشEPTCدر کنترل تاج خروس(Amaranhtus retroflexusL)در مراحل مختلف رویشی سیب_زمینی(SolanumtuberosumL.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسنی نصب فرزانه, رفعت and آل ابراهیم, محمد تقی and جودی, مهدی and محب الدینی, مهدی and اسدی, انور (2014) بررسی کارایی علف کش در مراحل مختلف رویشی سیب زمینی (Solanum tuberosumL.)-(Chenopodium album L.)EPTCدر کنترل سلمه تره. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسین زاد, جواد and الفی, خدیجه (2014) نحوه تأثیرگذاري نهاده هاي شیمیایی در ریسک تولید سیبزمینی استان اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسین زاد, جواد and راعی جدیدی, مهری and آمی سما, رسول (2014) سنجش بهره وري عوامل تولید سیب زمینی آبی در استان اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسین زاده, سحر and رضوی, سید مهدی and لطیفی, سعید (2014) بررسی اثرات آللوپاتی ماده ي کاروون بر برخی جنبه هاي فیزیولوژیک گیاه کاهو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسین زاده, سحز and رضوی, سید مهدی and لطیفی, سعید (2014) بررسی اثرات آللوپاتی ماده ي کاروون بر برخی جنبه هاي بیوشیمیایی گیاه کاهو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسین زاده, سحز and رضوی, سید مهدی and لطیفی, سعید (2014) بررسی اثرات آللوپاتی ماده کاروون بر برخی آنزیم هاي آنتی اکسیدان گیاه کاهو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسینی, سعیده and چمنی, اسماعیل and استاجی, اصغر and تهامی, سید کریم (2014) تاثیر پلی اتیلن گلیکول روی رشد رویشی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss) در شرایط درون شیشه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسینی, سعیده and چمنی, اسماعیل and استاجی, اصغر and تهامی, سید کریم (2014) بررسی تاثیر تنظیم کننده رشد گیاهی بر میزان باززایی سوسن چلچراغ ( Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسینی, سید جلال and خماری, سعید and عندلیبی, بابک and زارع, ناصر (2014) اثر افسردگی و پرایمینیگ بذور بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی جوانه زنی و رشد گیاهچه سورگوم دانه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسینی, سید جلال and عندلیبی, بابک and خماری, سعید and زارع, ناصر (2014) مطالعه اثر فرسودگی و پرایمینیگ بذور بر برخی جنبه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه سورگوم دانه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسینی, سید معصومه and محمدی, عباس and سیاری, محمد حسن (2014) جداسازي و شناسایی سوش هاي ریزوبیوم همزیست با یونجه و شنبلیله در شهرستان بیرجند. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسینی, سید معصومه and محمدی, عباس and سیاری, محمد حسن (2014) بررسی مقاومت استرین هاي ریزوبیوم به چند گونه آنتی بیوتیک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسینی, سید معصومه and محمدی, عباس and سیاری, محمد حسن (2014) گره زایی سوش هاي ریزوبیوم همزیست با اقاقیا و کاتال پا روي گیاه خلر(Lathyrus sativus L.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسینی, پروین and رزمجو, جبرائیل and نوری قنبلانی, قدیر and فتحی, سید علی اصغر and سرداری, بابک (2014) تاثیر بر خی کودهای زیستی و شیمیایی روی زیست شناسی شته جالیزAphis gossypii Gloverدر شرایط ازمایشگاهی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حسینی خمیرانی, عادله and شعبانپور, محمود and دواتگر, ناصر (2014) برآورد رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی در خاكهاي شالیزاري استان گیلان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حقدادي, مهدي and توکلی کرقند, غلامرضا (2014) معرفی یک راهکار زیست محیطی جهت حفاظت از سیستم هاي آبیاري باغ ها در برابر خسارت (Hystrix indica Kerr ) تشی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حمزه ای, مصطفی and رستمی, حبیب and راهداری, طاهره (2014) تأثیر عصاره هاي گیاهی اسپند و اکالیپتوس بررشد میسلیوم و تندش قارچ بیمارگر حشرات در شرایط آزمایشگاهی Trichoderma harzianum. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حمزه ساروی, سید محیدرضا and سفیدی, کیومرث and کیوان بهجو, فرشاد (2014) بررسی برخی عوامل محیطی و فیزیوگرافی رویشگاه گیاه باریجه ) ferula g)در منطقه کلارود کرج. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حکم علی پور, سعید (2014) اثر سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی و بینه بذر گیاه دارویی رازیانه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حکم علی پور, سعید (2014) بررسی مولفه های جوانه زنی گیاه دارویی زیره سبز متاثر از سطوح مختلف شوری. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حکم علی پور, سعید (2014) مطالعه شاخص های جوانه زنی و بنیه بذر گیاه دارویی زنیان (Trachysperumcopiticum) متاثر از سطوح مختلف شوری. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حکم علی پور, سعید (2014) تاثیر تنش شوری کلرید سدیم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ (carthamustinctorius) رقم سینا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حکم علی پور, سعید and حامل دربندي, مریم and جواندل اجیرلو, سجاد and بندعلیزاده بیله درق, اکبر (2014) بررسی تاثیر شوري ناشی کلریدسدیم بر شاخصهاي جوانه زنی و بنیه بذر گیاه دارویی شاهدانه(Cannabis sativa L.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حکم علی پور, سعید and سید شریفی, رئوف (2014) مطالعه برخی صفات مورفولوژیک جو بهاره ( Hordeum vulgar L.)متاثر از تلقیح بذر با باکتري هاي افزاینده رشد گیاهی (PGPR)در سطوح مختلف کودهاي نیتروژن و فسفر. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حکم علی پور, سعید and شیري جناقرد, منوچهر (2014) مطالعه روند پر شدن دانه جو بهاره ( Hordeum vulgar L.)متاثر از تلقیح بذر با باکتري هاي افزاینده رشد گیاه (PGPR)در سطوح مختلف کودهاي نیتروژن و فسفر. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حکم علی پور, سعید and شیری جنا فرد, منوچهر (2014) ارزیابی تاثیر باکتری های (PGPR) محرک رشد گیاهی بر کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در جوی بهاره (Hordeum vulgar). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حکم علی پور, سعید and شیری جناقرد, منوچهر (2014) بررسی اثر تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد گیاه(PGPR) بر عملکرد و اجزای جوی بهاره(Hordeum vulgarL.) در سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حکم علی پور, سعید and شیری جناقرد, منوچهر and عبادی, اصغر (2014) ارزیابی تاثیر باکتري هاي افزاینده رشد گیاهی (PGPR) بر برخی از خصوصیات ریشه جو بهاره (Hordeum vulgar L.) در سطوح مختلف کودهاي نیتروژن و فسفر. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حکیمی, عادل and عسکری اصلی ارده, عزت الله and عباسپور گیلانده, یوسف and بهپور, محسن (2014) بررسی نیروی جانبی وارد بر جداره ی مخزن از طرف توده دانه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

حکیمی, عادل and عسکری اصلی زاده, عزت الله and عباسپور گیلانده, یوسف and بهپور, محسن (2014) بررسی نیروی فشاری نرمال وارد بر کف مخزن از طرف توده دانه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

خ

خادمی پاینده, زهرا and یاري, فتانه and حیدري, مختار (2014) تاثیر صمغ عربی بر افزایش انبارمانی میوه انگور در شرایط اتمسفر تعدیل یافته (MAP). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

خادمی پاینده, زهرا and یاري, فتانه and حیدري, مختار (2014) برهمکنش صمغ آکاسیا و اتمسفر تعدیل یافته (MAP)بر انبارمانی میوه پرتقال دزفول. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

خدابخشی, الهه and محمودي, سهراب and سیاري زهان, حمدحسن and خاوازي, کاظم (2014) بررسی تاثیر کاربرد سویه هایی از سودوموناس فلورسنس و اسید هیومیک بر برخی شاخص هاي رشدي (Lathyrus sativus L.)خ. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

خدابخشی, الهه and محمودی, سهراب and سیاری ذهان, محمد حسن and خاوازی, کاظم (2014) اثر باکتري سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas fluorescenss) و اسیدهیومیک بر عملکرد خلر (Lathyrus sativus L.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

خدیوی خوب, عبداله (2014) بررسی روابط صفات فنولوژیکی و رویشی برخی از ژنوتیپ های محلی هلو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

خدیوی خوب, عبداله and عباسی, فاطمه (2014) تاثیر سرمادهی مرطوب و اسید سولفوریک بر شکستن رکود درونی بذر هسته داران. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

خسروی, سیده پریسا and سلطانی طولارود, علی اشرف and گلی کلانپا, اسماعیل and بابااکبری, محمد (2014) بررسی تاثیر باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه بر میزان کلروفیل گیاه کلزا در خاک آلوده به آرسنیک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

خسروی, سیده پریسا and سلطانی طولارود, علی اشرف and گلی کلانپا, اسماعیل and بابااکبری, محمد (2014) بررسی تاثیر باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کلزا در خاک آلوده به آرسنیک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

خضری پور عرب, مریم and حجتی, محمد (2014) بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس مرزه خوزستان (Satureja khuzistanica) و اثرات ضدمیکروبی آن. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

خضری پور عرب, مریم and حجتی, محمد and یزدان پناه, مسعود (2014) بررسی نگرش دانشجویان در ارتباط با مصرف محصولات پروبیوتیک مبتنی بر تئوری رفتار برنامه نویسی شده(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین استان خوزستان). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

خیاوی, فرخ and بهنامیان, مهدی and دژستان, سارا and علی حسین زاده, فاطمه (2014) ارزیابی امکان تلاقی دو جدایه وحشی قارچ شاه صدف (F09 و M16) جهت تولید هیبرید. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

خیاوی, فرخ and بهنامیان, مهدی and دژستان, سارا and علی حسین زاده, فاطمه (2014) ارزیابی امکان تلاقی دو جدایه وحشی قارچ شاه صدف (SE06وF09) جهت تولید هیبرید. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

د

داداشیان سرای, معصومه and دشتی, قادر and حیاتی, باب اله and قهرمانزاده, محمد (2014) بررسی اثر عوامل زیست محیطی بر پایداری کشاورزی شهرستان های منتخب استان آذربایجان شرقی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

درنواز, فرهاد and ناصری, لطفعلی and دولتی, بهنام and عباسپور, ناصر (2014) اثرات سمیت عنصر بر بر برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص کلروفیل ارقام انگور سفید بیدانه و رشه(Vitisvinifera L.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

درویشی, محسن and رنجبر, ابوالفضل (2014) کشاورزی ارگانیک راهکاری در جهت توسعه پایدار روستایی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

درویشی, محسن and رنجبر, ابوالفضل and عزتی, رضوان (2014) لزوم توجه به کشاورزی ارگانیک در راستای دستیابی به امنیت غذایی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

دزفولی, الهام and محرمی پور, سعید and گلدسته, شیلا and فلاح نژاد مجرد, ندا (2014) تاثیر اسانس گیاه آویشن باغی روی LT دو گونه از حشرات محصولات انباری. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

دزفولی, الهام and محرمی پور, سعید and گلدسته, شیلا and فلاح نژاد مجرد, ندا (2014) تاثیر اسانس گیاه اویشن باغیThymus vulgaris L. (Lamiaceae)روی شاخص تغدیه ای شپشه آردTribolium castaneum ( Herbst.) (Col: Tenebrionidae). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

دشتی, قادر and قادري نژاد, پروین and حسین زاد, جواد (2014) تحلیل اثرات مزیت نسبی، مقادیر منابع و سودآوري اجتماعی بر الگوي بهینه کشت شهرستان دره شهر. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

دیانت, هابیل and برمکی, مرتضی and شهریاری, رضا (2015) مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد ارقم سیب زمینی با استفاده از تجزیه همبستگی و تجزیه رگرسیون تحت تاثیر سطوح مختلف کود هیومیک گرانوله. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

دیانت, هابیل and برمکی, مرتضی and شهریاری, رضا (2014) اثر سطوح مختلف کود هیومیک گرانوله بر عملکرد غده سیب زمینی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

دیباگر, نساء and مردانی کرانی, عارف (2014) تحلیل عددي فشردگی خاك متاثر از پارامترهاي عملکردي تایر در کشاورزي مکانیزه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

دیباگر, نساء and مردانی کرانی, عارف (2014) تدوین مدل تایر محرک -خاک به روش اجزاء محدود با هدف بررسی عملکرد کششس چرخ. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

دیده باز مغانلو, قربان and جودی, مهدی and توبه, احمد and شریفی زیوه, پرویز and شیری, محمدرضا (2014) بررسی اثر رقابتی علف هرز تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد و عملکرد بیولوژیکی ذرت هیبرید 704 در منطقه مغان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

دیده باز مغانلو, قربان and شریفی زیوه, پرویز (2014) مدیریت کنترل علف های هرز گندم با استفاده از اختلاط علفکشهای سولفونیل اوره. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

دیده باز مغانلو, قربان and شریفی زیوه, پرویز and بلندی عموقین, ماهرخ (2014) بررسی کارایی چند علفکش در مدیریت علف های هرز مزارع سیب زمینی(Solanum tuberosum L.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

دیزجیکان, ساجد نعیمی and شاهقلی, غلامحسین and رضوانی وند فنائی, عادل (2014) مدلسازي جریان پذیري گندم و افت فشار در لولههاي انتقال با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ر

راسخ, منصور and بلندهمت, حسن (2014) تعیین اثر رطوبت بر خواص حجمی دانه گلرنگ. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

راسخ, منصور and بلندهمت, حسن and عباسپور گیلانده, یوسف (2014) تعیین اثر رطوبت بر خواص هندسی دانه گلرنگ. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

راسخ, منصور and محمدغریبانی, هادی (2014) تعیین برخی خواص مکانیکی دو رقم سیب زمینی به منظور کاهش ضایعات. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رحمتی, شهرام and عسکری, عزت اله and حکیمی, عادل (2014) تاثیر برخی عوامل بر مقاومت توده دانه شلتوک و گندم در مقابل جریان هوا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رحمتی طولارود پائین, شهرام and عسکری اصلی ارده, عزت اله and حکیمی, عادل (2014) ارتباط مقاومت توده دانه با برخی عوامل در آزمایش با دو محصول گندم و شلتوک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رحیمی, یلدا and سفالیان, امید and زارع, ناصر and داوری, مهدی (2014) تاثیر گیاه مورخوش (zhumeria majdae) بر رشد sclerotinia sclerotiorum. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رحیمی, یلدا and سفالیان, امید and زارع, ناصر and داوری, مهدی and صدقی, محمد (2014) اثر بازدارندگی اسانس گیاهZhumeria majdae بر رشد قارچ بیماری زایFusarium graminearum. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رحیمیان بوگر, عبدالرحمن (2014) کاربردهای برگی نانو کود کلات آهن در افزایش کیفیت چمن فرش. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رحیمیان بوگر, عبدالرحمن and شیرمحمدی, ابراهیم (2014) بهبود جذب آهن با کاربرد ترکیب ارگانیک اسید هیومیک در گل اطلسی(Petunia Hybrida L). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رستم آبادی, حدیث and حجتی, محمد and یزدان پناه, مسعود (2014) بررسی رابطه بین دانش،نگرش،اعتماد و تمایل به محصولات اصلاح شده ژنتیکی در بین کارکنان صنایع غذایی در استان خوزستان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رستمی, نسرین and اصغری زکریا, رسول and زارع, ناصر and داوری, مهدی (2014) القای ریشه های موئین در گیاه دارویی کور (capparis spinosa)با استفاده از سویه A4(Agrobacterium rhizogenes)اگروباکتریوم رایزوژنز. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رستمی, نسرین and اصغری زکریا, رسول and زارع, ناصر and شیشه ای, مهدی (2014) تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تولید ریشه های نابجا از ریز نمونه های مختلف گیاه دارویی کور (capparis spinosa L)در شرایط درون شیشه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رستمیان, پري ناز and حسن پور, مهدی and رفیعی دستجردي, هوشنگ and فتحی, سید علی اصغر and باقري, محمدرضا (2014) اثر گرده ي گیاهان مختلف روي پارامترهاي زیستی سن شکارگر Orius laevigatus (Fieber). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رستمیان, پري ناز and حسن پور, مهدی and رفیعی دستجردي, هوشنگ and فتحی, سید علی اصغر and باقري, محمدرضا (2014) پارامترهاي تولیدمثلی سن شکارگر Orius laevigatus (Fieber)در تغذیه از گرده ي گیاهان مختلف. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رستمیان, پري ناز and حسن پور, مهدی and رفیعی دستجردي, هوشنگ and فتحی, سید علی اصغر and باقري, محمدرضا (2014) نرخ شکارگري حشرات ماده ي سن شکارگر Orius laevigatus (Fieber)نسبت به شته ي در سنین مختلفAphis gossypii Glover جالیز. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رضائی, روح اله (2014) اولویت بندی مشکلات کشت ارگانیک از دیدگاه کشاورزان روستای حاج ارش در شهرستان زنجان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رضائی, روح اله (2014) واکاوی نگرش کشاورزان نسبت کشاورزی ارگانیک (مورد مطالعه : روستای حاج ارش و شهرستان زنجان). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رضایی, طیبه and قاسمی پیربلوطی, عبدالله and ملک پور, فاطمه (2014) بررسی خاصیت ضد باکتریایی و تجزیه فیتوشیمی اسانس مینا قره باغیTanacetumchiliophyllum جمع آوری شده از زاگرس بختیاری. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رضوانی الوار, مهدی and راحلی, حسین (2014) به کارگیري تلفیقی از مدیریت ریسک و بحران جهت مقابله با بحران خشکسالی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رمضانی, فرحناز and سبحانی, بهروز and صلاحی, برومند (2014) تاثیر عوامل اقلیمی بر رشد گیاه نخود در استان کرمانشاه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رمضانی, فرحناز and سبحانی, بهروز and غفاری گیلانده, عطا (2014) پهنه بندی آگروکلیماتیک کشت نخود در استان کرمانشاه با استفاده از GIS. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

رهبري دوست, محمد حسین and انوار, محمد and نورالهی ایردموسی, فرشته (2014) امکان سنجی توسعه و مدیریت کشاورزي ارگانیک در استان اردبیل از دیدگاه کارشناسان کشاورزي. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

روحی, فریبا and رضوی, سید مهدی (2014) بررسی اثرات آللوپاتیک ماده ي شالکون بر برخی جنبه هاي فیزیولوژیک گیاه کاهو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

روحی, فریبا and رضوی, سید مهدی and لطیفی, سعید and زهری, صابر (2014) بررسی اثرات آللوپاتی ماده شالکون بر برخی آنزیم هاي آنتی اکسیدان گیاه کاهو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ز

زادبهتوئی, مهشید and سید شریفی, رئوف and صدقی, محمد and امین پناه, هاشم (2014) بررسی تاثیر قارچ میکوریز و کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژنه بر سهم فرآیند انتقال مجدد در عملکرد دانه برنج. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

زادبهتوئی, مهشید and سید شریفی, رئوف and صدقی‌, محمد and امین پناه, هاشم (2014) بررسی تاثیر قارچ میکوریز و کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژنه بر عملکردو اجزای برنج. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

زارع زاده, منیره and اسکندری, علی and نیکدل, مصطفی (2014) پراکنش نماتدهاي انگل حشرات خانواده Steinernematidae در مراتع سهند استان آذربایجان شرقی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

س

سبحانی, بهروز and محمدی, مسیح اله (2014) بررسی شرایط آب و هوایی استان البرز جهت کشت گندم و پهنه بندی زراعی آن با استفاده از GIS. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سبحانی, عبدالله and واثقی دودران, حسین (2014) استانداردهای پرورش دام در سیستم ارگانیک با تاکید بر جایگاه و تغدیه و درمان آن. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سریزی فرح آبادی, افسانه and غیاثی, سید احسان (2014) چشم انداز تولید ارگانیک در صنعت مرغداري ایران. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سعادت جوي عصر, شهرام and خورشیدي, محمد باقر and فرامرزي, علی (2014) بررسی برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ هاي مختلف پنبه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سعیدی, هادی and عباسپور گیلانده, یوسف and راسخ, منصور and حسن پناه, داود (2014) بررسی اثر رطوبت بربرخی ویژگی های مورفولوژیکی و رنگی تصویر گندم با استفاده ازپردازش تصویر. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سفالیان, امید and اصضری, علی and اصضری زکریا, رسول and فیروزی, بهنام (2014) گروه بندی ارقام جو با استفاده از نشانگر های پروتئین های دخیره ای بذر. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

سفالیان, امید and اصغری, غلی and اصغری زکریا, رسول and فیروزی, بهنام (2014) ارزیابی ارقام جو با استفاده از برخی صفات فیزیولوژیک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سلطانی, ایوب and غلامی, منصور and ندیم, زهرا (2014) رنگ سنجی میوه انگور ارقام بیدانه قرمز و صاحبی قرمز تحت تاثیر متیل جاسمونات در طی رسیدن. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سلطانی, ایوب and غلامی, منصور and ندیم, زهرا (2014) بررسی برخی ویژگی های کیفی و زمان رسیدن انگور رقم بیدانه قرمز تحت تاثیر متیل جاسمونات. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سلطانی, نسترن and زارع, ناصر and دژستان, سارا and شیخ زاده, پریسا and فرجامی نژاد, منوچهر (2014) تاثیر محرک های هورمونی و امواج فراصوت بر رشد ریشه های موئین ترا ریخته Valeriana officinalis. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سلطانی, نستزن and زارع, ناصر and دژستان, سارا and شیخ زاده, پریسا and فرجامی نژاد, منوچهر (2014) تاثیر تنطیم کننده های رشد گیاهی بر تولید ریشه های نابجا از ریزنمونه ای مختلف سنبل الطیب در شرایط درون شیشه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سلیمی شندی, مریم and نورافکن, حسن and اورعی, مهدی (2014) اثر محلولپاشی برگی کینتین بر خصوصیات مورفوفیزیوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تنش شوري. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سلیمی شندی, مریم and نورافکن, حسن and اورعی, مهدی (2014) اثر محلول پاشی کینتین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی ریحان(Ocimumbasilicum L.)تحت تنش شوری. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سمندر, علیرضا and برمکی, مرتضی (2014) اثرگوگرد گرانوله و باکتري تیوباسیلوس بر برخی ویژگی هاي خاك. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سمندر, علیرضا and برمکی, مرتضی (2014) اثرگوگرد گرانوله و باکتري تیوباسیلوس برعملکرد و اجزاي عملکرد سویا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سهرابی, ملکه and غروی کوچه باغ, پوریا and باصر کوچه باغ, سحر (2014) تاثیر کودهای بیولوژیک و محلول پاشی توسط اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سکوبا, اسماعیل and امیری, محمداسماعیل and ربیعی, ولی (2014) اثر کاربرد برداشت کیتوزان و نانو سلیکا بر حفظ ویژگی های کیفی و افزایش عمر انباری انگور بیدانه سفید. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سید حاجی زاده, حنیفه (2014) نقش فناوري نانو در کاهش ضایعات پس از برداشت محصولات کشاورزي و افزایش ارزش اقتصادي آنها. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سید شریفی, رضا (2014) مقایسه روند تغییرات ارزش های اقتصادی صفات تولیدی در گاوهای شیری. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سید شریفی, رضا and سبحانی, عبدالله (2014) برآورد ارزش اقتصادی صفات رشدی و بقا با استفاده از مدل زیست اقتصادی در گله گاوهای هلشتاین استان اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سید شریفی, رضا and سیف دواتی, جمال (2014) بررسی اثرات افزایش درصد اینتر اسپایکینگ بر درصد هچ و نعداد جوجه یک روزه در یک گله مرغ مادر. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

سید شریفی, رضا and سیف دواتی, جمال (2014) بررسی اثرات افزایش درصد اینتر اسپایکینگ بر درصد هچ و تعداد جوجه یک روزه در یک گله مرغ مادر. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ش

شابراري, میسره and ناصري, بهرام (2014) شاخص هاي تغذی هاي سوسک برگخوار بیدPlagiodera versicolora (Coleoptera: Chrysomelidae)روي چهار میزبان گیاهی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شابراري, میسره and ناصري, بهرام and زیبایی, آرش and حاجی زاده, جلیل (2014) برخی ویژگیهاي گلوکوزیدازهاي گوارشی در روده میانی حشرات کامل )Plagiodera versicolora (Laicharting (Coleoptera: Chrysomelidae. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شاطری علی اباد, لیلا and گلی کلانپا, اسماعیل and داوودی, محمد حسین (2014) برهمکنش ارسنات با اجزای معدنی خاک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شاطری علی اباد, لیلا and گلی کلانیا, اسماعیل and داوودی, محمد حسین (2014) برهمکنش ارسنیت با اجزای معدنی خاک. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

شریفی, کلثوم and آل ابراهیم, محمد تقی and قلی پوري, عبدالقیوم and جهانبخش, سودابه and اسماعیل پور, بهروز (2014) بررسی اثر عصاره آبی علف هرز تلخه (Acroptilon repens)به عنوان علف کش زیستی در کنترل تعدادي ازعلفهاي هرز در شرایط آزمایشگاهی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شریفی, کلثوم and آل ابراهیم, محمد تقی and قلی پوری, عبدالقیوم and جهانبخش, سدابه and اسماعیل پور, بهروز (2014) بررسی اثر عصاره آبی تلخه(Acroptilon repens) به عنوان علف کش زیستی در کنترل تعدادی از علف های هرز در شرایط گلخانه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شریفی زیوه, پرویز and دیده باز مغانلو, قربان and بلندي عموقین, ماهرخ (2014) بررسی کارآیی چند علفکش در کنترل تراکم علف هاي هرز مزارع سیب زمینی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شریفی زیوه, پرویز and دیده باز مغانلو, قربان and بلندي عموقین, ماهرخ (2014) بررسی کارآیی چند علفکش در کاهش بیوماس علف هاي هرز در مزارع سیب زمینی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شریفی زیوه, پرویز and دیده بازمغانلو, قربان (2014) مدیریت کنترل علف هاي هرز ذرت با استفاده از دزهاي کاهش یافته علف کش تاپ رمزن(کلیو)در منطقه مغان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شهباز, محمد and نوری قنبلانی, قدیر and ناصری, بهرام and فتحی, سید علی اصغر (2014) فعالیت آمیلولیتیک گوارشی مینوز برگ گوجه فرنگیTuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) روی ارقام مختلف گوجه فرنگی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شهباز, محمد and نوری قنبلانی, قدیر and ناصری, بهرام and فتحی, سیدعلی اصغر (2014) تاثیر ارقام مختلف گوجه فرنگی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی مینوز برگ گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شهیدي نوقابی, شهناز (2014) اثرات پروتیئن هاي مهارکننده ریبوزوم روي بقا و رشد کرم برگخوار چغندر قند. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شکوري مقدم, پریسا and گلی زاده, علی and رزمجو, جبرائیل and فتحی, سید علی اصغر (2014) برخی از پارامترهاي زیستی شته ي روسی گندم Diuraphis noxia (Hemi.: Aphididae)روي ارقام و لاینهاي مختلف جو در شرایط آزمایشگاهی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شکوري مقدم, پریسا and گلی زاده, علی and رزمجو, جبرائیل and فتحی, سید علی اصغر (2014) بررسی مقاومت وحساسیت برخی ازارقام و لاینهاي جو نسبت به شته ي روسی گندم Diuraphis noxia (Hemi:. Aphididae)در شرایط آزمایشگاهی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شکوهیان, علی اکبر (2014) اثر ریز موجودات مفید بر رشدنهال بادام(Prunus dulcis Mil). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شکوهیان, علی اکبر and قلی پور, علیرضا (2014) بررسی تاثیر کیفیت آب آبیاری بر تولید غده چه های سیب زمینی در شرایط گلخانه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شکوهیان, علی اکبر and قلی پور, علیرضا (2014) بررسی تاثیر خاکپوش ها بر بهره برداری پایدار از اب در کشت توت فرنگی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شیخ زاده, غلامرضا and اصغری, شکراله and شاه قلی, غلام حسین and مصری گندشمین, ترحم (2014) برآورد حدود آتربرگ در خاک های زراعی دشت اردبیل با استفاده از مدل های رگرسیونی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شیخ زاده, غلامرضا and اصغری, شکراله and مصری گندشمین, ترحم and شاه قلی, غلام حسین (2014) برآورد مقاومت فروروی در خاک های زراعی دشت اردبیل با استفاده از مدل های رگرسیونی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شیخ زاده مصدق, پریسا and شیخ زاده مصدق, چمشید (2014) بررسی اثرات مقادیر مختلف کود دامی بر اجزاء عملکرد زعفران در اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شیخ زاده مصدق, پریسا and لطفی, محمد and حیاتی, یاشار (2014) تاثیر مدت پیش تیمار آبی بر مولفه های جوانه زنی بذور ارقام گندم تحت تنش شوری. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شیخ زاده مصدق, پریسا and نبوی, توحید and آزرمی, بهزاد (2014) تاثیر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه های ارقام بهاره کلزا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شیخ نواز جاهد, پریسا and صدقی, محمد and سید شریفی, رئوف (2014) اثر پرایمینگ بر ترکیبات موثره برگ استویا تحت شرایط هورمونی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شیخ نواز جاهد, پریسا and صدقی, محمد and سید شریفی, رئوف (2014) اثر پرایمینگ بر جوانهزنی و فعالیت آنزیمهاي آنتی اکسیدانت استویا در شرایط هورمونی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شیردل, فرزام and گلمحمدی, عبدالله and راسخ, منصور (2014) اثر سرعت بارگذاری بر روی تنش خمشی دو رقم شاخه درخت انگور. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شیري جناقرد, منوچهر and حکم علی پور, سعید and عبادي, اصغر (2014) گره زایی گیاه سویا تحت تاثیر سطوح مختلف کودهاي شیمیایی و زیستی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

شیری جناقرد, منوچهر and حکم علی پور, سعید and کامرانی, مرتضی (2014) اثر سطوح مختلف کود های شیمیایی به همراه باکتریBradyrhizobium japonicum بر روی شاخص های رشد سویا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ص

صادقی, الهام and اکبرزاده, مهرداد and اورعی, مهدی (2014) اثر اسید سالیسیلیک بر رشد و برخی از صفات مورفولوژیکی گیاه شاهدانه در شرایط تنش شوری (Cannabis sativa L.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

صادقی, مینا and کیوان بهجو, فرشاد and عبدپور, علیرضا (2014) تجزیه و تحلیل اقتصادی و ارزیابی درآمد حاصل از تولید محصولات دامی در منطقه ی ارباب کندی شهرستان مشگین شهر. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

صادقی, مینا and کیوان بهجو, فرشاد and عبدپور, علیرضا (2014) مقایسه ارزش مورد انتظار مرتع از محل تولید محصولات دامی در دو منطقه کوجنق و ارباب کندی شهرستان مشگین شهر. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

صبری, حسین and برمکی, مرتضی and صدقی, محمد (2014) مطالعه ی تاثیر ریزوبیوم ، کودهیومیک و نانوکلات روی عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

صبری, حسین and برمکی, مرتضی and صدقی, محمد (2014) بررسی اثر استفاده از نانوکلات روی و اسید هیومیک در بوته های مادری لوبیا چیتی بر قدرت رویشی بذور تولیدی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

صدوری, مهدی and آریان پور, آذین (2014) مهار زیستی بیماری پاخوره گندم با جدایه های ایرانی باکتری Pseudomonas fluorescens و قارچTrichoderma harzianum. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

صدوری, مهدی and اشکانی, سیامک and محمدی گل تپه, ابراهیم (2014) تاثیر دوازده اسانس گیاهی بر عوامل بیماری های حباب خشک و تر قارچ خوراکی دکمه ای سفید. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

صلحی, ندا and فتحی, سید علی اصغر and گلی زاده, علی and حسن پور, مهدی (2014) تاثیر مقادیر مختلف کود مرغی روي پارامترهاي رشدي و جدول زندگیTuta absoluta (Meyrick) تحت شرایط گلخانه(Lepidoptera:Gelechiidae). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

صلحی, ندا and فتحی, سید علی اصغر and گلی زاده, علی and حسن پور, مهدی (2014) تاثیر مقادیر مختلف کود مرغی روي تراکم جمعیت مینوز برگ گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)و خسارت آن تحت شرایط مزرعهاي. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

صمدی کلخوران, الهام and آل ابراهیم, محمد تقی and جهانبخش, سدابه and حسین زاده, امیر اصلان (2014) بررسی کارایی علف کش اگزادیارژیل در کنترل علف های هرز در مراحل مختلف رشد سیب زمینی(Solanumtuberosum L.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

صمدی کلخوران, الهام and آل ابراهیم, محمد تقی and جهانبخش, سدابه and حسین زاده, امیر اصلان (2014) بررسی کارایی علف کش اگزادیارژیل بر عملکرد و اجزای عملکرد در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی(Solanumtuberosum L.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ط

طلیعی, فاختک and صفایی, ناصر (2014) مطالعه قارچ هاي همراه ریشه وساقه سویا وتغییرات جمعیت آنها. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

طلیعی, فاختک and صفایی, ناصر and آقاجانی, محمدعلی (2014) تاثیر خصوصیات خاك بر جمعیت قارچ Macrophomina phaseolinaو وقوع بیماري پوسیدگی ذغالی سویا در مزارع استان گلستان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

طلیعی, فاختک and قربانی واقعی, حجت and شیخ, هاجر (2014) اثر پیش تیمار بذر و شوري بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سوبابل (Leucaena leucocephala). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

طورانی, زینب and قاسم نژاد, محمود and رمضانی ملک وردی, محمد (2014) اثر آسیب مکانیکی میوه ها در ضمن برداشت بر کیفیت روغن استحصالی زیتون(Olea europaea) رقم زرد و روغنی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

طوسی, پری and اتابکی, آیسان (2014) اثر محلول پاشی مکمل های آلی فتوستنز جاری و خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی دو رقم کلزا(Brassica napus L.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

طوسی, پری and تاج بخش, مهدی and اصفهانی, مسعود (2014) اثر محرک های رشد ارگانیک،نانو کلات آهن و آب مغناطیسی بر شاخص بهره وری و عملکرد روغن سویا(Glycine max) در زمان های برداشت. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

طیب پور دیزجی, سعیده and سفالیان, امید and دژستان, سارا and اصغری, علی and زارع, ناصر (2014) طبقه بندي ژنوتیپ هاي گندم ) (Triticum astivumبر اساس زیرواحدهاي گلوتنین با استفاده از-SDS PAGE. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ظ

ظهیری, محمدعلی and موسوی, سیدرضا (2014) ارزیابی مدیریت مبارزه بیولوژیک به وسیله تریکوگراما و نقش آن در کاهش سموم در شمال کشور. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ع

عابدي, آرمین and دادگر, ناصر and عباسی, آیدا (2014) بررسی تغییرپذیري مکانی و همبستگی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك به کمک تکنیک زمین آمار(مطالعه (موردي: دامنه هاي جنوب شرقی سبلان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عابدینی آبکسری, حسن and هاشم آبادی, داود and کاویانی, بهزاد (2014) پاسخ گیاه شمعدانی (Pelargonium spp.) در تلقیح ریشه با میکروارگانیسم هاي حل کننده فسفات بر غلظت عناصر غذایی ماکرو، عملکرد فیزیولوژیک و محتوي پروتئین برگ در بسترهاي رشد. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عبادی, اصغر and جودی, مهدی and کامرانی, مرتضی and شیری جناقرد, منوچهر (2014) برآورد وراثت پذیري و تجزیه همبستگی عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در گندم نان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عبادی, اصغر and کامرانی, مرتضی and جودی, مهدی (2014) شناسایی مگا محیط ها در آزمایشات ناحیه اي جو با استفاده از روش GGE باي پلات. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عباسی, آرزو and میرشکاری, بهرام and عیوضی, علیرضا (2014) بررسی تاثیر کود شلات (Zn-EDTA) بر صفات رشدی و میزان اسیدهای چرب در سه رقم گیاه ریحان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عباسی, سمیه and عباسپور گیلانده, یوسف and افکاری سیاح, امیر حسین and حسن پناه, داود (2014) طبقه بندي ارقام مختلف سیب زمینی با استفاده از شبکه عصبی ML. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عباسی, سمیه and عباسپور گیلانده, یوسف and افکاری سیاح, امیر حسین and حسن پناه, داود and عزیزی, افشین (2014) مقایسه روش هاي خوشه بندي آماري براي تشخیص ارقام مختلف سیب زمینی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عباسی کلو, آیدا and جعفرزاده, علی اصغر and کریمیان اقبال, مصطفی (2014) توزیع شکل های اکسیدهای آهن در واحدهای مختلف ژنومرفیک در منطقه مرند. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عبداللهی, ابراهیم and مصری گندشمین, ترحم (2014) مسافت طی شده هنگام دور زدن در سر مزرعه و تاثیر ان در مسافت غیر مفید طی شده در زمان انجام عملیات کشاورزی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عبداللهی, کبری and اسماعیل پور, بهروز and خرم دل, سرور and راستگو, ساسان and فتح العلومی, سولماز (2014) اثر محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی بر برخی صفات رویشی خیار گلخانه ای. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

عبدالهی, فاطمه and محمددوست چمن آباد, حمیدرضا (2014) بررسی ویژگیهاي مورفولوژیک 20رقم گندم در رقابت با خردل وحشی (Sinapsis arevensis). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عبدالهی, کبری and اسماعیل پور, بهروز and خرم دل, سرور and راستگو, ساسان and فتح العلومی, سولماز (2014) تاثیر ورمی کمپوست و پوتریسن بر برخی خصوصیات رویشی خیار گلخانه ای رقم یلدا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عبدالهی, کبری and اسماعیل پور, بهروز and خرم دل, سرور and راستگو, ساسان and فتح العلومی, سولماز (2014) تاثیر ورمی کمپوست و پوتریسین بر رنگیزه های فتوسنتزی خیار گلخانه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture.

عبدی, سجاد and اصغری, شکراله and اسمعلی عوری, اباذر and رئوف, مجید (2014) ارزیابی مدل های نفوذ کوستیاکوف و گرین امپت در کاربری های مختلف اراضی منطقه گرمی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عبدی, سجاد and اصغری, شکراله and اسمعلی عوری, اباذر and رئوف, مجید (2014) بررسی روابط بین رواناب و برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع گرمی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عدلی عتیق, رسول and صابری, عارف and سفیدی, کیومرث and امیرخانی, معصومه (2014) تحلیلی بر روش های مختلف جمع آوری نزولات آسمانی و تاثیر آن ها بر کشاورزی ارگانیک در مناطق خشک و نیمه خشک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عرش نشین, هما and قاسمیان, علیرضا and رضوی, سیدمهدی and زارع, ناصر and بهنامیان, مهدی (2014) مطالعه تاثیر ترکیب های مختلف هورمونی بر کالوسزایی گیاه بالنگو شهری(Lallemantia iberica). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عرش نشین, هما and موسوي ثمرین, سونیا and رضوي, سید مهدي and قاسمیان, علیرضا (2014) بررسی ترکیبات اسانس حاصل ازکالوس گیاه دارویی بالنگوي شهري )(L. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عزیزپور, آیدین and بابازاده, مهراب (2014) بررسی تیتر آنتی بادي حاصل از بیماري نیوکاسل در جوجه هاي گوشتی به روشهاي HIو ELISA. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عزیزپور, آیدین and باقری, جبراییل (2014) بررسی سرولوژیکی تحت تیپ های H5 و H7 ویروس آنفولانزادر گله های طیور صنعتی استان اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عظیم زاده, زهرا and محب الدینی, مهدی and چمنی, اسماعیل (2014) بررسی تاثیر تیمار بنزیل آدنین و فراصوت بر پرآوری درون شیشه ای سوسن چلچراغ (Litium ledebourii Boiss). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عظیم زاده, زهرا and محب الدینی, مهدی and چمنی, اسماعیل (2014) بررسی تاثیر تیمار تنطیم کننده ی رشد و فراصوت بر ریشه زایی و کالوس زایی درون شیشه ای سوسن چلچراغ (litium ledebourii Boiss.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عظیم زاده, زهرا and محبالدینی, مهدي and چمنی, اسماعیل (2014) بررسی تأثیر تیمار نفتالین استیک اسید و فراصوت بر صفات رویشی سوسن چلچراغ ).(Lilium ledebourii Boiss در شرایط درونشیشهاي. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عظیمی باغان, اعظم and نبوی, سید محسن (2014) بررسی اثر کود بیولوژیک و کود کامل بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان روغنی رقم پروگرس. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

علی جانی, علی and محمد دوست چمن آباد, حمید رضا and یزدانی, مالک (2014) تاثیر تراکم بوته و مقدار نیتروژن بر زاد آوري گاوپنبه (Abutilon theophrast). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

علی جانی, علی and محمد دوست چمن آباد, حمید رضا and یزدانی, مالک (2014) بررسی اثرات اقلیم بر فنولوژي علف هرز گاوپنبه ) (Abutilon theophrastiبر اساس درجه- روز. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

علی پور, امین and قربانی, اردوان and امیر خانی, معصومه and بدرزاده, میکائیل and شریفی نیارق, جابر (2014) ارزیابی تراکم و پوشش تاجی گیاهی در شدت های مختلف چرایی بر اساس کانون بحرانی روستا(مطالعه موردی:روستای ارباب کندی.شهرستان اردبیل). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

علی پور, امین and قربانی, اردوان and امیرخانی, معصومه and بدرزاده, میکائیل and شریفی نیارق, جابر (2014) تغیرات تولید تحت تاثیر شدت چرا در مراتع شمالی گیلان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

علیزاده, مهناز and رضوی, سید مهدی (2014) بررسی ترکیب شیمیایی و خاصیت ضد قارچی اسانس Artemisia melanolepis. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

علیزاده سالطه, سعیده and ارزانی, کاظم and صفایی, ناصر and هوشمند, سپیده (2014) اثربخشی اسانس هاي گیاهی جهت حفظ بهتر میوه ها در پوشش هاي بسته بندي. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عمرانی, بهنام (2014) تعیین فلور گیاهی جهت حفظ منابع طبیعی و تأمین هدف کشاورزي ارگانیک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عمرانی, بهنام and دانش یار, سیده کوثر (2014) ضرورت کاربرد کمپوست به عنوان یک کود آلی در کشاورزي ارگانیک، استانداردها و چالش هاي موجود. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عمید, سما and مصری گندشمین, ترحم and رفیعی, شاهین and شاهقلی, غلامحسین (2014) تعیین الگوي مصرف و شاخص هاي انرژي و اقتصادي براي تولید مرغ گوشتی در شهرستان خلخال. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عمید, سما and نبوی پله سرائی, اشکان and مصری گندشمین, ترحم (2014) تعیین الگوی مصرف و شاخص های انرژی برای تولید نارنگی بر اساس اندازه مزرعه در استان گیلان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

عمید, سما and نبوی پله سرائی, اشکان and مصری گندشمین, ترحم (2014) بررسی انتشار گازهای گلخانه ای تولید نارنگی بر اساس اندازه مزرعه در استان گیلان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

غ

غبرانی, ملیحه and سودائی زاده, حمید and ابطحی, سیدمرتضی and اختصاصی, محمد رضا (2014) تاثیر مالچ زیست تخریب پذیر پلیمری سلولزی بر برخی از خصوصیات رویشی گیاه اسکنبیلCalligonum comosum. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

غیاثی, سید احسان and ولی زاده, رضا (2014) اثر تغذیه هسته انار به عنوان یک پسماند ارگانیک به همراه روغن سویاي اکسید شده بر فراسنجه هاي متابولیکی بز هاي سانن در دوره انتقال. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

غیاثی, سید احسان and ولی زاده, رضا (2014) اثر آنتی اکسیدانی هسته انار بر فعالیت آنزیم هاي کبدي خون بزهاي سانن پیرامون زایش تحت تنش اکسیداتیو القایی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ف

فاضل نیاري, ضرغام and عادلزاده, رضا and دیده باز مغانلو, قربان (2014) مقایسه فنی برخی روشهاي خاك ورزي حفاظتی در تولید پنبه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فاضل کوهی, میترا and چمنی, اسماعیل and تهامی, سید کریم (2014) تاثیر بنزیل ادنین بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده انتوریوم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فاضل کوهی, میترا and چمنی, اسماعیل and تهامی, سید کریم (2014) تاثیر پراکسید هیدروژن بر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فتحی, سعیده and الفتی, جمالعلی (2014) مطالعه ی تاثیر تراکم کاشت روی میزان عملکرد و کیفیت بذر در کدوی تخم کاغذی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فتحی آچاچلوئی, بهرام and سید شریفی, رضا (2014) فن آوری های کشاورزی جایگزین. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فربودی, گلاره and بازو بندی, محمد and جلیلی راد, پریسا (2014) بررسی اثر بازدارندگی گیاهان دارویی اسپند، رزماري، سداب بروي خصوصیات جوانه زنی علف هرزتاج خروس. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فرجی, همایون and محمددوست چمن آباد, حمیدرضا and آل ابراهیم, محمد تقی and محب الدینی, مهدی and حسین زاده, امیر اصلان (2014) بررسی کارایی سه علفکش پیش کاشت در کنترل علف هرز تاج خروس و برعملکرد سیب زمینی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فرجی, همایون and محمددوست چمن آباد, حمیدرضا and آل ابراهیم, محمد تقی and محب الدینی, مهدی and حسین زاده, امیر اصلان (2014) تاثیر علفکش های اتال فلورالین، پندی متالین و تری فلورالین بر کنترل سلمه تره و عملکرد سیب زمینی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فرجی, همایون and نجفی, قاسم and جوادي, احمد (2014) بررسی سودمندي پرایمینگ بر شاخص هاي جوانه زنی کلزا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فرزانه, غلامرضا and دژستان, سارا and جهانبخش, سدابه and بهنامیان, مهدی (2014) بررسی اثر طول مدت ضدعفونی و غلظت محیط کشت MS بر جوانه زنی درون شیشه ای بذر استویا (Stevia rabudiama). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فرزانه, غلامرضا and دژستان, سارا and جهانبخش, سدابه and بهنامیان, مهدی (2014) بررسی اثر غلطت های مختلف تید یازورون روی شاخه زدایی و تولید برگ درگیاه استویا (Stevia rabaudiama). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فرهودي, مریم and رمرودي, محمود and گلوي, محمد (2014) تأثیر کودهاي دامی و شیمیایی در تراکمهاي مختلف در عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ در کشت تأخیري. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فرهودي, مریم and رمرودي, محمود and گلوي, محمد (2014) تأثیر کودهاي دامی و نیتروژن شیمیایی و تلفیق آنها بر درصد روغن گلرنگ تحت تأثیر تراکم هاي مختلف در کشت تأخیري. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فرهودی, نجمه and یاری, فتانه (2014) بهینه سازي بسته بندي گل شاخه بریده میخک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فصیح فر, الهام and حسینی سیسی, سیده زهرا (2014) تاثیر کشت ارگانیک سیب زمینی بر فون نماتدها، عنکبوتها و حشرات مفید مزرعه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فلاح قالهري, غلام عباس and داداشی رودباري, عباسعلی (2014) پهنه بندي پارامترهاي رطوبتی به منظور کشت دیم (مطالعه موردي استان اصفهان). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فلاح قالهری, غلام عباس and داداشی رودباری, عباسعلی (2014) امکان سنجی و پنبه بندی اگروکلیمایی مانطق مستعد کشت گندم با استفاده از مدل(AHP) (مطالعه موردی شهرستان نوشهر). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فلاح قالهری, غلام عباس and داداشی رودباری, عباسعلی (2014) برآورد نیاز آبی گندم بهاره توسط مدلCROPWAT در شهرستان مشهد. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فلاح نژاد مجرد, ندا (2014) تاثیر مهار کننده گیاهی و شیمیایی بر فعالیت سرین پروتئاز ها. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فلاحتی, رقیه and چمنی, اسماعیل and ایزدی, نورالدین and نهامی, سید کریم (2014) تاثیر متیل جاسمونات در باززایی مستقیم لاله واژگون. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فلاحی, رقیه and چمنی, اسماعیل and ایزدی, نورالدین and تهامی, سید کریم (2014) تاثیر تیمار سالیسیلیک اسید بر صفات رویشی لاله واژگون در شرایط درون شیشه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فهدی هویزه, نرجس and حیدری, مختار and سماواتی, وحید (2014) اثرات صمغ عربی و زمان انبارداری بر کیفیت آریل های اناررقم ملس پوست زرد باغملک (خوزستان با حداقل فرآوری. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فیاض, مریم (2014) بررسی آزمایشگاهی اثر نماتدکشی عصاره متانولی گیاه دارویی تاتوره (Datura stramonium) Meloidogyne javanica روي نماتد ریشه گره. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فیاض, مریم (2014) بررسی اثر عصاره آبی گیاه دارویی تاجریزی(Solanum nigrum) بر ممانعت از تفریخ تخم نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فیروزی مجنده, محمد جواد and قلی پوری, عبدالقیوم and توبه, احمد and عابدی اصل, غلامرضا and جماعتی, شهزاد (2014) بررسی صفات فنولوژیکی،عملکرد و اجزای عملکرد و زمان های رسیدگی ارقام گندم دوروم و گندم های نان به عنوان شاهد در شرایط دیم اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فیروزی مجنده, محمد جواد and قلی پوری, عبدالقیوم and توبه, احمد and عابدی اصل, غلامرضا and جماعتی, شهزاد (2014) بررسی صفات فنولوژیکی ، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم دوروم در شرایط دیم منطقه اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فیض اله زاده اردبیلی, سینا and محمودي, اصغر and مصري گندشمین, ترحم (2014) مروري بر روش کنترل فازي در کنترل آب وهواي گلخانه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

فیضی, مهدی and صادق زاده, بهزاد and صالحی قره ورن, نیما and نجفیان, معصومه (2014) تحمل تنش اثر سرما در ارتباط با میزان کربوهیدرات های محلول در آب در ژنوتیپ های جو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ق

قادری, مارال and رزمجو, جبرئیل and داوری, مهدی and رفیعی دستجردی, هوشنگ and عبادالهی, عسگر (2014) شناسایی ترکیبات اسانس نعناع خوراکی و بررسی فعالیت شته کشی ان بر کنترل شته برگ یولاف در شرایط ازمایشگاهی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قادری, مارال and رزمجو, جبرئیل and داوری, مهدی and رفیعی دستجردی, هوشنگ and عبادالهی, عسگر (2014) شناسایی ترکیبات اسانس پونه کوهی mentha longifolia L. و بررسی فعالیت شته کشی ان بر کنترل شته برگ یولاف در شرایط ازمایشگاهیی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قاسم بگلو, مهدی and خماری, سعید and پاسبان اسلام, بهمن and سفالیان, امید (2014) مطالعه برخی ویژگی های قدرت بذر ژنوتیپ های مختلف کلزای پاییزه تحت شرایط محدودیت آب. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قاسم بگلو, مهدی and خماری, سعید and پاسبان اسلام, بهمن and سفالیان, امید (2014) ارزیابی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های مختلف کلزای پاییزی تحت کمبود آب. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قاسمی, سارا and اصغري, علی and محمد دوست چمن آباد, حمید رضا (2014) تغییرات مقدار و فلورسانس کلروفیل و هدایت روزنه اي در ژنوتیپ هاي جو در شرایط سمیت آلومینیوم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قاسمی, سارا and اصغری, علی and محمد دوست چمن آباد, حمید رضا (2014) مطالعه خصوصیات ریشه ژنوتیپ های جودر شرایط سمیت آلومینیوم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قاسمی, فاطمه and رمضان پور, دکتر حسن and اسدی, دکتر صفورا (2014) تغییرات برخی پارامتر های کیفیت خاک بر اثر تغییر کاربری اراضی شیب دار حوضه تنکابن استان گیلان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قاسمی سقزچی, رقیه and چمنی, اسماعیل and استاجی, اصغر and تهامی, سید کریم (2014) بررسی واکنش باززایی گل مریم به تنظظیم کننده های رشد گیاهی در شرایط درون شیشه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قاسمی سقزچی, رقیه and چمنی, اسماعیل and استاچی, اصغر and تهامي, سید کریم (2014) بررسسی تاثیر اسید آبسیزیک بر مقاومت به سرمای گل مریم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قدکچی بزاز, حامد and عباسپور گیلانده, یوسف and داوري, مهدي and نوشیار, مهدي (2014) جداسازي دانههاي گندم سالم با دانههاي آلوده به قارچ Fusarium graminearumبا استفاده از گشتاورهاي تصویر. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قدکچی بزاز, حامد and عباسپور گیلانده, یوسف and داوری, مهدی and نوشیار, مهدي (2014) شناسایی دانههاي گندم سالم با دانههاي آلوده به قارچ Fusarium graminearumبا استفاده از ویژگیهاي رنگی و مورفولوژیکی تصویر. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قربانی, سمیرا and اکبرزاده, مهرداد and محبعلی پور, ناصر (2014) بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه دارویی چاي کوهی (Stachys lavandulifolia vahl.) در استانهاي زنجان، مازندران و آذربایجان شرقی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قربانیان, حمید and اکبری, غلامعلی and کیانمهر, محمد حسین and حسن پناه, داود (2014) مطالعه تاثر دورآبیاری و نسبت اختلاط کود نیتروژنه و گاوی پلت شده برخی خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان رقم گابور. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قربانیان, حمید and اکبری, غلامعلی and کیانمهر, محمد حسین and حسن پناه, داود (2014) مطالعه تأثیر دورآبیاري و نسبت اختلاط کود نیتروژنه و گاوي پلت شده بر برخی خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان رقم گابور. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قشلاق علیایی, مجید and گلیان, ابوالقاسم and حق پرست, علیرضا and باسامی, محمد رضا and حسینی شهیدي, رضا (2014) اثر تزریق اسید آمینۀ ال – گلوتامین به مایع آمنیوتیک جنین بر مورفولوژي ژژونوم جوجه هاي گوشتی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قشلاق علیایی, مجید and گلیان, ابوالقاسم and حق پرست, علیرضا and باسامی, محمد رضا and حسینی شهیدي, رضا (2014) اثر تزریق اسید آمینۀ ال – گلوتامین به کیسه زرده جنین در روز هفتم رشد جنین بر پاسخ هاي ایمنی هومورال جوجه هاي گوشتی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قلی نژاد, اسماعیل and پیرغریب نواز, سمیرا (2014) کشاورزي ارگانیک وتغذیه سالم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قلی پور, علیرضا and شکوهیان, علی اکبر (2014) ریز موجودات مفید}){Effective microorganism(EMپدیدهاي در تولید محصولات اورگانیک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قلی پور نویري, سمیرا and عبادي, علی and جهانبخش, سدابه and امین زاده, غلامرضا (2014) تاثیر تنش کمآبی بر محتواي کلروفیل در ده لاین پیشرفته گندم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قلی پور نویري, سمیرا and عبادي, علی and جهانبخش, سدابه and امین زاده, غلامرضا (2014) تاثیر تنش کمآبی بر روي برخی خصوصیات فیزیولوژیک لاینهاي پیشرفته گندم (Triticu). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قلی پوررز, علیرضا and نصیری دشتکی, حسین (2014) تاثیر محلول پاشی با نیتروژن توام با باکتری PGPR برخصوصیات ریشه و پروتئین دانه جو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قلیپور, علیرضا and شکوهیان, علی اکبر (2014) تاثیر مدیریت کیفیت آب بر تولید پایدار غده چه های سیب زمینی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قنبري نژاد مریان, سلمان and کیوان بهجو, فرشاد and محبوب, بابک (2014) گیاهان دارویی ومعرفی برخی از آنها با قابلیت کشت ارگانیک (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده لیسار(. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قهرمانی, صغري and صدقی, محمد and سید شریفی, رئوف (2014) تاثیر فرسودگی بذر بر فعالیت آنزیم هاي آنتی اکسیدانت و پراکسیداسیون لیپیدي گیاهچه هاي کدوي تخم کاغذي در دماهاي مختلف. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قهرمانی, صغری and صدقی, محمد and سیدشریفی, رئوف and قلی پور, علیرضا (2014) تاثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و مولفه هاي رشد گیاهچه هاي کدوي تخم کاغذي در دماهاي مختلف. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قهرمانی, معصومه and عبادی, علی and پرمون, قاسم and جهانبخش, سدابه (2014) تاثیر تنش کم آبی بر میزان عناصر چند ژنوتیپ سورگوم علوفه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

قهرمانی, معصومه and عبادی, علی and پرمون, قاسم and جهانبخش, سدابه (2014) تاثیر تنش کم آبی بر عملکرد و کارایی مصرف آب چند ژنوتیپ سوگوم علوفه ای (Sorghum bicolor). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ل

لطیفی, ملیحه and آزمایش فرد, پروانه and خرازی پاکدل, عزیز and صبوری, علیرضا (2014) بررسی اثر سه تیمار غذایی روی طول مراحل مختلف پورگی سن شکارگرOrius albidipennis Reuter. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

م

متقی نیا, لیلا and حسن پور, مهدی and رزمجو, جبرائیل and حسینی, مجتبی and چمنی, اسماعیل (2014) نرخ شکارگری پشه ی شته خوار،Aphidoletes aphidimyza Rondani روی شته جالیز:Aphis gossypii Gloverاثر رقم خیار و کود ورمی کمپوست. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

متقی نیا, لیلا and حسن پور, مهدی and رزمجو, جبرائیل and حسینی, مجتبی and چمنی, اسماعیل and فلاح پور, فرنوش (2014) اثر کود ورمی کمپوست روي زیست شناسی پشه ي شته خوار ،Aphidoletes aphidimyza Rondaniدر شرایط آزمایشگاهی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

متقی نیا, لیلا and رزمجو, جبرائیل and حسن پور, مهدی and تاج میري, پژمان (2014) تاثیر نسبت هاي مختلف ورمی کمپوست به خاك روي پارامترهاي رشد جمعیت کنه ي تارتن Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) ،دولکه اي. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

مجتهدی, مهرداد and راحلی, حسین (2014) بررسی امکانات بالقوه و راهکارهاي ترویج کشت محصولات ارگانیک در مناطق خشک و نیمه خشک ایران. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

مجد, رقیه and آل ابراهیم, محمد تقی (2014) مقایسه کارایی پنج علفکش در کنترل علفهاي هرز سلمهتره (Chenopodium albom)و تاج- خروس(Amarantosretre flexus)در سیبزمینی در منطقه اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محبی, مینا and بابالار, مصباح and عسگری سرچشمه, محمد علی (2014) اثر زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه سیب رقم "فوجی" در زمان برداشت و طی مدت انبارمانی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محبی, مینا and بابالار, مصباح and عسگری سرچشمه, محمد علی (2014) اثر محلول پاشی مقادیر مختلف آهن ) (Fe-EDDHAبر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی محصول سیب رقم " فوجی". In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محترم, سید علیرضا and زارعی, غلامرضا (2014) بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم عملکرد گیاه دارویی کاسنی (Circhorimintybus L.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محجوب, سید مهدي and توحیدي, محمد تقی (2014) بررسی میزان اهمیت و وضعیت تریپس گندم در استان کرمانشاه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محجوب, سید مهدي and توحیدي, محمد تقی and ادوایی, قباد and جلیلیان, فرزاد and باقري, شهلا (2014) شناسائی گونه هاي ساقه خوار ذرت در استان کرمانشاه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محجوب, سید مهدي and توحیدي, محمد تقی and جلیلیان, فرزاد and فرهادي, جمال and کولانی, سجاد (2014) بررسی اثر مبارزات زراعی بر روي کنترل بید چغندر قند. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمد تقی, ف and رضوی, م and میری نژاد, ش (2014) عصاره گیري از ریشه گیاه دارویی Ferulago subvelutina. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمد تقی, فاطمه and رضوی, مهدی (2014) طبقه بندی ترکیبات طبیعی گیاهان دارویی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمد غریبانی, هادی and راسخ, منصور (2014) تعیین حجم کوفتگی دو رقم سیب زمینی متداول ایرانی با استفاده از ازمون ضربه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمدتقی, ف and رضوی, م and میری نژاد, ش (2014) ترکیبات شیمیایی اسانس اندام هوایی گیاه داروییFerulago subvelutina. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمدغریبانی, هادی and راسخ, منصور and افکاری سیاح, امیر حسین and گلمحمدی, عبدالله (2014) تاثیر سرعت بارگذاری، اندازه غده و رقم روی برخی خواص مکانیکی سیب زمینی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمدپور خانقاه, علی and موسوی, سید سجاد and اعلایی, یوسف and جعفری, مریم and سلامی, مهران (2014) بررسی ارتباط صفات مورد مطالعه با عملکرد دانه با استفاده از تجریه رگریسون و علیت در 34 لاین و رقم جو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمدی, سمیره and میرزایی آقچه قشلاق, فرزاد and سیف دواتی, جمال and شرری, معراج and عبدی بنمار, حسین (2014) تاثیر فرآوری قارچی بر میزان پروتئین خاک اره صنوبر تحت شرایط آزمایشگاهی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمدی, سمیره and میرزایی آقچه قشلاق, فرزاد and سیف دواتی, جمال and شرری, معراج and عبدی بنمار, حسین (2014) مطالعه ی تاثیر فرآوری قارچی بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده ی خشک خاک اره صنوبر به روشin vitroومیکروسکوپی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمدی, سمیه and جهانبخش گده, سدابه and رضوی, خدیجه and عبادی, علی (2014) ارزیابی فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ هاي متحمل گندم تحت تنش شوري. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمدی, سمیه and رضوی, خدیجه and جهانبخش, سدابه and عبدی, علی (2014) ارزیابی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ هاي متحمل گندم تحت تنش شوري. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمدی جیرآباد, قدرت and ملکی, مصطفی and سیف دواتی, جمال (2014) تعیین و ترکیب شیمیایی و روند تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک ضایعات ماشک و ضایعات گاودانه با روش کیسه های نایلونی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمودآباد, حمید عادل and اورعی, مهدی (2014) ارزیابی کاربرد برگی کود اوره وتاثیر کود ورمی کمپوست بر خصوصیات فیزیولوژیکی نعناع سبز(Mentha spicata L.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمودآباد, حمید عادل and اورعی, مهدی (2014) ارزیابی کاربرد برگی کود اوره وتاثیر کود ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیکی نعناع سبز (Mentha spicata L.). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمودی, سورس and میرزایی, سجاد and میرزایی, یداله and قلی نیا, فاطمه (2014) شبیه سازی حداکثر دبی سیلاب با مدل بارش رواناب (مورد مطالعه: ایران-آذربایجان غربی-حوضه پاییزآباد). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمودی, هادی and غلامرضا, توکلی کرقند and میرزایی, محمدرضا (2014) بررسی اثر بازدارندگی اسانس گیاه رازیانه از رشد قارچ Paecilomyces variotii عامل سرخشکیدگی پسته. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمودی بابلانی, ندا and اصغری, علی and محمد دوست چمن آباد, حمید رضا (2014) بررسی اثر تنش آلومینیوم بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی ارقام گندم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمودی بابلانی, ندا and اصغری, غلی and محمد دوست چمن آباد, حمید رضا (2014) بررسی اثر تنش آلومینیوم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام گندم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

محمودی حمیدآباد, نازنین and ناصحی, فاطمه (2014) بررسی بقایای سموم فسفره کاربردی(دیازینون و مالاتیون) در سیب قرمز لبنانی مشگین شهر در سال 92. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

مرادي, لیلا and اورعی, مهدي and جمشیدي, سلیمان (2014) کنترل بیولوژیک باکتري هاي عامل بیماري پوسیدگی سیب زمینی با استفاده از اسانس گیاه دارویی مریم گلی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

مرادي, لیلا and اورعی, مهدی and جمشیدي, سلیمان (2014) بررسی اثر ضدباکتریایی غلظت هاي مختلف اسانس مرزه به منظور کنترل ارگانیک باکتري هاي عامل پوسیدگی سیب زمینی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

مرادیانی, هاجر and توبه, احمد and حسن پناه, داوود and جهانبخش, سدابه and حسین زاده, امیر اصلان (2014) مطالعه میزان اسیدآمینه لیزین پروتئین و نشاسته در ارقام سیب زمینی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

مرادیانی, هاجر and توبه, احمد and حسن پناه, داوود and حسین زاده, امیر اصلان (2014) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام سیب زمینی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

مریوانی, فرزاد and قادری, ناصر and جیرانی, محمد (2014) بررسی اثرات کود زیستی و حیوانی بر عملکرد و برخی خصوصیات میوه توت فرنگی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

مشایخی, علی and عباسپور گیلانده, یوسف and مصری گندشمین, ترحم and حسن زاده, محمد (2014) پیش بینی هزینه های نگهداری و تعمیر تراکتور های فعال مجتمع کشت و صنعت آستان قدس رضوی با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

مشایخی, علی and عباسپور گیلانده, یوسف and مصری گندشمین, ترحم and حسن زاده, محمد (2014) تعیین مدل ریاضی براي پیش بینی هزینه هاي تعمیر و نگهداري تراکتور هاي فعال کشت و صنعت آستان قدس رضوي مشهد. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ملازاده, حسن and کیوان بهجو, فرشاد and شریفی نیا, جابر and هدایت, شهامت and محبوب, بابک (2014) مقایسه میزان تولید در مراتع باز با مراتع زیر اشکوب درختی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ملازاده, حسن and کیوان بهجو, فرشاد and شریفی نیا, جابر and هدایت, شهامت and محبوب, بابک (2014) مقایسه میزان تولید در سه منطقه مرتعی فندقلو، شغاله دره و نیارق. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ملوندي, مریم and آقاجانی, محمدعلی and طلیعی, فاختک and محمدي مقدم, مهدي (2014) بررسی تاثیر برخی عصارههاي گیاهی بر رشد میسلیومی قارچ عامل بیماري بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

مهدوی کیا, فائزه and سحرخیز, محمد جمال and کرمی, اکبر (2014) اثرات دگرآسیبی بقایاي گیاه نعناع فلفلی ). (Mentha piperita Lبر جوانه زنی و رشد پیچک صحرایی، تربچه و گوجه فرنگی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

مهدی پور اصل, مهدی and ولی اللهی, صلحبه and زواره, محسن (2014) تاثیر نانو کود بیولوژِیک و کمپوست ضایعات چای و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا(Phaseolus vulgaris L). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

موحد قوجق, سلیمه and فروتن, عبدالرضا and غلامعلی پور, ابراهیم (2014) بررسی کنترل بیولوژیکی قارچ v.dahliae عامل بیماری پژمردگی اوندی پنبه در شرایط ازمایشگاه. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

موسوي ثمرین, سونیا and عرش نشین, هما and رضوي, سید مهدي and قاسمیان, علیرضا (2014) بررسی ترکیبات اسانس کالوس حاصل از گیاه بادرشبویه )(Dracocep. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

موسوی, سیده مریم (2014) بررسی تاثیر کمپوست،ورمی کمپوست و لجن حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

موسوی ثمرین, سونیا and قاسمیان, علیرضا and رضوی, سید مهدی and زارع, ناصر and بهنامیان, مهدی (2014) مطالعه تاثیر ترکیبات هورمونی بر کالوس زایی گیاه بادرشبویه(Dracocephalum moldavica). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

میرزا حسینی, غلامرضا and برمکی, مرتضی and دهدار مسجد لو, بهرام (2014) بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن روی صفات فنولوژِیک دو رقم سیب زمینی در اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

میرزا حسینی, غلامرضا and برمکی, مرتضی and دهدار مسجدلو, بهرام (2014) بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن روز عملکرد و تجمع نیترات دو رقم سیب زمینی در اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

میرزا معصوم زاده, بهرام and احدی, علی and متوسل, هلال (2014) بررسی تاثیرات سدیم کلراید بر روی ارقام چغندر قند در شرایط کاشت بدون خاک در گلخانه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

میرزا معصوم زاده, بهرام and خیامیم, سمر and نظیز زاده, علی and غریبی اصل, سیامک (2014) بررسی شاخص های رشد 20 ژنوتیپ مونوژرم و پلی ژرم چغندر قند در شرایط تنش خشکی اسمزی از طریق تجزیه به عامل ها. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

میرزائی, سجاد and میرزائی, یداله and محمودی, سوری and اسمعلی, اباذر (2014) برسی روند تغییرات مقدار حداکثر بارش روزانه (مطالعه موردی :ماکو چالدرانکاستان اذربایجان غربی ). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

میرزائی, محمد رضا (2014) بررسی تاثیر عصاره هاي آبی شیرینک و کرمب بر جوانه زنی تلیوسپور Tilletialaevis. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

میرزائی, محمدرضا (2014) بررسی تاثیر بازدارندگی زغال فعال بر جوانه زنی تلیوسپورTilletia laevis. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

میرزائی, محمدرضا and دوست علی, الهه (2014) پیشگیری و کنترل عارضه پیش از برداشت ترکیدگی و آفتاب سوختگی میوه انار. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

میرزائی, ژیلا and نورافکن, حسن and اورعی, مهدی (2014) مطالعه اثر آسکوربیک اسید بر وزن تر بوته و برخی صفات مورفولوژیکی ریحان سبز(Ocimum basilicum L.)تحت تنش شوري کلریدسدیم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

میرزایی, قاسم and نوروزی, رضا (2014) بهرهگیري از روشهاي نوین آبیاري در کنترل علفهاي هرز. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

میرزایی, ژیلا and نورافکن, حسن and اورعی, مهدی (2014) بررسی اثر اسکوربیک اسید در شرایط تنش شوری کلرید سدیم بر طول و عرض برگ و برخی صفات مورفولوژیکی گیاه ریحان سبز. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ن

ناصري, بیتا and انصاری همدانی, شینا (2014) چگونه طول دوره تناوب زراعی با دیگر محصولات بررو اجزاي بیماري مرکب پوسیدگی ریشه و عملکرد لوبیا تاثیر می گذارد؟. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ناصري, بیتا and مرادي, پرویز (2014) مطالعه اپیدمی پوسیدگی زغالی ریشه در مزارع لوبیا کاران. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ناصري, بیتا and موسوي, سید سعید (2014) فاکتورهاي اپیدمیولوژیکی پژمردگی فوزاریومی لوبیا تحت شرایط مزارع کشاورزان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ناصري مغانلو, فرزاد and فیض اله زاده اردبیلی, سینا and ملک پور هرگلان, علیرضا (2014) ارزیابی ارگونومیکی پوسچرهاي اندام کارگران کارخانه تولید قارچ با روشهاي OWAS ،RULAو ،QECجهت افزایش راندمان تولید ارگانیک و مرسوم قارچ. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ناصری, سمیه and حیدری, مختار and جعفری, سیروس and دانشور, محمد حسین (2014) بررسی تأثیر نیترات پتاسیم بر محتواي کلروفیل برگ دانهالهاي پسته بادامی زرند در شرایط تنش شوري. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ناصری, سمیه and حیدری, مختار and جعفری, سیروس and دانشور, محمد حسین (2014) اثر اوره بر شاخص های رشد رویشی دانهال های پسته بادامی زرندت(P. vera L)تحت شرایط تنش شوری. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ناصری, سمیه and حیدری, مختار and جعفری, سیروس and دانشور, محمد حسین (2014) اثر نیترات کلسیم بر تجمع کربوهیدرات های محلول در برگ و ریشه دانهال های پسته بادامی زرند(P.vera L)در شرایط تنش کلرید سدیم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نجار زاده, سمیه and پناهنده, جابر and علیزاده سالطه, سعیده and زارع نهندی, فریبرز (2014) اثرات توام کننده های رشد گیاهی بر رنگیزه های فتوسنتزی در نعناع فلفلی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نجفی, زبور and بهنامیان, مهدی and داوری, مهدی and دژستان, سارا and علی حسین زاده, فاطمه (2014) اثر غلظت های مختلف اسانس بومادران در کنترل بیماری حباب تر (Mycogone perniciosa) شایع در سالن های پرورش قارج دکمه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نجفی, زبور and بهنامیان, مهدی and داوری, مهدی and دژستان, سارا and علی حسین زاده, فاطمه (2014) اثر غلطت های مختلف اسانس سیر در کنترل بیماری حباب تر (Mycogone perniciosa) شایع در سالن های پرورش قارج دکمه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نجفی, فاطمه and اصغری زکریا, رسول and زارع, ناصر (2014) تاثیر تنطیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی گیاه سنبل الطیب(Valeri)و اثر کلشی سین بر زنده مانی کالوس ها. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نجفی, فاطمه and اصغری زکریا, رسول and زارع, ناصر (2014) القا پلی پلوئیدی از طریق تیمار گیاهچه در گیاه سنبل الطیب(Valeriana officinalis L)با کلشی سین. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نجفی, نغمه and سید شریفی, رئوف and امین پناه, هاشم and صدقی, محمد (2014) بررسی تاثیر مقادیر کود نیتروژنه و تنطیم کننده رشد سایکوسل بر عملکرد برنج. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نجفی, نغمه and سید شریفی, رئوف and امین پناه, هاشم and صدقی, محمد (2014) تاثیر مقادیر کود نیتروژنه تنطیم کننده رشدی سایکوسل بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده ی خشک در برنج. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نجفی آذر هریس, محسن and هاشمی مجد, کاظم and قربانی, اردوان and بایبوردي, احمد (2014) بررسی توزیع مکانی K ،OC ،pH، ECو Pبا استفاده از GISو تهیه نقشه خصوصیات خاك. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نجفی اذر هریس, محسن and هاشمی مجد, کاظم and قربانی, اردوان and ایبوردی, احمد (2014) بررسی توزیع مکانی fe,zn,cu,mn, با استفاده از GIS و تهیه نقشه خصوصیات خاک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ندیم, زهرا and احمدی, ابراهیم and سلطانی, ایوب (2014) تغذیه سالم در کشاورزی ارگانیک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ندیم, زهرا and سلطانی, ایوب and غلامی, منصور (2014) بررسی تاثیر اتفان بر رنگ سطح میوه انگور ارقام بیدانه قرمز و صاحبی قرمز در طی رسیدن. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نصرت پور, سحر and وثیق, یوسف (2014) بررسی تغییرات شوري آب هاي زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از تکنیک زمین آمار. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نصرت پور, سمیه and نصرت پور, شکور (2014) مکان یابی مصرف کود های حاوی عنصر روی در خاک به روش ژئواستاتیستیک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نصرت پور, سمیه and نصرت پور, شکور (2014) چالش های بین تولید مواد غذایی و مصرف کود های شیمیایی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نصیری دشتکی, حسین and سید شریفی, رئوف and ایمانی, علی اکبر (2014) تاثیر محلول پاشی نیتروژن و باکتری های محرک رشد بر روند رشدی دانه ی جو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نصیری دشتکی, حسین and سید شریفی, رئوف and ایمانی, علی اکبر (2014) تاثیر محلول پاشی نیتروژن و باکتری های محرک رشد بر انتقال ماده ی خشک در جو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نظری عنبران, فریبا and قربانی, اردوان and اصغری, علی and هاشمی مجد, کاظم and عظیمی معظم, فرزانه (2014) ارزیابی تغییرات شاخص های تنوع و یکنواختی در پروفیل ارتفاعی شمال سبلان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نعلبندی اقدم, لاچین and دشتی, قادر (2014) اقتصاد مصرف نهاده ها در تولید محصول گندم آبی شهرستان اهر. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نعمتی, علی and تربالی, رحیم and حاتمی گیگلو, رقیه and تربالی, ندا and تربالی, لیلا (2014) بررسی تاثیر طول عمر ، پیش تیمار دما و نور بر جوانه زنی بذر تاج خروس (Amaranthus retroflexus). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نعیمی دیزجیکان, ساجد and شاهقلی, غلامحسین and رضوانی وند فنائی, عادل (2014) مقایسه افت فشار در لولههاي انتقال گندم در دو حالت زانویی 45و 90درجه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نوبهار گیگلو, عباس and ابراهیمی, میرسلمان and توبه, احمد and جماعتی, شهزاد (2014) ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای بهاره و زمان برداشت در منطقه اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نوبهار گیگلو, عباس and ابراهیمی, میرسلمان and توبه, احمد and جماعتی, شهزاد (2014) مقایسه ویژگی های زراعی،درصد و عملکرد روغن چهار رقم کلزای بهاره در منطقه اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نوبهار گیگلو, عباس and ابراهیمی, میرسلمان and توبه, احمد and جماعتی, شهزاد (2014) بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و سازگاری چهار رقم کلزای بهاره در شرایط آب و هوایی منطقه اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نوذری, الناز and اصغری زکریا, رسول and جهانبخش, سدابه and زارع, ناصر (2014) بررسی سطوح مختلف هورمون پروژسترون بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانات گیاه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نوذری, الناز and اصغری زکریا, رسول and جهانبخش, سدابه and زارع, ناصر (2014) بررسی تاثیر سطوح مختلف هورمون استروئیدی 178 estradiol بر رشد کالوس و آنزیم های پر اکسیداز و پلی فنل اکسیداز گیاه بابونه آلمانی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نورالهی, فرشته and محمددوست چمن آباد, حمید رضا and اصغري, علی and انوار, محمد (2014) تاثیر شخم و خاك پوش ها بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاك. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نوروزي نیا, فیروز and حسن پناه, داود and تقی زاده, رضا (2014) بررسی عکس العمل مینی تیوبر سه رقم سیب زمینی متداول منطقه تحت تاثیر ترکیبات مختلف بستر کاشت. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نوروزی, حمید and اسماعیل پور, بهروز and سلطانی, علی اشرف and فتح العلومی, سولماز and دستور, غلیرضا (2014) مطالعه تاثیر کاربرد پسماند کمپوست قارچ شسته شده و نشسته بر عملکرد و برخی شاخص های رشد اسفناج در شرایط گلخانه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نوروزی, حمید and اسماغیل پور, بهروز and سلطانی, علی اشرف and فتح العلومی, سولماز and دستوز, علیرضا and ولیلو, صادق (2014) مطالعه تاثیر کاربرد ورمی کمپوست بر عملکرد و برخی شاخص های رشد اسفناج در شرایط گلخانه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نوروزی, رضا and میرزایی, قاسم and سلیمانی, قدرت الله (2014) مقایسه اثر اسانس های مریم گلی ریحان و زیره سبزه بر رشد قارچ aspergillus flavus. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نوروزی نیا, فیروز and تقی زاده, رضا and حسن پناه, داود (2014) بررسی تاثیر ترکیبات مختلف بستر کشت حاصل از خاکهای مناطق با کودهای آلی ورمی کمپوست ، پیت ماس ، خاک جنگل بر خصوصیات کمی مینی تیوبرهای ارقام سیب زمینی در منطقه اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نگهبان, سهیلا and دشتی, قادر and حیاتی, باب اله (2014) ارزیابی بهره وری عوامل تولید مزارع سیب زمینی دشت اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نیکدل, مصطفی (2014) شب پره های ژئومتریده آفت گیاهان دارویی در استان آذربایجان شرقی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

نیکنام, لیلا and شهیدي نوقابی, شهناز and ایزدي, حمزه and سمیع, محمدامین (2014) اثر دورکنندگی اسانس پوست پرتقال روي حشرات کامل شب پره مدیترانه اي آرد. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ه

هادی زاده, حمیرا and محب الدینی, مهدی and اسماعیل پور, بهروز and حسنی جیفرودی, حسن (2014) بررسی باززایی درون شیشهاي گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.)از ریز نمونههاي کوتیلدون و هیپوکوتیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

هادی زاده, حمیرا and محب الدینی, مهدی and اسماعیل پور, بهروز and حسنی جیفرودی, حسن (2014) تاثیر تنظیم کنندههاي رشد NAAو KINبر کالوسزایی و باززایی درون شیشهاي گیاه دارویی کاسنی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

هوشیار جبل کندی, فرناز and عباسپور, علی and رسولی صدیقیانی, میر حسن and اصغری, حمیدرضا (2014) بررسی میزان عناصر غذایی ورمی کمپوست حاصل از منابع مختلف آلی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

و

واثقی دودران, حسین and سبحانی, عبدالله and انصاری نمین, سپیده and قلی پور رز, علیرضا (2014) ارزیابی اهمیت مشکلات مرتبط با سلامت دام در دامپروري ارگانیک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

واثقی دودران, مهدي (2014) عوامل موثر برگرایش و عدم گرایش مصرف کنندگان به خرید محصولات ارگانیک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

وحدانی, صفورا and رزمجو, جبرائیل and ناصری, بهرام and متقی نیا, لیلا (2014) بررسی ترجیح میزبانی کنه ی تارتن دولکه ای،Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)، روی شش رقم مختلف گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

وحدانی, صفورا and رزمجو, جبرائیل and ناصری, بهرام and متقی نیا, لیلا (2014) مقایسه تحمل شش رقم گوجه فرنگی نسبت به کنه ی تارتن دولکه ایTrtranychus urticae Koch. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

وفادار, راحله and قویدل, اکبر and گلی کلانپا, اسماعیل and سلطانی طولارود, علی اشرف (2014) تاثیر باکتری های سودوموناس یوتیدا بر عملکرد و فاکتورهای رشد دو رقم گندم. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

وفادار, راحله and قویدل, اکبر and گلی کلانپا, اسماعیل and سلطانی طولارود, علی اشرف (2014) بررسی اثر تنش شوری بر میزان کلروفیل در گندم تلقیح شده با باکتری های محرک رشد. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

وفادار, راحله and قویدل, اکبر and گلی کلانپا, اسماعیل and سلطانی طولارود, علی اشرف (2014) تاثیر باکتری های محرک رشد سودوموناس فلورسنس بر شاخص های رشد گندم تحت تنش شوری. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ولی اللهی, صاحبه and مهدي پور اصل, مهدي and زواره, محسن (2014) تاثیر نیتروژن و نانوکود بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی دانه ژنوتیپ هاي لوبیا چیتی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ولی لو, صادق and اسماعیل پور, بهروز and محب الدینی, مهدی and چمنی, اسماعیل and فتح العلومی, سولماز and حسنی جیفرودی, حسن (2014) مطالعه اثر اسیدهیومیک بر برخی شاخص های رشد(پس از برذاشت)گل شاخه بریده انتوریوم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

ولی لو, صادق and اسماعیلی پور, بهروز and محب الدینی, مهدی and چمنی, اسماعیل and فتح العلومی, سولماز and نوروزی, حمید (2014) مطالعه اثر اسیدهیومیک بر برخی شاخص های رشد(قبل از برداشت) گل شاخه بریده انتوریوم. In: The 4th National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 19-20 August 2015, Ardabil, Iran.

پ

پاسالاری, حسین and نیکلایویچ یوتوشنکوف, آناتولی and میسینگ, بلاروس (2014) تولید سیب زمینی تراریخته برای کمک به کشاورزی ارگانیک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

پاینده, زهرا and فتحی, رستم and باستانی, ابوبکر and جعفری ثمرین, حمید and یگانه, رضا (2014) بررسی سطح صوت و ارتعاش وارد به کاربر علف زن دوشی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

پور نعمتی, اردشیر and قربانی, اردوان and امیرخانی, معصومه and پناهنده, محسن and شریفی, جابر (2014) بررسی تأثیر عوامل اقلیمی در مقدار تولید فرم رویشی گراس در مراتع سبلان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

پورتقی, الیزا and راشکی, مریم and شیروانی, اصغر (2014) بررسی ترجیح میزبانی زنبور Aphidius matricariae (Hym.:Aphidiidae) پارازیتوئید شته روي گیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hem.:Aphididae). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

پورنعمتی, اردشیر and قربانی, اردوان and امیرخانی, معصومه and شریفی, جابر (2014) بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی در تولید فرم رویشی بوته ای (مورد مطالعه: مراتع سبلان ). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

پژگول, شراره and حسن پور اصیل, معظم and بخشی, داوود (2014) تأثیر ورمی کمپوست بر صفات مورفولوژیک بابونه آلمانی کشت شده در منطقه رشت. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

پیله, فاطمه and فرخزاد نانساء, علیرضا and اسمعیلی, محسن and دولتی بانه, حامد (2014) تاثیر زمان برداشت بر محتوای فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی انگور رقم بیدانه سفید. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

پیله, فاطمه and فرخزاد نانساء, علیرضا and اسمعیلی, محسن and دولتی بانه, حامد (2014) بررسی روند تغییرات برخی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی انگور رقم بیدانه سفید در طی انباری. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

چ

چگینی, زهرا and امینی دهقی, مجید and عباس زاده, بهلول (2014) بررسی اثر کاربرد کود زیستی فسفاته بارور-2بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه دارویی (MelissaofficinalisL.)بادرنجبویه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ک

کامرانی, بهزاد (2014) زنبور عسل و تولیدات آن در کشاورزي ارگانیک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

کامرانی, بهزاد and کامرانی, مرتضی and میرزایی شهریور, صابر (2014) تاثیر عصاره های گیاهان دارویی بر وضعیت کلی زنبورهای عسل منطقه شمال غرب کشور. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

کامرانی, مرتضی and جودی, مهدی and شیری جناقرد, منوچهر (2014) بررسی تاثیر نوع واریته و جداکشت بر روی باززایی در سیب زمینی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

کامرانی, مرتضی and عبادی, اصغر and جودی, مهدی (2014) بررسی پاسخ تعدادي ژنوتیپ گندم به تنش خشکی با استفاده از شاخص هاي مقاومت به تنش هاي محیطی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

کامرانی, مرتضی and عبادی, اصغر and جودی, مهدی (2014) مطالعه تاثیر ترکیب هورمون های 2,4-DوBAP برروی کالوس زایی و باززایی در گیاه کتان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

کاوسی کلاشمی, محمد and حیدری شلمانی, مرتضی (2014) ارزش گذاری برنج هاشمی ارکانیک با استفاده از رهیافت دو مرحله ای هکمن. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

کرمی بوژانی, سمیه and خیر علیپور, کامران and یوسفی, مجتبی and جهان بخشی, احمد (2014) تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بادمجان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

کمري, حسین and سید شریفی, رئوف (2014) تأثیر شوري خاك و محلول پاشی با نانو اکسید روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد جو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

کمري, حسین and سید شریفی, رئوف (2014) تأثیر شوري خاك و محلولپاشی با نانو اکسید روي بر محتواي کلروفیل و هدایت روزنهاي برگ پرچم جو. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

کمري, حسین and سید شریفی, رئوف (2014) کاربرد مدل الیس و پاتیافیلهو در برآورد سرعت و دوره پر شدن دانه جو تحت تأثیر شوري خاك و محلول پاشی با نانو اکسید روي. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

کیسالایی, اسما and گل محمد زاده, فاطمه and رسئلی شربیانی, ولی and گل محمدی, عبدالله (2014) کاربرد پردازش تصویر در کشاورزی دقیق. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

گ

گرانمایه, جعفر and برزگری باروق, رقیه (2014) کشاورزی ارگانیک زیست گیاهی از دیدگاه. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

گرانمایه, جعفر and برزگری باروق, رقیه and قلی پور, علیرضا (2014) بررسی رقابت بین گوجه فرنگی نشایی و سوروف با استفاده از مدل عکس عملکرد. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

گلمرادی مرنی, فرهاد and برمکی, دکترمرتضی and صدقی, دکتر محمد (2014) بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود گوگرد با تیوبا سیلوس روی خصوصیات کمی سیب زمینی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

گلی خواجه, نشاط and رزمجو, جبرائیل and ناصری, بهرام (2014) مقایسه کیفی و کمی روش های مختلف استخراج DNA از پروانه ها. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

گلی خواجه, نشاط and نوذری, جاماسب and حسینی نوه, وحید (2014) جمع آوری و شناسایی گونه های خسارت زای حشرات کامل کرم های مفتولی به وسیله تکنیک های مختلف تله گذاری در شرق استان گلستان. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

گلی کلانپا, امین and گلی کلانپا, اسماعیل and داودی, محمد حسین (2014) بررسی برخی از خصوصیات شیمیایی رس قابل انتشار در آب در خاک های آهکی اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

گلی کلانیا, امین and گلی کلانپا, اسماعیل and داودی, محمد حسین (2014) بررسی رابطه بین فسفر قابل جذب و برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه اردبیل. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

گنجی نژاد, مرتضی and مرتضوی, سید نجم الدین and مشایخی, شهرام (2014) اثر پرتودهی اشعه گاما بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گل مریم رقم دابل (Polianthes Tubrose L. cv Double). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

گوران, علی and مظفری, علی اکبر and قادری, ناصر and مریوانی, فرزاد (2014) القای کالوس از ریز نمونه های برگ و پیچک سه رقم انگور در شرایط درون شیشه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

ی

یاری, فتانه (2014) برهمکنش اسانس گیاهان دارویی و صمغ آکاسیا تحت اتمسفر تعدیل یافته بر خصوصیات چشایی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

یاری, فتانه and میرزایی, سکینه (2014) بهبود ماندگاری قارچ تازه (Agaricus bisporus) با استفاده از خواص آنتی اکسیدانی اسانس های گیاهی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

یداللهی ده چشمه, پرویز and قادری, علی اصغر and شاهرخی ساردو, ایمان and باقری, علی اکبر and امیری, ایوب (2014) اثر کیفیت آب همراه با کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و رنگیزه های فتوسنتزی گاوزبان اروپایی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

یداللهی ده چشمه, پرویز and قادری, علی اصغر and شاهرخی ساردو, ایمان and خواجه, مجتبی and امیری, ایوب (2014) اثرات آب شور همراه با کودهای آلی و شیمیایی بر برخی ویژگی های فیزیولوژکی و بیوشیمیایی گاوزبان اروپایی (Borago officialis). In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

یدالهی ده چشمه, پرویز and شاهرخی ساردو, ایمان and قادري, علی اصغر and امیري, ایوب and باقري, علی اکبر (2014) اثرات اسید آسکوربیک بر برخی از واکنش هاي مورفولوژیک و رنگیزه هاي فتوسنتزي گیاه ریحان تحت سمیت آرسنیک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

یدالهی ده چشمه, پرویز and قادري, علی اصغر and شاهرخی ساردو, ایمان and باقري, علی اکبر and امیري, ایوب (2014) اثر اسید آسکوربیک بر واکنش هاي برخی از آنزیم هاي آنتی اکسیدان گیاه ریحان تحت سمیت آرسنیک. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

یعقوبی, یوسف and رضوی, سید مهدی and قاسمیان, علیرضا (2014) اثرات بازدارنده ماده لیمونن بر رشد رویشی قارچ اسکلروتینا. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

یغمائی, علیرضا and حسن پور, مهدی and گلی زاده, علی and رفیعی دستجردی, هوشنگ and متقی تیا, لیلا (2014) نرخ شکارگری سن شکارگر orius laevigatus (fieber) روی شته جالیز aphis gossypii (glover) در سه دمای مختلف در شرایط ازمایشگاهی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

یغمائی, علیرضا and حسن پور, مهدی and گلی زاده, علی and رفیعی دستجردی, هوشنگ and متقی نیا, لیلا (2014) نرخ شکار گری سن شکارگر orius laevigatus (fieber) روی کنه ی دولکه ای tetranychus urticae koch در سه دمای مختلف در شرایط ازمایشگاهی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

یغمائی, علیرضا and حسن پور, مهدی and گلی زاده, علی and رفیعی دستجردی, هوشنگ and متقی نیا, لیلا (2014) اثر دما روی واکنش تابعی افراد نر و ماده سن شکارگر orius laevigatus(fieber) نسبت به کنه ی دولکه ای tetrnychus urticae koch روی گیاه خیار. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

یوسفی, مهری and طباطبایی, سیدجلال and نمصراله زاده اصل, وحید (2014) رشد ریشه ها با اعمال شوری در بخشی از ریشه در گیاه گوجه فرنگی. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

یوسفی, مهری and نصراله زاده, وحید (2014) تاثیر محلول پاشی کلرید کلسیم بر خصوصیات رشد ونمو گل آهار. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

یونس نیا عمران, فاطمه and چمنی, اسماعیل and تهامی, سید کریم and محمدی, رقیه (2014) بررسی اثرات متقابل شوری و اسپرمین بر پیاززایی سوسن چلچراغ در شرایط درون شیشه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

یونس نیا عمران, فاطمه and چمنی, اسماعیل and تهامی, سید کریم and محمدی, رقیه (2014) بررسی اثرات متقابل شوری و پوتریسین بر صفات رویشی سوسن چلچراغ در شرایط درون شیشه ای. In: The 3rd National Congress on Organic and Conventional Agriculture, 20-21 August 2014, Ardabil, Iran.

This list was generated on Sat Feb 24 08:02:16 2024 +0330.