Spatial analysis and Explanation Of Iron Age Settlement Patterns in Zab River

Sorkhabi, Obaidollah (2017) Spatial analysis and Explanation Of Iron Age Settlement Patterns in Zab River. Masters thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img]
Preview
Text (تحلیل مکانی و تبیین الگوهای استقراری عصر آهن حوضه ی رودخانه ی زاب)
Obaidollah Sorkhabi.pdf

Download (444kB) | Preview
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Iron Age has a significant place in archeological studies of Iran; a time in which the Aryans migrated to Iranian Plateau and the consequent changes in cultural and social as well as the rise of the first Iranian powers and the formation of the first kingdoms such as Medes and Mannaeans in parts of central to north western Iran & their interactions with neighboring powers like Assyrians and Urartians caused Iran to enter the historic era. The southern part of Lake Urmia, especially Zab river basin has a significant importance in archeological studies of Iron Age due to its unique geographical and historical place. This geographical place is one of the important archeological sites of Iron Age in North West of Iran due to both being next to ancient Sandous plain from north and the neighboring kingdoms of Assyria, Urartu and Mannaea who were great powers of first half of the first millennia B.C. Thus, analyzing the Iron Age settlement patterns of this geographic zone may work as the foundation for further studies in this field. Interpreting human behavior in the past and paying attention to the understanding and evaluation of complex interactive processes between humans and the environment in terms of its dependence on components of the natural and ecological environment is in the scope of modern archeology. Archeological studies and analyzing settlement patterns are of the well-known ways to understand this interactive process. Today, analysis of settlement patterns are done with different softwares like ARK GIS which produce much clearer and realistic informations. In the following study, 80 sites related to Iron Age and the first millennia B.C in Zab river basin were examined. Field studies and analysis of settlement patterns shows that settlement in Iron Age was mostly influenced by two geographical parameters of height from sea level and access to rivers and this has created linear networks on the path of rivers. Analyzing the extent and usage of settlements show a distinctive level of local interaction and a hierarchical model with the presence of two centers larger than 10 hectares located in Lajan and Piranshahr plains and several other centers smaller than 5 hectares around them which can be analyzed according to its connection to a local power with a specific area of influence. The results from settlement analysis presents the possibility of existence of an area with integrated government and management systems in Iron Age in which Pasveh hill is a key area that the author believes its excavation may hold the answer for many questions from Iron Age of the area and even the north west of Iran.

Item Type: Thesis (Masters)
Persian Title: تحلیل مکانی و تبیین الگوهای استقراری عصر آهن حوضه ی رودخانه ی زاب
Persian Abstract: عصر آهن با ویژگی¬هایی همچون سیل مهاجرت آریایی¬ها به فلات ایران و به تبع آن تغییر در مظاهر فرهنگی و اجتماعی و نیز ظهور اوّلین قدرت¬های ایرانی و تشکیل اوّلین پادشاهی¬ها مانند ماد و مانا در محدوده¬ای از فلات مرکزی تا شمال¬غرب ایران و روابط آن¬ها با قدرت¬های مجاور مانند آشور و اورارتو که پیامد آن به بیانی، ورود ایران به دوران تاریخی تلقّی می¬شود، جایگاه بسیار ویژه¬ای در مطالعات باستان¬شناسی ایران دارد. حوضه¬ی جنوبی دریاچه¬ی ارومیه و مخصوصاً حوضه¬ی رودخانه¬ی زاب به دلیل موقعیّت خاصّ جغرافیایی و جایگاه تاریخی¬اش از اهمیّت زیادی در مطالعات باستان-شناسی عصر آهن برخوردار است. این منطقه¬ی جغرافیایی از طرفی به دلیل همجواری با دشت باستانی سندوس در شمال و از طرف دیگر به دلیل همسایگی این منطقه با قدرت¬های بزرگی چون آشور و اورارتو و مانّا در نیمه¬ی اوّل هزاره¬ی اوّل ق.م جزو حوزه¬های مهمّ باستان¬شناسی عصر آهن شمال¬غرب ایران است. در این راستا تحلیل الگوهای استقراری عصر آهن این حوضه¬ی جغرافیایی می¬تواند زیرساختی برای مطالعات بعدی در این زمینه باشد. تفسیر رفتارهای گذشته¬ی انسان و توجّه به درک و سنجش فرایندهای پیچیده¬ی تعاملی بین انسان و محیط از حیث وابستگی آن به اجزای محیط طبیعی و اکولوژیکی در مرکز توجّه باستان¬شناسی جدید قرار دارد. بررسی¬های باستان¬شناسی و تحلیل الگوهای استقراری، از روش-های شناخته شده در باستان¬شناسی برای کمک به شناخت این فرایندهای تعاملی است. امروزه تحلیل الگوهای استقراری با نرم¬افزارهای متفاوتی مانند ARC GIS انجام می¬گیرد که به اطّلاعات واضح¬تر و واقعی¬تری منجر می¬گردد. در پژوهش پیش رو 80 محوّطه¬ی مرتبط با عصر آهن و نیمه¬ی اوّل هزاره¬ی اوّل ق.م در حوضه¬ی رودخانه¬ی زاب بررسی گردید. بررسی¬های میدانی و تحلیل الگوهای استقراری این حوضه¬ نشان می¬دهد که استقرارهای عصر آهن منطقه بیش از همه تحت تأثیر دو عامل جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا و میزان دسترسی به رودخانه¬ها بوده و همین امر باعث ایجاد شبکه¬های خطّی در مسیر رودخانه¬ها گردیده است. تحلیل وسعت و کاربری استقرارها نشان از وجود سطح خاصّی از تعاملات مکانی و یک الگوی سلسله مراتبی با حضور دو مرکز بزرگ¬تر از 10 هکتار در دشت¬های لاجان و پیرانشهر و چندین مرکز کوچک¬تر از 5 هکتار در اطرافشان است که می¬تواند در ارتباط با وجود یک قدرت محلّی با حوزه¬ی گیرش مشخّص تحلیل گردد. تحلیل الگوهای استقراری حکایت از احتمال وجود یک حوزه¬ی یکپارچه¬ی حکامیّتی و مدیریّتی در عصر آهن در منطقه دارند که در این میان تپّه¬ی پسوه یک محوّطه ی کلیدی است که به نظر نگارنده کاوش این تپّه پاسخ بسیاری از مسائل عصر آهن منطقه و حتّی شمال¬غرب ایران را خواهد داد.
Supervisor:
SupervisorE-mail
Rezaloo, RezaUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
Hajizadeh, KarimUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Literature & Humanities > Department of Archaeology & History
Divisions > Faculty of Literature & Humanities > Department of Archaeology & History
Divisions: Subjects > Faculty of Literature & Humanities > Department of Archaeology & History
Faculty of Literature & Humanities > Department of Archaeology & History
Date Deposited: 05 Oct 2018 11:54
Last Modified: 05 Oct 2018 11:54
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/346

Actions (login required)

View Item View Item